Nová dotace Dešťovka - NZÚ (září 2023): Jednoduše a přehledně

kraus@zakra.cz Michal Kraus
03. 06. 2023
1-1685768672.png

Od září roku 2023 přichází další verze dotace Dešťovka v rámci programu Nová zelená úsporám. Jaké novinky si na budoucí majitele nádrží na dešťovou vodu připravil Státní fond životního prostředí? Bude hospodaření s dešťovou a šedou vodou ještě jednodušší? A bude stále nutný odborný posudek? Přečtěte si o všech chystaných změnách.

Obsah článku

Nejčastěji dotaci Dešťovka čerpají majitelé rodinných domů, ať už v případě starších domů či novostaveb. Začneme tedy u jejich možností čerpat peníze.

Dotace Dešťovka se v září 2023 promění. Odpadá dotační titul "Šedá voda". Nově není zapotřebí odborného posudku ve formě zjednodušeného vodohospodářského projektu. Bohužel už nelze o Dešťovku žádat samostatně, ale pouze v kombinaci s jiným opatřením. Další atributy dotace zůstávají de facto beze změny.

Zásadní změny: Rychle a přehledně

 • Zásadně se zjednodušuje předepsaná forma odborného posudku

 • Není podporované řešení dříve nazvané jen “Šedá voda”, kdy se dotovalo pořízení čističky šedých vod. Nově musí jít o kombinaci s dešťovou vodou.

 • Dešťovka nově jen v kombinaci s dalším opatřením

 • Další důležité parametry zůstávají beze změny

Konzultace zdarmaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Jaká řešení nová Dešťovka podporuje

Z pohledu variant řešení, která jsou podporována došlo k jedné výraznější změně. 

Využití dešťové vody: 5 tipů, jak dešťová voda pomůže
Související článek Využití dešťové vody: 5 tipů, jak dešťová voda pomůže

Původní dotace Dešťovka do 30.6.2023

Typ řešení

Popis řešení

Zálivka

Využití dešťové vody pro zalévání zahrady

Zálivka + splachování

Využití dešťové vody pro zalévání zahrady a splachování

Šedé vody

Využití šedé vody v objektu - čistička šedých vod

Šedá voda +

Systém se dvěma akumulačními nádržemi 

pro využití vyčištěné a dočištěné odpadní 

vody a pro dešťové vody jako vody 

užitkové a případně pro zálivku.

Nová Dešťovka od 1.9.2023

Typ řešení

Popis řešení

Zálivka

Využití dešťové vody pro zalévání zahrady

Zálivka + splachování

Využití dešťové vody pro zalévání zahrady a splachování

Šedé vody

Systém pro využití vyčištěné /dočištěné 

odpadní vody jako vody užitkové, 

případně také pro zálivku zahrady, včetně 

využití dešťové vody.

Přehled změn od 1.9.2023

 • Mizí varianta Šedé vody, kterou šlo čerpat na dotaci na domácí čističku šedých vod

 • Pouze jedna varianta na recyklaci šedých vod, ale s možností čerpat více finančních prostředků.

 • Dotace Dešťovka musí být v kombinaci s dalším řešením.

Podpora se poskytuje na opatření realizovaná na stávajících rodinných domech a novostavbách a je podmíněna kombinací s opatřením v oblasti A nebo B (včetně nákupu RD) nebo C.1 až C.4, pokud není uvedeno jinak. V případech, kdy je podpora poskytována na objekt ve výstavbě, bude vyplacena až po dokončení stavby.

Jaká je výše dotace od září 2023

Oprav dům po babičce: Jak je to s dotací Dešťovka
Související článek Oprav dům po babičce: Jak je to s dotací Dešťovka

Z pohledu finanční štědrosti SFŽP se výzva nijak nezměnila. Maximální výše zůstává stejná. Pro orientační výpočet můžete využít naši kalkulačku Dešťovka

Finanční podpora hospodaření s dešťovou vodou od 1.9.2023

Typ řešení

Fixní složka

Variabilní složka

Maximální výše

Zálivka

20 000,-

m3 x 3 500,-

55 000,-

Zálivka + splachování

30 000,-

m3 x 3 500,-

65 000,-

Šedé vody

70 000,-

m3 x 3 500,-

105 000,-

I v nové variantě Dešťovka platí sčítání fixní a variabilní složkou, kterou určuje velikost nádrže na dešťovou vodu. Příspěvek stále nesmí přesáhnout 50% vynaložených nákladů. O první variantu (Zálivka) stále nemohou žádat majitelé novostaveb.

Minimální dotovaná velikost podzemní nádrže je i nadále 2m3, maximální pak 10m3.

Jak na výpočet velikosti akumulační nádrže na dešťovou vodu
Související článek Jak na výpočet velikosti akumulační nádrže na dešťovou vodu

Nádrž musí mít minimálně objem 2 kubíky

Odborný posudek už nebude třeba v takovém rozsahu

Dříve platilo, že ke každé žádosti o dotaci Dešťovka bylo nezbytné doložit odborný posudek, který připomínal zjednodušenou projektovou dokumentaci.

Původní varianta odborného posudku

 • Technická zpráva s popisem a posouzení stávajícího stavu a dosavadního způsobu nakládání se srážkovými a případně odpadními vodami, popis navrhovaného řešení, včetně dimenzování jednotlivých součástí navrhovaného řešení (např. minimální objem nádrží, dimenzování rozvodů, řešení bezpečnostních přepadů) a určení jejich technických parametrů (např. systém filtrace, hygienizace).

 • Výkresová část obsahující minimálně:o situaci stavby se znázorněním hranic dotčených pozemků, všech odvodňovaných ploch (vč. uvedení jejich rozměrů, typu /koeficientu odtoku/ a sklonu), umístění akumulačních nádrží a dalších technologických prvků, trasování svodů/přivaděčů,o schéma systému (blokové znázornění jednotlivých součástí systému a jejich vzájemného propojení, včetně způsobu oddělení rozvodů pitné a užitkové vody /je-li relevantní).

Nové předpoklady odborného posudku od 1.9.2023

V nové variantě dotace Dešťovka od září 2023 dochází k výraznému zjednodušení. Nově bude nutné doložit pouze zprávu o instalaci zařízení/realizaci opatření

Další důležité podmínky nové Dešťovky

 • Stále musí být odvodněno ideálně 100% plochy střechy. V odůvodněných případech minimálně 50%

 • U varianty splachování platí, že u novostaveb musí být napojený všechny toalety, o starších domů postačí alespoň jedna

 • Jsou dotovány akumulační nádrže za čistírnou odpadních vod, pokud dochází i k využití dešťové vody

 • Faktury musí být vydány po datu 1.1.2021

Kdo může žádat o Dešťovku

Dotace Dešťovka zůstává i v nové variantě otevřena stejným subjektům. O příspěvek může žádat:

 • vlastník stávajícího rodinného domu,

 • stavebník nového rodinného domu nebo osoba, které svědčí právo jeho stavby,

 • nabyvatel nového rodinného domu (v postavení žadatele může být také zájemce o koupi nového rodinného domu, který tento zájem prokáže písemnou dohodou uzavřenou se stavebníkem nebo prvním vlastníkem tohoto domu)

Bonusy k Dešťovce za kombinaci řešení

Bonus pro vybrané kraje

Obyvatelé Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje, jsou 

zvýhodněni bonusem 10 % z celkové výše podpory bez ostatních bonusů.

Kombinační bonus

Kombinační bonus je poskytován v případě, že je v rámci jedné žádosti kombinováno více 

podporovaných opatření. 

Výše bonusu je 10 000 Kč za každé opatření, s výjimkou prvního.

Uznatelné náklady v dotaci

Častý dotaz je na téma, co všechno můžete do dotace dát za náklady. Co vše se vám zaplatí zpět (maximálně z poloviny)

 • Výdaje přímo související s dodávkou a montáží podporovaného opatření dle konkrétní aktivity, jedná se zejména o výdaje za:

  • nákup výrobků, zařízení a technologií (např. akumulační nádrže, čerpadla, filtrační členy, zařízení pro hygienizaci užitkové vody),

  • instalaci a zprovoznění systému (např. zemní práce, usazení a vzájemné propojení jednotlivých zařízení, úpravy svodů srážkové vody, úprava stávajících podzemních nádrží, úpravy vnitřních rozvodů užitkové vody, napojení zařízení na přívod elektrické energie),

  • v případě využití vyčištěné odpadní / srážkové vody k zálivce výdaje na instalaci kapkové závlahy.

 • Nelze však uplatnit  výdaje spojené s pořízením a instalací zařízení pro čištění odpadní vody ‒ například domovní čistírny odpadních vod, a dále výdaje na nové vodovodní výtokové armatury, okapy, dešťové svody a jejich příslušenství, např. lapač střešních splavenin, vyvezení obsahu stávající nádrže.

Dotace dešťovka podporu nádrž s veškerým příslušenstvím

Uznatelné náklady od 1.9. 2023 přehledně

Náklad

Lze čerpat dotaci

Nádrž na vodu

Ano

Čerpadlo a filtry

Ano

Zemní, výkopové a další práce spojené s instalací

Ano

Kapková závlaha - zařízení a instalace

Ano

Domovní čistírna odpadních vod

Ne

Okapy

Ne

Vývoz staré jímky

Ne

Konzultace zdarmaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Dešťovka na klíč v novém kabátku

I nadále jsme tu pro vás se službou Dešťovka na klíč. Pomůžeme vám:

 • Spočítat správnou velikosti nádrže na dešťovou vodu

 • V rámci konzultace připravíme návrh celého technologického řešení včetně příslušenství

 • Nádrž přivezeme a postavíme

 • Pomůžeme vám s doklady pro dotaci Dešťovka

 • Využijte naší konzultace zdarma

Dotace dešťovka na klíč od září 2023

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma