4 možnosti vypouštění odpadních vod z domovní ČOV

kraus@zakra.cz Michal Kraus
06. 03. 2023
Vypouštění odpadních vod z ČOV

Vypouštění odpadních vod z ČOV je nutné řešit ještě před vznikem projektu. Domovní čistírna odpadních vod černou vodu přečistí, ale neodstraní. Po dokončení čistícího cyklu je nutné odpadní vodu zlikvidovat, respektive vypustit mimo objekt. Nabízí se hned 4 varianty. Bohužel si varianty často nevolí klient, ale zákon a úředník. Jaké jsou? A jaké mají přednost?

Obsah článku

Vypouštění odpadních vod z ČOV lze vyřešit 4 způsoby. Nabízí se likvidace do jednotné kanalizace, vodního toku nebo vypouštění na vlastní pozemek (vsak), a to formou přímého vsaku nebo s retencí v akumulační nádrži.

Vypouštění odpadních vod z ČOV a septiku podle zákona

Vodní zákon obecně rozlišuje dva druhy vod. Vody povrchové a vody podzemní. Vody povrchové definuje jako vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu; tento charakter neztrácejí, protékají-li přechodně zakrytými úseky, přirozenými dutinami pod zemským povrchem nebo v nadzemních vedeních. Jde tedy o řeky, toky nebo třeba rybníky.

Vody podzemní jsou vody přirozeně se vyskytující pod zemským povrchem v pásmu nasycení v přímém styku s horninami; za podzemní vody se považují též vody protékající podzemními drenážními systémy a vody ve studních. Jde tedy o vody, které běžným okem na pozemku nevidíme, ale přesto je nezbytné dbát o jejich kvalitu a bezpečnost.

Protože žádný majitel domovní čistírny odpadních vod nechce přečištěné odpadní vody akumulovat v jímce a pak je vyvážet (proč by pak pořizoval domovní čistírnu), nezbývá než je likvidovat některým z povolených způsobů. Pro tento účel se dají využít vody povrchové a vody podzemní.

Vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Je-li to možné, pak úřady a zákon preferují likvidaci do vod povrchových. Výhodou mají klienti, kterým podél pozemku teče nějaký potok a v ještě lepším případě je pod úrovní umístění domovní čistírny odpadních vod.

K likvidaci do vod povrchových budete potřebovat 2 věci, aby na místě byl tok, který ve své databázi eviduje i konkrétní povodí. Nemůže jít o strouhu, která někdy teče a někdy ne. A zároveň získat vyjádření povodí k zamýšlené likvidaci. Jde o jeden z povinných dokumentů pro povolení domovní čistírny a septiku.

Vypouštění odpadních vod z ČOV do vod povrchových je zákonem preferováno

Vypouštění odpadních vod na vlastní pozemek aneb do vod podzemních

Zákon a úředníci se daleko přísněji dívají na likvidaci do vod podzemních, neboli vsak. Ten lze provést dvěma způsoby. Buď vsakováním veškeré odpadní vody do podzemí nebo částečnou retencí s využitím akumulační nádrže a využitím vody pro zalévání zahrady. Vodní zákon se k vypouštění odpadních vod z ČOV vymezuje v §38, odst. 9.:

Přímé vypouštění odpadních vod do podzemních vod je zakázáno. Vypouštění odpadních vod neobsahujících nebezpečné závadné látky nebo zvlášť nebezpečné závadné látky (§ 39 odst. 3) z jedné nebo několika územně souvisejících staveb pro bydlení, staveb pro rodinnou rekreaci nebo z jednotlivých staveb poskytujících ubytovací služby, vznikajících převážně jako produkt lidského metabolismu a činností v domácnostech, přes půdní vrstvy do vod podzemních lze povolit, pokud není v daném případě technicky možné nebo s ohledem na zájmy chráněné tímto zákonem nebo jinými právními předpisy možné nebo žádoucí, vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Povolení vypouštění odpadních vod do vod podzemních podle věty druhé nelze vydat bez souhlasného vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, která posoudí vliv vypouštění odpadních vod na jakost podzemních vod. Maximální povolené množství odpadních vod vypouštěné z jedné nebo několika územně souvisejících staveb pro bydlení nesmí celkově přesáhnout 15 m3/den.

Tento odstavec je relativně složitý na pochopení, pokusíme se vám zjednodušit to zásadní, co z něj plyne:

 • Likvidace není úřady preferovaná

 • Její povolení lze dostat pouze u objektů k trvalému bydlení, rekreaci nebo v případě ubytování (penzion), tedy tam, kde odpadní vody vznikají primárně činností lidského metabolismu

 • Vždy je preferována likvidace do vod povrchových, pokud je taková možnost

 • Ke vsakování je nutný hydrogeologický posudek

K vypouštění do vod podzemních budete potřebovat hydrogeologický posudek

Varianty likvidace odpadních vod z domácí čističky podle preference úředníků

Jak plyne z první kapitoly, tak odpadní vody z domovní ČOV lze likvidovat 4 způsoby, a to:

 1. Vypouštění do jednotné kanalizace

 2. Vypouštění do povrchových vod

 3. Vsakování

 4. Vsakování s akumulací a rozstřikem

Konzultace zdarmaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Jednotná kanalizace je vždy prvním řešením, ale prakticky nikde není

Z pohledu preference sedí na trůnu tzv. jednotná kanalizace. Jde o kanalizaci, která odvádí srážkové vody a zároveň přečištěné odpadní vody z domovní čistírny nebo tříkomorového septiku s filtrem. Pozor, neplést se splaškovou kanalizací, na kterou se nemovitost připojuje kanalizační přípojkou.

K vypouštění odpadních vod z ČOV do jednotné kanalizace je nutné, aby kanalizace byla poblíž a zároveň, aby bylo v kanalizačním řádu uvedeno, že se do ní smí vypouštět odpadní vody z ČOV.

Ve většině obcí, však najdeme pouze dešťovou kanalizaci, kam není možné vypouštět odpadní vody z ČOV.

Vypouštění odpadních vod z ČOV do potoka je daleko častější řešení

Pokud nenajdete v obci jednotnou kanalizaci, je čas připojit domácí čističku odpadních vod na vodní tok. V ideálním případě vám vyjde řešení gravitačně (potok je níže než ČOV), v horším případě bude nutné využít přečerpávací jímku.

Nucené likvidaci do vod povrchových se můžete vyhnout, pokud trasa k potoku vede přes cizí pozemky a majitelé vám nedají souhlas nebo potok není evidovaný jako zdroj povrchové vody v daném povodí.

Přímé vsakování vod z domácí čističky odpadních vod

Třetí variantou je vsakování. K tomu se většinou využívá tzv. vsakovací objekt. Jde o jámu různě velkou, podle výsledku hydrogeologa. Ve většině případů jde o prostor o 10m2 s hloubkou mezi 1,5m až 2m.

Vsakovací jáma se vysype štěrkem, zavede se do ní perforované potrubí, aby se odpadní vody vsakovaly rovnoměrně a znovu se zasype. Následně se jáma zakryje textilií a znovu na ni položíte trávník. Vsakovací objekt, tak neruší oko estéta.

Domácí čistička s akumulační nádrží

Poslední možností je za domácí čističku odpadních vod umístit akumulační nádrž. Případně rovnou koupit ČOV s nádrží. V nádrži se většinou akumulují 1 až 2 m3 odpadní vody, které můžete využít pro zalévání zahrady.

Vypouštění odpadních vod z ČOV může probíhat s využitím akumulační nádrže

Vsakování jde jen někdy a vždy je potřeba hydrogeologický posudek

V posledních letech se u většiny klientů setkáváme s přáním vsakovat odpadní vody, ideálně ještě s možností akumulovat přečištěné odpadní vody v nádrži a využít je pro zalévání. Byť této preferenci naprosto rozumíme, ne vždy je možné klientovi vyjít vstříc. Pojďme se podívat, jaké podmínky musí být splněny pro vsakování:

 1. Lokalita se nenachází v ochranném pásmu vodního zdroje

 2. Neexistuje alternativa možné likvidace odpadních vod

 3. Vsak je mimo ochranná pásma blízkých studní

 4. Podloží umožňuje vsak

 5. Vsakovací objekt se vám vejde na pozemek

 6. Máte zpracovaný hydrogeologický posudek

Jak zjistit možnosti vypouštění odpadních vod v dané lokalitě

Rádi ověříme možnosti vypouštění odpadních vod z domovní čistírny za vás. Pokud si chcete možnosti zjistit sami, můžete postupovat podle tohoto návodu.

Ověřte ochranná pásma vodního zdroje

Ochranná pásma si můžete ověřit online zde. Obecně rozeznáváme 3 ochranná pásma, přičemž v 1. ochranném pásmu nelze vsakovat nikdy. Jde typicky o pásma, která chrání například obecní studnu.

Pokud se vaše nemovitost nachází ve 2. nebo 3., pak je dobré možnost vypouštění odpadních vod z ČOV do vsaku ověřit u místně příslušného odboru životního prostředí.

Zjistěte si, zda není nějaká alternativa, jak vypouštět odpadní vody

Předpokládáme, že každý zná své okolí dostatečně dobře a rada, aby jste se rozhlédli, zda v okolí není potok, nikoho nepotěší.

Rozhodně se, ale vyplatí zavolat na obec, zda v místě není jednotná kanalizace.

Máte studnu? Nebo ji mají vaši sousedé? Pak musíte počítat

Každá studna má své ochranné pásmo, běžně je to 12 metrů. Představte si kružnici kolem studny. V této oblasti nesmí být vsakovány odpadní vody z domovní čistírny. V tomto ohledu musíte myslet i na své sousedy, kteří také mohou mít studnu.

Často se setkáváme s klienty, kteří nemají jinou možnost, než vsakovat, ale mají problém s umístěním vsaku na pozemku. Jednoduše se tam nevejde.

Pozor i na staré studny, které omezují možnosti vypouštění odpadních vod z ČOV

Vhodné podloží rozhoduje o velikosti vsaku

Ke vsakování na pozemku je nutné vhodné podloží. V ideálním případě by nemovitost neměla stát na jílu nebo skále, tedy typech půdy, skrze které se odpadní voda snadno nedostane.

Důležitým parametrem je také stav podzemní vody. Pokud máte vodu 1,5m pod terén, bude logicky velmi složité vsakovat odpadní vody do takového podloží.

Pokud stavíte na jílu, jako většina našich klientů, je nutné počítat s tím, že vsakovací objekt bude větší a možná bude zapotřebí využít vsakovací bloky. Schopnost půdy absorbovat vypouštěné odpadní vody z ČOV nakonec stejně určí hydrogeolog.

Dostatek místa na pozemku pro vsakování

Na předchozí bod pak navazuje umístění na pozemku, zvlášť v případě jílovitého podloží. Takový vsak může zabrat 10 až 12 m2 a leckdy se tak stane, že je problém s umístěním. Teoreticky lze vsak umístit na cizí pozemek, ale s takovým řešením musí samozřejmě vyslovit souhlas majitel daného pozemku.

Finální slovo k vypouštění odpadních vod z čističky má hydrogeolog

Vodní zákon předpokládá, že k vypouštění odpadních vod z ČOV bude vždy zpracovaný hydrogeologický posudek. Hydrogeolog má tedy na konci dne finální slovo a jeho závěry úřad respektují.

Projekt domovní čistírny odpadních vod tedy vzniká, až po dokončení posudku.

Nevíte si rady? Poradíme vám

Jestli vám točí hlava z informací v tomto článku a nevíte si rady, jsme tu pro vás. Rádi vám pomůžeme vybrat správnou variantu vypouštění odpadních vod z ČOV na vašem pozemku. V případě vsaku zajistíme hydrogeologa a vypracujeme projekt domovní čistírny, který získá povolení u úřadů. Vyzkoušejte naši konzultaci zdarma.

Konzultace zdarmaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma