Povolení vodovodní a kanalizační přípojky

kraus@zakra.cz Michal Kraus
30. 07. 2020
Povolení vodovodní a kanalizační přípojky

Povolení kanalizační či vodovodní přípojky je proces, kterému se nevyhnete u žádného domu, který má možnost se napojit na již vybudované inženýrské sítě. U vodovodní přípojky se povoluje připojení na vodovod, u kanalizační přípojky pak připojení na kanalizaci. Do procesu povolení pak vstupuje jednak správce sítě (typicky vodárny), příslušný stavební úřad, tak i vlastníci pozemku, na kterých se přípojka umisťuje.

Obsah článku

Co je potřeba zařídit před povolením přípojky

Povolení je až jeden z kroků, vedoucích k úspěšnému napojení na stávající řad (kanalizační či vodovodní). Tomuto procesu však předchází několik kroků.

Předjednání

Předjednání povolení přípojky není jednání před úřadem. Než dojde na státní úředníky, je nutné záměr konzultovat se správcem sítě. Doporučujeme zajít na místní vodárny a kanalizace, zeptat se na podmínky připojení a seznámit je s Vaším záměrem vybudovat kanalizační či vodovodní přípojku. Pravděpodobně Vám na vodárnách předají seznam technických a zákonných norem, které je potřeba dodržet. Z toho nemějte těžkou hlavu, to je starost projektanta přípojky, aby si poradil s konkrétními předpisy a požadavky.

Povolení vodovodní nebo kanalizační přípojky lze získat územním souhlasem nebo územním rozhodnutím. Ve většině případů lze přípojku povolit územním souhlasem (kratší proces). K povolení územním souhlasem bude potřeba kromě vyjádření správce sítě i souhlas těch vlastníků sousední nemovitosti, u kterých se přípojka přiblíží blíže než 2,0m od společné hranice pozemků.

Projekt vodovodní a kanalizační přípojky

Povolení vodovodní a kanalizační přípojky

Vodovodní ani kanalizační přípojka nemůže být povolena, pokud k ní není vypracovaná projektová dokumentace. Projekt Vám vypracuje autorizovaný inženýr. Typicky příprava této dokumentace zabere 3 až 5 týdnů. Nejde ani tak o složitost projektu, jako spíš vysokou poptávku a projektantů je relativně málo. Pokud ještě nemáte vybraného projektanta, můžete se obrátit na nás, rádi Vám projekt přípojky připravme.

Potřebuji projektMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Jak povolit kanalizační či vodovodní přípojku

Územním souhlasem jdou povolit všechny přípojky, pokud se splní především následující: 

  • záměr je v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše

  • záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

  • pokud jsou všechny souhlasy vlastníků nemovitostí, na kterém se umisťuje a rovněž souhlas všech vlastníků nemovitostí, kde se stavba umisťuje blíže než 2,0 m.

Vodovodní i kanalizační přípojka ze povolit územním souhlasem (žádost se jmenuje oznámení záměru a výstup je územní souhlas). Jde o nejrychlejší způsob získání povolení, jaký stavební zákon nabízí. (upravuje § 96 stavebního zákona). Nejedná se o správní řízení a územní souhlas nemá výrokovou část, tudíž neobsahuje podmínky, všechny podmínky musí být zahrnuty a zohledněny v projektové dokumentaci. Účinnost územního souhlasu nabývá dnem doručením a platí 2 roky. Nelze podat odvolání protože se nejedná o správní rozhodnutí. Lze se bránit tak, že se podá žádost o přezkumné řízení na příslušný krajský úřad a to d 1 roku od vydání ÚS.

Jednak je potřeba Váš záměr projednat se správcem sítě, typicky příslušnou vodárnou, případně v menší obci, kde si obec sama spravuje veřejnou technickou síť, přímo na obci.

Doklady které je třeba doložit pro žádost oznámení záměru (územní souhlas):

Za splnění výše uvedených podmínek v § 96 odst. 1 je pak potřeba k žádosti doložit:

  1. souhlas k umístění stavebního záměru podle § 184a, - tzn. podpis vlastníka nemovitosti na situační výkres stavby.

  2. souhlasná závazná stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů (jedná se především o OŽP, ÚP, odbor dopravy a povolení zvláštního užívání komunikace, vyjádření památkové péče apod.)

  3. stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury (jako je ČEZ, CETIN, GASNET, a např. Správce komunikace).

  4. souhlasy vlastníků sousedních nemovitostí, pokud se stavba umisťuje blíže než 2,0 m od společné hranice těchto pozemků. Souhlas musí být vyznačený na situačním výkresu stavby.

Průběh územního souhlasu pro povolení kanalizační a vodovodní přípojky

Stavební úřad pak po podání žádosti posoudí, zda Váš záměr splňuje zákonné podmínky. Pokud by podmínky nesplňoval, pak Vás může úřad vyzvat k odstranění vad podané žádosti, případně "překlopit" žádost a vést klasické řízení o vydání územního rozhodnutí. Pak jste některé předchozí kroky dělali zbytečně. V naprosté většině případů však stavební záměr zákon splňuje a stavební úřad, vydá úřad do 30 dnů souhlas a doručí Vám ho písemně.

Územní souhlas platí 2 roky, to je lhůta do které je nutné zahájit realizace stavby. Pak již další lhůty pro dokončení stavby neběží. Doba platnosti územního souhlasu nelze prodloužit (pokud se do 2 let nezačne stavět, pak územní souhlas pozbývá platnosti). Formulář po vydání územního souhlasu se jmenuje "Oznámen záměru" a je k nalezení na příslušném stavebním úřadě.

V momentě, kdy držíte v ruce územní souhlas, musíte se znovu vrátit ke správci sítě (kanalizace či vodovodu) a dojednat podmínky realizace a následný odběr či vypouštění (užívání sítě). Formuláře opět seženete u správce sítě. Ten již s Vámi uzavře smlouvu a vše přechází do fáze realizace.

Potřebuji poraditMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Povolení vodovodní a kanalizační přípojky

Kdo vyřídí povolení kanalizační či vodovodní přípojky za mě?

Proces povolení přípojky nemusí být vždy tak úplně snadný a je třeba se připravit na cca 5 měsíční vyřizování na úřadě a spoustu času s papírováním. Tohoto stresu Vás může zbavit projektant, který Vám zpracoval projektovou dokumentaci a může zajistit i inženýrskou činnost pro vydání povolení. Většina projektantů, ale tuhle službu moc neposkytují, jelikož si jsou vědomy časové náročnosti inženýrské činnosti. My v Zakře tuto službu (odborně inženýring) našim klientům nabízíme. Pokud tedy chcete vypracovat projekt či vyřídit povolení, neváhejte se na nás obrátit.

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma