Jak na vsakování odpadních vod z domovní čistírny (ČOV)

kraus@zakra.cz Michal Kraus
29. 12. 2022
Vsakování odpadních vod z ČOV

Vsakování odpadních vod z ČOV neboli domovní čistírny odpadních vod je jedním ze způsobů, jak legálně likvidovat přečištěné odpadní vody v ČOV. Ne vždy je však možné vsakovat nebo využít vodu pro zálivku. Jak se věci mají a kdy si pomýšlet na vsakování? 

Obsah článku

Co je domovní čistírna odpadních vod

Domovní čistírna odpadních vod (ČOV) je nejčastěji plastové zařízení soudkovitého tvaru. Vedle plastových čistíren existují ještě kořenové čistírny odpadních vod.

Uvnitř čistírny se nachází několik oddělených komor, kde dochází k čištění odpadních vod. Čištění probíhá za pomoci mechanicko-biologických procesů. Výsledkem fungování domovní čistírny je voda zbavená až 97% nečistot, kterou je potřeba odvést z pozemku nebo vsakovat.

Domovní čistírna odpadních vod se ukládá pod zem. Funguje na principu mechanicko-biologického čištění.

Likvidace odpadních vod z ČOV obecně

Vsakování odpadních vod z domovní čistírny odpadních vod (ČOV) je jedním ze způsobů, jak likvidovat přečištěné odpadní vody. Další možností je vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Domovní čistírna odpadních vod má na starosti přečištění černých vod z domácnosti. Po důkladném pročištění s účinností až 97% přichází otázka, kam s vodou. A že jí není zrovna málo. Každá osoba vyprodukuje za den 100 až 150 litrů odpadních vod.

Likvidace do vod povrchových

Likvidaci odpadních vod do vod povrchových mají úřady nejraději. Voda z domovní čistírny je v tomto případě svedena do blízkého potoka, řeky nebo rybníka. Voda z čistírny, tak v tomto případě není nijak dále využita.

Výhodou tohoto řešení je, že k němu není potřeba hydrogeologický posudek a ušetří se za budování vsaku.

Tato alternativa se také využívá v případě, že na pozemku není možné vsakovat odpadní vody.

Ne vždy je nutné odpadní vody vsakovat. Je také možnost vypouštět odpadní vody do vod povrchových.

Vsakování odpadních vod z čistírny

Druhou možností je přímé vsakování vod z ČOV na vlastním pozemku. Za domovní čistírnu se umístí vsakovací objekt. Nejčastěji jde o vsakovací jámu, která se vyplní štěrkem. Nedostačuje-li prostor pro vsakování reálně vsakovanému objemu, využívají se vsakovací bloky (prefabrikáty).

Akumulace přečištěných vod a zalévání zahrady

Třetí a poslední možností je akumulace odpadních vod do akumulační nádrže. Většinou o velikosti 1 až 2m3. Zde uložená voda je využita pro zalévání zahrady. Přebytečná voda vytéká bezpečnostním přepadem opět vsaku.

Akumulace je tedy pouze takovou mezistanicí. Z pohledu zákona jde taktéž o vsak.

Za domovní čistírnu můžete instalovat akumulační nádrž. Z pohledu zákona půjde i tak o vsak.

Co je potřeba ke vsaku

Vsakovat odpadní vody z ČOV lze pouze v případě kladně znějícího hydrogeologického posudku. Hydrogeolog by měl danou lokalitu ohledat, prozkoumat zda v nejbližším okolí nejsou studny a zjistit, zda je podloží vhodné pro vsakování.

Vsakovací zkouška

Pro správné projektování vsaku pro domovní čistírnu by měla být provedena vsakovací zkouška. Jde o test podloží a schopnost vsakovat. Vsakovací zkouška se dělá proto, aby vám pak v místě vsaku tzv. “nestála voda”.

Díky vsakovací zkoušce zjistí hydrogeolog kolik a jak rychle se voda vsakuje. Typicky se provádí hloubením jámy (sonda), do které se nalije voda a pozoruje se rychlost vsaku. Výsledkem je také koeficient vsaku, který slouží projektantovi k řešení vsakovacího objektu.

Vsakovací zkouška není odborná věc, může být provedena i svépomocí, případně na místě při realizaci.

Konzultace zdarmaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Jak vsakovat odpadní vody

Vsakování odpadních vod z ČOV je možné technicky provést několika způsoby:

  • Vsakovací jáma

  • Vsakovací šachta/jímky

  • Vsakovací bloky a tunely

Do našich projektů domovních čistíren nejčastěji využíváme vsakovací jámy. Jde o nejlevnější způsob, jak vyřešit vsak. Velmi zjednodušeně jde o jámu vysypanou štěrkem a zasypanou zeminou.

Vsakovací jáma se typicky vyplní štěrkem a zasype.

Alternativně se dá vsakování vyřešit šachtou, kdy jde o tzv. vsakování vertikální. Výhodou je menší prostorová náročnost, nevýhodou pořizovací cena. Vsakovací šachta sama o sobě stojí kolem 15 000,-.

Poslední možností jsou vsakovací bloky nebo tunely. Opět jde o dražší řešení vsaku. Tento způsob se využívá v momentě, kdy je pro vsak málo prostoru nebo není vhodné podloží. Výhodou vsakovacích bloků je vysoká efektivita vsaku.

Kdy nelze vsakovat odpadní vody z ČOV

Obecně nemusí jít vsakovat z několika důvodů, toto jsou ty nejčastější:

  • Nejde o nemovitost určenou k bydlení

  • V okolí se nachází studna

  • Na místě se nachází nevyhovující podloží

  • Jde o chráněnou krajinnou oblast

  • Úředník si nedá říct

Zákon hovoří jasně, vsak pouze pro bydlení

Čistírny odpadních vod nevznikají pouze u rodinných domů, ale i provozoven a jiných podniků. Vsakování odpadních vod z ČOV je však výhradně popsáno ve vodním zákoně:

Přímé vypouštění odpadních vod do podzemních vod je zakázáno. Vypouštění odpadních vod neobsahujících nebezpečné závadné látky nebo zvlášť nebezpečné závadné látky (§ 39 odst. 3) z jedné nebo několika územně souvisejících staveb pro bydlení, staveb pro rodinnou rekreaci nebo z jednotlivých staveb poskytujících ubytovací služby, vznikajících převážně jako produkt lidského metabolismu a činností v domácnostech, přes půdní vrstvy do vod podzemních lze povolit, pokud není v daném případě technicky možné nebo s ohledem na zájmy chráněné tímto zákonem nebo jinými právními předpisy možné nebo žádoucí, vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Povolení vypouštění odpadních vod do vod podzemních podle věty druhé nelze vydat bez souhlasného vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, která posoudí vliv vypouštění odpadních vod na jakost podzemních vod.

Z úryvku zákona jasně plyne, že vsakovat je možné pouze u rodinných domů, chat a místech pro rekreaci (např. pension). Ostatní lokality mají bohužel smůlu.

Každá studna musí být chráněna

Přečištění odpadních vod není dokonalé, byť už dnes extrémně účinné. I tak ve vodě zůstávají zbytky nečistot, které by při konzumaci rozhodně neprospěly lidskému organismu. I proto zákon stanovuje ochranné pásmo pro studny.

Každá studna má ze zákona ochranné pásmo 12m. Představte si kolem studny kružnici o poloměru 12 metrů, uvnitř kružnice nesmíme docházet ke vsaku odpadní vody z ČOV. Ochranné pásmo samozřejmě neplatí jen pro vaši studnu, ale i pro studny okolní.

U každé studny se nachází ochranné pásmo. V blízkosti tak nelze vsakovat odpadní vody

Na místě nelze vsakovat kvůli podloží

Druhým důvodem, který často odhalí vsakovací zkouška je nemožnost vsakovat kvůli podloží. S tím se mohou setkat majitelé jílovitých pozemků. Voda v jílu de facto stojí a nevsákne se, ani po delší době. V extrémních případech nelze za těchto předpokladů povolit vsakování.

CHKO = individuální přístup

V chráněných krajinných oblastech je to vždycky jinak. Někteří správci vsakování preferují, jiní neradi vidí. Pokud se váš případ týká vsakování z ČOV v CHKO, můžete si možnost vsakování ověřit přímo u nás.

Úředník je stará škola

Neházíme úředníky do jednoho pytle, ale je pravdou, že na některých úřadech se stále najdou odpůrci vsakování, kteří budoucí majitele tlačí do ekonomicky nereálných řešení. Jako je vypouštění vod povrchových do 300m vzdáleného toku a podobně. To bohužel může být marný boj.

Jak začít s domovní čistírnou odpadních vod

Prvním krokem je projekt domovní čistírny. Rádi s vámi projdeme váš stavební záměr a navrhneme ideální řešení. Součástí našich služeb je i zajištění hydrogeologického posudku a vyřízení povolení.

V rámci úvodní analýzy vždy zjišťujeme, zda máte zájem odpadní vody z ČOV vsakovat a případně dále využívat. Z naší zkušenosti jsme již na začátku situace schopni odhadnout, zda bude vsakování možné či nikoliv. Díky tomu ušetříte jednak čas, ale také peníze.

Nechcete-li mít s ČOV žádné starosti, pak nás můžete poptat pro službu na klíč. Postaráme se o vše od A do Z.

Kontaktujte násMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma