Jaká je cena hydrogeologického posudku?

kraus@zakra.cz Michal Kraus
14. 11. 2020
cena žumpy
Chystáte se na svém pozemku budovat studnu nebo domovní čistírnu odpadních vod? S největší pravděpodobností budete potřebovat hydrogeologický posudek, který je nutnou podmínkou projektu a především úředního povolení. Jaká je cena hydrogeologického posudku a co je jeho cílem?

Obsah článku

Co je hydrogeologický posudek (HGP)?

cena hydrogeologického posudkuJestliže si na svém pozemku chcete zřídit jakékoliv vodní dílo, je vaší povinností nechat si vyhotovit hydrogeologický posudek, a to dle zákona o vodách (č. 254/2001 Sb.). Posudek slouží jako doklad pro územní a stavební řízení a je nutnou podmínkou pro vznik projektu vodního díla – například domovní čističky odpadních vod nebo vrtané studny.

Jaká je cena hydrogeologického posudku?

Cena hydrogeologického posudku se zpravidla pohybuje mezi 4–17 000,- bez DPH. Výslednou částku stanovuje každý hydrogeolog individuálně, proto se můžete setkat s různými cenovými nabídkami.

Pokud si necháte projekt vrtané studny zpracovat od naší projekční kanceláře Zakra, zcela zdarma za vás oslovíme hned několik hydrogeologů a předložíme vám jejich cenové nabídky ke srovnání.

Jak sehnat hydrogeologa?

Trochu jsme to nakousli již v předešlém odstavci – s hledáním hydrogeologa vám rádi pomůžeme. Víme totiž, že najít v dnešní době spolehlivého hydrogeologa, který by měl navíc volný kalendář, vyžaduje hodně času a trpělivosti. Navíc je mnohdy téměř nemožné nalézt na internetu aktuální kontakt na odborníka z vašeho okolí.

Za celou dobu existenci naší projekční kanceláře Zakra jsme měli možnost spolupracovat s mnoha hydrogeology, se kterými jsme dodnes v kontaktu. Pro naše klienty proto umíme zcela bezplatně oslovit minimálně dva hydrogeology s žádostí o cenu a čas dodání posudku. Jejich nabídky vám následně předložíme a vy se sami rozhodnete, komu dáte přednost.

Co myslíte – lehčí už to být nemohlo, že?

Potřebuji posudekMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Kdy budete hydrogeologický posudek potřebovat?

Jak jsme psali v úvodu článku – hydrogeologický posudek úřady vyžadují, kdykoliv se na vašem pozemku chystáte budovat vodní dílo. Za to dle zákona považujeme například studnu nebo domovní čističku odpadních vod. Pojďme se na jednotlivé typy podívat detailněji.

Hydrogeologický posudek k vrtané studni

hydrogeologický posudek ke studniJestliže na svém pozemku chcete vybudovat vrtanou studnu jako zdroj užitkové nebo dokonce pitné vody, sehnání hydrogeologa by mělo být jedním z prvních kroků, které učiníte.

Hydrogeolog se dostaví na pozemek, na kterém zamýšlíte stavbu studny realizovat. Nejprve provede průzkum terénu, zjistí, zda se na vašem pozemku nachází dostatečně vydatný pramen spodní vody, a také určí, na kterém místě je vhodné studnu hloubit. 

I z tohoto důvodu je vhodné začít řešit stavbu vrtané studny s dostatečným předstihem, zvlášť pokud se na pozemku chystáte stavět také rodinný dům. Jestliže si hydrogeologa pozvete příliš pozdě, když už stojí základy domu (nebo celý dům), může se stát, že nebudete mít studnu kam umístit.

Pod dohledem hydrogeologa pak také probíhá takzvaný průzkumný vrt, díky kterému následné hloubení vrtané studny probíhá doslova najisto.

Nezapomeňte, že i k průzkumnému vrtu potřebujete získat souhlas vodoprávního úřadu! Jedná se o relativně nové opatření, které má zabránit nelegálnímu odběru vody právě z těchto vrtů.

Závěrečná zpráva hodnotí mimo jiné hydraulické parametry vrtu, možnost ovlivnění okolních vodních zdrojů a řadu dalších aspektů. Hydrogeolog ve zprávě zároveň stanoví podmínky pro udělení povolení k nakládání s vodami. Stavební či vodoprávní úřad by pak měl legalizaci provést podle těchto podmínek.

Hydrogeologický průzkum k vrtané studni krok za krokem:

 • Prvním krokem je důkladná terénní rekognoskace a mapování okolních studní;

 • následuje určení nejvhodnějšího umístění studny;

 • realizace průzkumného vrtu v místě plánované stavby studny;

 • stanovení podmínek pro udělení povolení k nakládání s vodami;

 • sepsání závěrečné zprávy.

Zajímá vás o tom více informací? Přečtěte si článek: Hydrogeologický posudek k vrtané studni.

Potřebuji projekt vrtané studnyMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Hydrogeologický posudek k domovní čistírně odpadních vod

hydrogeologický posudek k domovní ČOVChystáte se pořizovat domovní čističku odpadních vod? Zda budete potřebovat hydrogeologický posudek, záleží na tom, jak se rozhodnete nakládat s přečištěnou vodou. Budete ji likvidovat vsakem na vašem pozemku? V tom případě volejte hydrogeologa.

Ten na pozemku provede hydrogeologický průzkum, který má za cíl zjistit, zda zasakování vyčištěných odpadních vod nemůže ohrozit kvalitu podzemních vod, zejména ve studnách sousedů nebo v obecních zdrojích vody. Dále se při něm hodnotí, jak vysoko se nachází podzemní voda. Pokud je výše než 1,8 metru pod terénem (a to zejména v období jarního tání), je umístění ČOV se vsakem komplikované nebo nemožné. Nakonec se hodnotí propustnost podloží v místě plánovaného zásaku.

Nastat může také situace, kdy hydrogeolog vsakování přečištěných vod vzhledem k nevhodnému podloží nedoporučí a navrhne zcela jiný způsob jejich likvidace.

Hydrogeologický průzkum k domovní ČOV krok za krokem:

 • Prvním krokem je důkladná terénní rekognoskace a mapování okolních studní;

 • následuje určení nejvhodnějšího umístění vsakovacího prvku;

 • v místě vsakování odebereme vzorek zeminy, na kterém se odborně posoudí jeho hydraulické parametry (propustnost);

 • návrh možných způsobů likvidace přečištěných odpadních vod s ohledem na místní podmínky;

 • výpočet rozměrů vsakovacího prvku;

 • zhodnocení vlivu vsakování odpadních vod na vodní režim a okolí;

 • stanovení množství vody k žádosti o povolení k vypouštění přečištěných odpadních vod.

Zajímá vás o tom více informací? Přečtěte si článek: Hydrogeologický posudek k domovní čistírně odpadních vod.

Potřebuji projekt domovní ČOVMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Ať už se na svém pozemku chystáte zřídit jakýkoliv vodní zdroj – vrtanou studnu nebo domovní ČOV – nezapomeňte si zjistit, jak ve vaší konkrétní situaci postupovat. V obou případech budete potřebovat projekt, který vám musí vypracovat autorizovaný inženýr vodohospodářských služeb, jako je například naše projekční kancelář Zakra.

Máte jakékoliv otázky ohledně náležitostí spjatých s realizací vodohospodářské stavby? Neváhejte se na nás obrátit – první konzultaci vám nabízíme zcela zdarma.

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma