Jak získat povolení k odběru vody ze studny?

kraus@zakra.cz Michal Kraus
01. 07. 2022
rozvod vody ze studny

Postavit studnu nestačí. Pokud z ní chcete začít čerpat vodu, byť jen k vlastnímu účelu, potřebujete povolení k odběru vody ze studny. Kdo ho vydává a jak o něj žádat? A co dělat v případě, že studnu používáte bez povolení?

Obsah článku

Kdy je potřeba povolení k odběru vody ze studny

Povolení k odběru podzemní vody předchází kolaudaci každé studny. Výjimkou jsou pouze studny prokazatelně vybudované před rokem 1955, a to za předpokladu, že je voda používána pro vlastní potřebu majitele.

odběr vody ze studny

Kdo vydává povolení k odběru vody ze studny

Povolení k odběru vody ze studny vydává místně příslušný vodoprávní úřad, který sídlí u obcí s rozšířenou působností, a to na základě předložené žádosti. Úřad rozhodne také o délce platnosti vydaného povolení.

Vodoprávní úřad nevydá povolení k odběru vody ze studny zpravidla v situaci, kdy je v dané lokalitě nedostatečné množství podzemní vody.

Limit na čerpání vody ze studny

Vodoprávní úřad také stanoví horní hranici odběru vody ze studny. U rodinného domku to bývá kolem 300 kubíků ročně. Při odběru nad 500 kubíků měsíčně musí mít studna vodoměr.

Jak získat povolení k odběru

Povolení k odběru vody ze studny se vydává na základě žádosti, kterou předložíte místně příslušnému vodoprávnímu úřadu. Ve formuláři je třeba vyplnit následující údaje:

 • Základní informace o žadateli (jméno, adresa, datum narození a telefon)

 • Účel užití odebírané podzemní vody. Nejčastěji se uvádí “zásobování rodinného domu užitkovou/pitnou vodou”, v případě studny na chatě nebo chalupě pak “zásobování rekreačního objektu užitkovou/pitnou vodou”.

 • Údaje o místu nakládání s vodami. Zde vyplníte název obce, název katastrálního území, parcelní číslo pozemku a typ odběrného objektu, což je buď “studna” (kopaná studna), nebo “vrt” (vrtaná studna).

 • Údaje o množství vod, se kterými má být povoleno nakládat. Tyto údaje se dozvíte od svého hydrogeologa, vodoprávní úřad je pak potvrdí nebo upraví. Uvádí se zde počet měsíců, kdy se bude voda odebírat, průměrná a maximální hodnota čerpání v litrech za vteřinu, stejně jako maximální odběr vody za měsíc a maximální roční odběr v metrech krychlových.

 • Doba, na kterou je nakládání s vodami žádáno (určí vodoprávní úřad).

 • Seznam a adresy účastníků vodoprávního řízení, kteří jsou žadateli známi. Jedná se o přímé sousedy, kteří mají na svém pozemku studnu. Některé úřady vyplnění těchto údajů nevyžadují a zjišťují si je samy.

Tip: Stáhněte si formulář Žádost o povolení k odběru podzemní vody.

povolení k odběru vody ze studny

Co je třeba k žádosti doložit?

K vyplněnému formuláři se žádostí o povolení odběru vody z nové studny je třeba doložit ještě následující podklady a dokumenty:

 • Mapový podklad v měřítku 1:50 000 (popřípadě 1:25 000, 1:10 000) se schématickým zákresem místa odběru podzemní vody. Tento zákres si můžete udělat sami, stačí okopírovat příslušnou část turistické mapy a barevně zakreslit místo odběru.

 • Kopie katastrální mapy území, jehož se povolení týká, včetně zakreslení místa odběru podzemní vody. Zde už musíte využít služby katastrálního úřadu. Zakreslení provedete ručně třeba barevným fixem.

 • Hydrogeologický posudek ke studně, který vám vypracuje oprávněný hydrogeolog. Pokud jste ještě vhodného hydrogeologa nesehnali, obraťte se na nás a my vás spojíme hned s několika odborníky z vašeho okolí.

 • Rozhodnutí a stanoviska dotčených orgánů státní správy, týkající se dané věci, pokud to vyžadují zvláštní právní předpisy jako podklad pro zahájení řízení. Které konkrétní orgány státní správy budete muset oslovit, vám sdělí místně příslušný vodoprávní úřad.

 • Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu právních úkonů, a to v případě, že žádost je podána v zastoupení.

Nezapomeňte, že kromě povolení k odběru podzemní vody je třeba získat také stavební povolení. K němu potřebujete mimo jiné projekt studny, který vám vypracuje autorizovaný inženýr vodohospodářských staveb, jakým je například naše projekční kancelář Zakra.

Jak prodloužit povolení k odběru vody ze studny

Povolení k odběru podzemní vody je časově omezené a délku jeho platnosti určuje vodoprávní úřad. Datum skončení platnosti si dobře hlídejte – minimálně 6 měsíců před tímto datem byste totiž měli podat žádost o prodloužení. Jinak povolení zanikne a musíte žádat o vydání povolení nového.

Prodloužit nelze pouze povolení vydané před 1. 1. 2002. Tato povolení k odběru podzemní vody se ještě řídila podle starého vodního zákona, takže v nich nejsou uvedeny potřebné údaje, které vyžaduje současná legislativa.

Nepovolená studna: Co vám hrozí?

Jestliže se na vašem pozemku nachází studna vybudovaná po roce 1955, která nemá povolení k odběru podzemní vody, může vám vodoprávní úřad přikázat její odstranění. Za neoprávněné odběry vody vám navíc hrozí vysoké pokuty.

Řešením je dodatečná legalizace neboli pasport studny. K němu vám stačí zjednodušená projektová dokumentace a hydrogeologický posudek. Pokud se nacházíte v obdobné situaci a nevíte si rady, obraťte se na nás. Pasport vaší studny si vezmeme na starost.

Nezávazná poptávkaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Jak čerpat vodu ze studny

Jakmile v rukou držíte povolení k odběru podzemní vody, stačí studnu zkolaudovat, abyste mohli se studniční vodou začít nakládat. Ptáte se, co mohu dělat s vodou ze studny? Využití najde zejména na zahradě, tabu ale není ani napojení vody ze studny do domácnosti. V takovém případě ale záleží na kvalitě a složení vody.

Mohlo by vás zajímat

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma