Odvod dešťové vody z okapů od A do Z

kraus@zakra.cz Michal Kraus
12. 01. 2023
Odvod dešťové vody z okapů od A do Z

Odvod dešťové vody z okapů je prvním krokem k využívání dešťové vody. Nabízí se hned několik způsobů, jak vyřešit odvod dešťové vody. Na některé z nich lze dokonce čerpat dotace Dešťovka. V tomto článku si ukážeme základní možnosti nakládání s dešťovou vodou, a jak případně získat státní podporu.

Obsah článku

Je odvod dešťové vody z okapů povinný?

Nelze začít jinak, než pohledem do zákonů. Je odvod dešťových vod povinný nebo jde o dobrovolné řešení?

Klíčové povinnosti najdeme v §5, odst. 3 vodního zákona (č. 254/2001 Sb.):

Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich užívání je stavebník povinen ….. Dále je stavebník povinen zabezpečit omezení odtoku povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen „srážková voda“) akumulací a následným využitím, popřípadě vsakováním na pozemku, výparem, anebo, není-li žádný z těchto způsobů omezení odtoku srážkových vod možný nebo dostatečný, jejich zadržováním a řízeným odváděním nebo kombinací těchto způsobů. Bez splnění těchto podmínek nesmí být povolena stavba…

Odvod dešťové vody z okapů umožňuje efektivně hospodařit s dešťovou vodu. V případě řešení pomocí nádrže na dešťovou vodu je navíc možné získat dotaci z programu Nová zelená úsporám tzv. Dešťovka.

Odvod dešťové vody do okapu je skvělým řešením, jak dále hospodařit s dešťovou vodou

Co tedy říká zákon k odvodu dešťové vody?

Z výše uvedeného ustanovení vodního zákona plynou následující doporučená řešení:

  • Akumulovat dešťové vody na pozemku a ideálně je následně využít

  • Odvádět dešťovou vodu do nadzemní nádrže

  • Třetí variantou je výparem, to je například řešení, kdy jsou dešťové vody svedené okapem do okrasného jezírka, ze kterého se voda odpařuje

  • Využít dešťové kanalizace v obcu

  • Popřípadě vodu nezadržovat, ale rovnou vsakovat, podobně jako například odpadní vody u ČOV

5 druhů řešení na odvod dešťové vody

Nyní je čas se podívat na nejvyužívanější způsoby odvodů dešťové vody a způsoby jejího využití.

Svod dešťové vody do podzemní nádrže na dešťovou vodu

Nejčastějším a nejefektivnějším způsobem odvodu dešťové vody ze střechy je akumulace v nádrži na dešťovou vodu. Dešťová voda se v tomto případě odvádí ze střechy přímo do nádrže.

Před samotným nátokem je přefiltrovaná, aby nedošlo k zanesení nádrže mechanickými nečistotami. V 99% případech se taková nádrž instaluje pod zem. Předpokladem je ukrytí dešťové vody v nezámrzné hloubce a před účinky slunečního záření.

Odvod dešťové vody se nejčastěji řeší vyústěním do podzemní nádrže

Odvod dešťové vody do podzemní nádrže má hned několik výhod:

Více o možnostech dotace se dočtete níže v článku.

Konzultace zdarmaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Zachytávání dešťové vody do nadzemní nádrže na dešťovou vodu

Druhou, také častou variantou, jak vyřešit svod dešťových vod z okapů, je akumulace v nadzemní nádrži. Jde o klasické řešení, kdy se pod okap umístí nádoba, nejčastěji sud, do kterého jsou svedeny srážky.

Jedinou výhodou tohoto řešení je pořizovací cena. Plastový sud je levný a nevyžaduje žádný zásah řemeslníka. Nevýhod má, ale spousty. Na nadzemní nádrže nelze čerpat dotace. Voda v takové nádrži je znečištěná a není tak možné ji dále využívat v domácnosti. Snadno se kazí a objem, který zachytíte je minimální oproti velké podzemní nádrži.

Odvod dešťové vody může vést i do jezírka

Majitelé větších pozemků rádi využívají okrasných jezírek, do kterých je z okapů svedena dešťová voda. Dešťová voda je v tomto případě využita pouze na okrasu a tzv. utrácena výparem.

Odvod dešťové vody lze vyřešit i jezírkem

Dešťové vody do kanalizace

Čtvrtou možností je odvod dešťové vody z okapů rovnou do kanalizace. Musí jít o kanalizaci k tomu určenou. V případě, že máte možnost a chcete využít toto řešení, může být nutné postavit před výpustí do kanalizace tzv. retenční nádrž.

Retenční nádrž dešťovou vodu neshromažďuje, ale pouze na čas zadrží. Jde o ochranné řešení, aby v případě přívalových dešťů nebyla překročena kapacita dešťové kanalizace. Opakem je retenční nádrže je akumulační nádrž na dešťovou vodu (viz první příklad odvodu dešťové vody z okapů).

Vsakování dešťových vod, jako poslední instance

Poslední variantou, jak odvádět dešťové vody, je přímé vsakování na pozemku. K této variantě musí být vhodné podloží, aby nedocházelo k podmáčení půdy.

Při tomto způsobu odvodu dešťové vody z okapů se vybuduje například vsakovací jáma a dešťové vody jsou svedeny přímo do ní. V případě, že zvolíte toto řešení, nezapomeňte na hydrogeologický posudek.

Jak využít dešťové vodou

Efektivní odvod dešťové vody z okapů dává smysl především v případě, kdy dešťové vody chcete dále využívat. Využití dešťových vody se nabízí především pro tyto účely:

  • Zalévání zahrady

  • Splachování toalet

  • Mytí auta

  • Případně sprchování

Proč odvádět dešťovou vodu do nádrže a dále ji využívat?

Hlavním důvodem pro využití dešťové vody, ať už venku nebo v domácnosti, je její cena. Dešťová voda je přirozeně zdarma. Na českém území ročně v průměru naprší něco kolem 600mm srážek na 1m2.

Na 100m2 střechu v součtu dopadne na váš dům 60 000 litrů dešťové vody neboli 60 kubíků vody, které se dají efektivně využít.

V případě, kdy dešťovou vodu neodvádíte do nádrže, musíte vaši spotřebu dotovat, buď vodou ze studny nebo vodou z vodovodního řadu. Kubík vody dnes v průměru stojí 100,- a cena podle všech predikcí dále poroste.

Posledním důvodem pro akumulaci dešťové vody v nádrži je možnost využít dotace, která pokryje až 50% investičních nákladů.

Je škoda neodvádět dešťovou vodu z okapů, když naprší tolik vody zdarma

Je libo dotace Dešťovka a jaké má pravidla?

Dotace Dešťovka podporuje efektivní řešení odvodu dešťové vody z okapů do nádrží na dešťovou vodu.

Žadatelem musí být majitel rodinného domu nebo rekreačního objektu, kde je déle, než 2 roky vedeno trvalé bydliště.

Zálivka jen pro starší domy

Domy starší 2 let od kolaudace mohou žádat o nejjednodušší způsob nakládání s dešťovou vodou, kterým je zalévání zahrady. Tato varianta není otevřená pro majitele novostaveb.

Z dotace je možno získat 20 000,- + (3 500*velikost nádrže v m3). Dále platí pravidlo, že nelze získat zpět více, než 50%.

Minimální velikost dotované nádrže je 2m3 a maximální pak 10m3. V nejlepším případě, pak lze z Dešťovky získat 55 000,-.

Nejjednodušší variantou Dešťovky na klíč je instalace nádrže na dešťovou vodu pro zalévání zahrady

Splachování dešťovou vodou pro všechny

V případě splachování dešťovou vodou je dotace otevřena i novostavbám. Podmínkou je, aby na dešťovou vodu byly napojeny všechny toalety v objektu. U stávajících rodinných domů postačí jedna toaleta.

Výše příspěvku je o 10 000,- vyšší, než u první varianty. To znamená, že maximálně lze získat 65 000,-, za podmínky, že jde o 50% investované částky.

Dešťovou vodu je možné využít, jak pro zalévání, tak splachování

Jak začít s dotací na odvod dešťové vody

Pokud ještě nemáte dešťové vody vůbec řešeny, začněte projektem řešení dešťových vod. Díky ní získáte povolení ke stavbě nádrže.

Další krokem je pak vypracování odborného posudku k dotaci dešťovka.  Posledním krokem je pak žádost o dotaci, zdarma vám poskytneme návod, jak dotaci jednoduše vyřídit. Vyřízení dotace je velmi snadné a nemusíte za něj nikomu platit.

Pokud, ale nechcete mít vůbec s ničím starost, můžete u nás poptat službu Dešťovka na klíč a vše obstaráme za vás.

Konzultace zdarmaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci nezávaznou nabídku