Dotace dešťovka: 13 nejčastějších dotazů, které vás trápí

kraus@zakra.cz Michal Kraus
03. 03. 2023
Dotace dešťovka a časté dotazy

Dotace dešťovka je mezi námi už několik let, stále se nám však vrací tytéž dotazy. Proto jsme se rozhodli vám pomoci zjistit odpovědi na nejčastější otázky spojené s dotací, která je nově vedena v rámci programu Nová zelená úsporám. Níže zjistíte to nejdůležitější týkající se hospodaření s dešťovou vodou.

Obsah článku

Jaká řešení podporuje dotace?

Dotace Dešťovka pod hlavičkou NZÚ podporuje hospodaření s dešťovou a šedou vodou u rodinných domů (stávajících i novostaveb) a u i bytových domů.

Rodinné domy

Dotace dešťovka podporuje u rodinných domů 4 typy hospodaření s dešťovou a šedou vodou:

 1. Využití dešťové vody pro zalévání zahrady

 2. Využití dešťové vody pro splachování a zalévání

 3. Využití šedé vody pro splachování

 4. Kombinace šedé a dešťové vody pro splachování a zálivku, kdy máte doma instalované 2 nádrže.

Majitelé rodinných domů nejčastěji využívají dotaci na zalévání zahrady dešťovou vodou

Bytové domy

Program Nové zelené úsporám nemyslí jen na rodinné domy, ale i revitalizaci bytových domů. K úvahu připadají podobná řešení jako u rodinných domů:

 1. Zalévání

 2. Splachování dešťovou vodou

 3. Splachování šedou vodou

 4. Kombinace dešťové a šedé vody

Zatímco u rodinných domů se finančně nevyplatí recyklace šedé vody, tak u bytových domů už toto řešení dává větší smysl. Stejně tak, zatímco u rodinných domů často navrhujeme zalévání zahrady, tak u bytových domů málokdy, protože zeleň v okolí bývá malá.

Kdo má nárok na Dešťovku?

Nárok na dotaci Dešťovka mají majitelé rodinných domů, ale i rekreačních objektů, pokud v nich mají vedeno trvalé bydliště (viz. níže).

Nárok na dotaci Dešťovka mají podle aktuálních pravidel tyto osoby:

 • vlastník stávajícího rodinného domu,

 • stavebník nového rodinného domu,

 • nabyvatel nového rodinného domu (v postavení žadatele může být také zájemce o koupi nového rodinného domu, který tento zájem prokáže písemnou dohodou uzavřenou se stavebníkem nebo prvním vlastníkem tohoto domu),

 • osoba, které svědčí právo stavby

Dále si musíme vymezit, co je podle výzvy nový rodinný dům:

Rodinný dům je v případě nových staveb stavba pro bydlení dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, kde více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena a užívána, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví, a je (bude) jako rodinný dům zapsána v katastru nemovitostí.

V případě stávajících staveb jsou pro účely programu za rodinné domy považovány:

 • stavby pro bydlení, v nichž jsou nejvýše tři samostatné byty,

 • obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt,

 • stavba určená pro rodinnou rekreaci, která je využívána pro trvalé rodinné bydlení a má přiděleno číslo popisné nebo evidenční.

 • vymezené bytové jednotky (viz definice) v rodinných a bytových domech, s řadově uspořádanými bytovými jednotkami, které svojí stavebně technickou konstrukcí a účelem užívání odpovídají řadovým rodinným domům, a nemají společné prostory a tyto bytové jednotky stavebně technickými parametry a účelem užívání odpovídají rodinnému domu.

 •  jednotlivé samostatně stojící budovy rodinného domu (evidované společně pod jedním číslem popisným), pokud každá z nich stavebně technickými parametry a účelem užívání odpovídá rodinnému domu a je k bydlení užívána a současně je i vymezenou bytovou jednotkou dle definice.

Za rodinný dům se pro potřeby programu nepovažují:

 • rodinné domy či jiné budovy, které jsou z poloviny nebo větší části podlahové plochy (stanovené dle definice v této kapitole) užívány v rozporu s účelem „trvalého rodinného bydlení“ (hotely, penziony, kanceláře apod.),

 • stavby, které nejsou spojeny se zemí pevným základem,

 • stavby dočasné,

 • výrobky plnící funkci stavby

Konzultace zdarmaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Jaká je výše dotace Dešťovka?

Výše dotace Dešťovka je dána konkrétním titulem a také řešením. Níže uvádíme maximální potenciál, který jde v daném dotačním titulu čerpat. Pamatujte, že vždy dostanete maximálně 50% vynaložených nákladů.

Výše dotace u rodinných domů

Typ řešení

Výše dotace

Zálivka zahrady

20 000,- + 3 500,- x velikost nádrže

Zálivka + splachování WC

30 000,- + 3 500,- x velikost nádrže

Využití šedé vody

60 000,-

Kombinace šedé a dešťové vody

70 000,- + 3 500,- x velikost nádrže

Výše dotace u bytových domů

Typ opatření

Výše podpory

Sběr dešťové vody pro zálivku

30 000 + 3 500 x velikost nádrže v m3

Sběr dešťové vody pro zálivku a splachování

50 000 + 3 500 x velikost nádrže v m3 + 3 500 x počet bytových jednotek

Využití šedé vody pro splachování

70 000 + 3 500 x počet bytových jednotek

Využití dešťové a šedé vody

90 000 + 3 500 x velikost nádrže v m3 + 3 500 x počet bytových jednotek

Jak spočítat velikost nádrže na dešťovou vodu?

Vypočítat správnou velikost nádrže na dešťovou vodu není složité. Rádi vám spočítáme ideální velikost pro vaši nemovitost. Na rozdíl od veřejně dostupných kalkulaček na internetu, pracujeme s parametry, jako je:

 • úhrn srážek v jednotlivých měsících

 • koeficient ztráty (není možné zachytit 100% dešťové vody)

 • využití dešťové vody (splachování vs. zálivka)

 • kolik vody budete muset dotovat z vodovodu

U výpočtu velikosti nádrže na dešťovou vodu je vhodné brát v úvahu průměrný úhrn srážek v dané lokalitě

Jak velkou nádrž mohu v rámci dotace pořídit?

Nová dotační výzva již explicitně nezmiňuje velikost nádrží v metrech krychlových, jak jsme byli zvyklí, ale dá se odvodit z výše poskytované dotace. Minimální velikost nádrže, na kterou se dotace vztahuje jsou 2m3 a maximální 10m3.

Pokud si chcete pořídit větší nádrž, tak můžete, ale dotaci dostanete pouze do výše 10m3.

Mohu o Dešťovku žádat na chatu?

Teoreticky ano, je však nutné mít na chatě trvalé bydliště a být schopen to prokázat. Ve výzvě k dotačnímu titulu najdete tuto povinnost:

stavba určená pro rodinnou rekreaci, která je využívána pro trvalé rodinné bydlení a má přiděleno číslo popisné nebo evidenční. Užívání pro bydlení je prokázáno, pokud žadatel doloží, že on sám nebo jiná osoba má v této stavbě evidován trvalý pobyt počínající 24 měsíců nebo více před podáním žádosti. Trvalý pobyt lze prokázat zápisem místa realizace v občanském průkazu nebo výpisem z Registru osob…

V dané nemovitosti tedy musíte mít trvalé bydliště, alespoň 2 roky před podáním žádosti o dotaci.

Vyplatí se dotace dešťovka?

Dotace dešťovka rozhodně není řešení, které byste měli primárně pořizovat kvůli finanční návratnosti, i když cena vody kontinuálně roste.

Na rentabilitu řešení se musíme také podívat prizmatem vodního zákona, který povinuje majitele novostaveb či stávajících rodinných domů při rekonstrukci řešit likvidace dešťových vod. 

Z tohoto důvodu se tak nevyhnete investici do nádrže na dešťovou vodu, pokud tedy nechcete dešťovou vodu odvádět do dešťové kanalizace či přímo vsakovat, což je určitě škoda, vzhledem k růstu cen vody.

Dotace Dešťovka, tak spíše snižuje náklady na splnění zákonných povinností a také pomáhá udržet vodu v krajině. Nejde, ale o řešení, na kterém byste ušetřili desítky tisíc ročně.

Lze o dotaci žádat i v roce 2023?

Ano. Dotace Dešťovka běží dál. Od roku 2022 v rámci nové výzvy. Nově je možno uplatnit dotaci pouze na řešení realizované po 1.1.2021. Tzn. faktury nesmí být starší.

Více o dotaci Dešťovka v letošním roce jsme napsali tady.

Je lepší dělat nádrž na dešťovou vodu svépomocí nebo na klíč?

Klasické dilema všech stavitelů. Má smysl šetřit u realizace svépomocí nebo svěřit realizaci odborníkům. Zatímco u jiných menších staveb má smysl udělat si leccos svépomocí, tak v případě Dešťovky se tímto postupem “oberete” o dotaci.

K žádosti o dotaci se dokládají veškeré faktury, které jsou spojené s realizací. Stát vám nic nedá, pokud si vše uděláte sám. Je tedy dobré najít zdravou míru mezi tím, co stojí za vlastní práci a co za odbornou pomoc.

Cena realizace na klíč se pohybuje v rozpětí 80 až 120 000,- za zakázku. Polovinu ceny většinou tvoří nádrž a příslušenství. Druhou polovinu pak práce. Na realizaci můžete dostat až 50% prostředků zpět.

Co se dokládá (dokumenty) k žádosti o Dešťovku?

K žádosti o dotaci je nutné doložit několik dokumentů, na základě kterých vám bude proplacena dotace. Níže uvádíme ty podstatné, na které byste neměli zapomenout:

 1. Odborný posudek

 2. Výpis z bankovního účtu / potvrzení z banky o vlastnictví bankovního účtu, ze kterého budou placeny veškeré faktury

 3. Souhlasné stanovisko všech vlastníků nemovitosti, formulář naleznete zde.

 4. Dohoda s provozovatelem kanalizace, za předpokladu, že přebytečná dešťová voda teče do kanalizace nebo je využita pro splachování (totéž platí pro splachování šedou vodou)

 5. Prokázání trvalého pobytu na chatě, v případě že čerpáte dotaci pro chatu

 6. Faktury za realizaci

 7. Výpis z účtu, kde bude vidět, že byly faktury uhrazeny

 8. Další doklady dle specifik lokality

Papírování se u dotace Dešťovka bát nemusíte

Jak vyřídit dotaci Dešťovka?

Vyřízení dotace Dešťovka není složitého. Stačí následovat tento postup:

 1. Konzultovat s odborníkem stavební záměr (vyzkoušejte nás)

 2. Nechte si připravit projekt pro stavební povolení

 3. Realizujte řešení svépomocí nebo na klíč

 4. Požádejte online o dotaci (viz. další kapitola).

Jak žádat o dotaci Dešťovka?

O dotaci Dešťovka se žádá digitálně na těchto stránkách.K vyplnění žádosti budete potřebovat identitu občana.

Můžete využít náš ebook, který vás provede vyplněním žádosti o dotaci. Pokud si nevíte rady, rádi vám pomůžeme s vyřízením dotace.

Žádost o dotaci Dešťovka je jednodušší, než se na první pohled zdá. Online lze vyřídit skutečně vše. Důležité je mít všechny podklady, primárně jde o odborný posudek a faktury za realizaci.

Vztahuje se Dešťovka i na domovní čistírny odpadních vod?

Z dotace Dešťovka nelze hradit náklady spojené s pořízením domovní čistírny odpadních vod. Na domácí čističky existuje jiný dotační titul, kde však žadatelem musí být obec, nikoliv fyzická osoba.

Konzultace zdarmaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma