Stavba vodního díla vyžaduje povolení k nakládání s vodami

kraus@zakra.cz Michal Kraus
11. 06. 2022
šedá voda v domácnosti

Máte v plánu postavit studnu nebo jiné vodní dílo? Zjistěte, jakým způsobem můžete čerpat či vypouštět vodu, kdy je k tomu potřeba povolení k nakládání s vodami a který úřad ho vydává.

Obsah článku

Nakládání s vodami upravuje vodní zákon

Pro užívání a odběr vod existují pravidla stanovená především vodním zákonem. Na základě něj rozlišujeme vody povrchové a podzemní. Užívání vody pak dělí na obecné a zvláštní nakládání s vodami, přičemž každé z nich má trochu jiná pravidla.

nakládání s vodami dle vodního zákona

Obecné nakládání s vodami

O obecné nakládání s vodami se jedná v případě, že:

 • odebíráte povrchové vody pro vlastní potřebu, a to bez použití zvláštního technického zařízení (např. čerpadla),

 • zachytáváte povrchové vody jednoduchým zařízením (např. akumulace dešťové vody na zalévání),

 • měníte přirozený odtok povrchových vod za účelem ochrany před jejich škodlivými účinky (např. protipovodňové valy).

Dobrou zprávou je, že k obecnému nakládání nepotřebujete povolení ani souhlas vodoprávního úřadu. Ten má ale stále možnost nakládání s vodami upravit, omezit, nebo dokonce zakázat. Učinit tak smí pouze v případě, že to vyžaduje veřejný zájem. Typickým příkladem je zákaz koupání při výskytu sinic ve vodě.

Zvláštní nakládání s vodami

Pokud s vodami nakládáte jiným než výše uvedeným způsobem, jedná se o zvláštní nakládání s vodami. To konkrétně zahrnuje:

 • odběr, který přesahuje vlastní potřebu odběratele,

 • vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních,

 • vzdouvání a zadržování podzemních vod,

 • užívání povrchových či podzemních vod pro chov ryb a vodní drůbeže.

K těmto činnostem potřebujete nejprve získat povolení k nakládání s vodami, které vydává místně příslušný vodoprávní úřad na základě vaší žádosti. Povolení se vydává na časově omezenou dobu a stanoví účel, rozsah, povinnosti a popřípadě také podmínky nakládání s vodami. Některá povolení podléhají také zpoplatnění (například povolení k odběru na dobu delší než 1 rok).

Žádost o povolení k nakládání s vodami

Žádost o povolení k nakládání s vodami je třeba doručit na místně příslušný vodoprávní úřad. Ve většině případů se jedná o obecní úřad obce, pod kterou spadá pozemek, na němž k nakládání s vodami dochází. Vzor žádosti si můžete stáhnout na internetových stránkách ministerstva zemědělství.

povolení k nakládání s vodami

Stavba vodního díla vyžaduje povolení k nakládání s vodami

Naši klienti řeší povolení k nakládání s vodami nejčastěji ve dvou případech – při stavbě vrtané studny a domovní čistírny odpadních vod. V obou případech se jedná o stavbu vodního díla. Zatímco vrtaná studna slouží ke vzdouvání a zadržování podzemní vody, v domovní ČOV se hromadí odpadní vody, které můžete po přečištění vypouštět do vod povrchových či podzemních.

Nezapomeňte, že kromě povolení k nakládání s vodami potřebujete také povolení ke stavbě vodního díla. I to vydává vodoprávní úřad. Vzor žádosti o stavební povolení k vodním dílům si můžete stáhnout na internetových stránkách ministerstva zemědělství.

Jak získat povolení k vrtané studně v 5 krocích

povolení vrtané studny

 1. Nejprve si na pozemek pozvěte hydrogeologa. Ten mimo jiné určí, v jakých místech se nachází dostatečně vydatný pramen a doporučí vám způsob hloubení studny.

 2. Pokud chcete jít při hloubení studny najisto, nechte si rovnou provést průzkumný hydrogeologický vrt. Nezapomeňte, že od 1. ledna 2019 k němu potřebujete získat souhlas vodoprávního úřadu.

 3. V této fázi už byste měli oslovit projektanta, který vám vypracuje projekt vrtané studny. Pokud nevíte, na koho se obrátit, kontaktuje naši projekční kancelář Zakra. S radostí se vašeho projektu chopíme.

 4. S projektem vrtané studny v ruce můžete začít obíhat úřady a shánět potřebná vyjádření a stanoviska. Svou návštěvou poctíte mimo jiné odbor územního plánování, odbor životního prostředí nebo odbor památkové péče.

 5. Jakmile máte veškerá stanoviska, můžete se vydat na vodoprávní úřad, kde podáte žádost o povolení k nakládání s vodami a žádost o povolení stavby.

Nezávazná poptávkaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Jak získat povolení k domovní ČOV v 6 krocích

povolení domovní čov

 1. Rozhodněte se, jak chcete likvidovat odpadní vody po jejich přečištění. Od toho se mimo jiné odvíjí výběr domovní čistírny nebo způsob, jakým ji budete povolovat.

 2. Pokud se rozhodnete likvidovat přečištěné vody vsakem nebo vsakem se zálivkou, zajistěte si hydrogeologický posudek.

 3. Nechte si vypracovat projekt od autorizovaného inženýra vodohospodářských staveb. Pokud nevíte, koho oslovit, obraťte se na naši projekční kancelář Zakra. Projekt domovní ČOV si vezmeme na starost od začátku do konce.

 4. S projektem ČOV v ruce můžete začít obíhat úřady a shánět potřebná vyjádření a stanoviska. Svou návštěvou poctíte mimo jiné správce povodí, odbor životního prostředí nebo odbor územního plánování.

 5. Konečně můžete podat žádost o povolení domovní ČOV. To lze řešit buď v rámci vodoprávního řízení, nebo formou ohlášení. O rozdílech mezi nimi se více dozvíte v článku Povolení domovní ČOV aneb Jak na úředníky.

 6. Po úspěšném vyřízení povolení vám zbývá jediné – nechat čistírnu odpadních vod zkolaudovat, abyste ji mohli začít legálně používat.

Nezávazná poptávkaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma