Povolení septiku od A do Z v roce 2024

kraus@zakra.cz Michal Kraus
08. 12. 2022
Povolení septiku v roce 2023

Jak na povolení septiku? Co vše je k tomu potřeba a jaké byrokratické kolečko vás na úřadech čeká? Víte, že není septik jako septik a je možné ho povolit několika způsoby? V tomto článku si projdeme povolení septiku krok za krokem a vše vysvětlíme.

Obsah článku

Septik je dle zákona č. 254/2001 Sb. považován za vodní dílo a k jeho stavbě je nutné povolení. Septik lze povolit ohlášením nebo vodoprávním řízením.

Jaký septik chcete?

Na českém trhu často narazíte na záměnu septiku za žumpu nebo jímku. To má velký vliv i na samotné povolení. U povolení septiku rozlišujeme 3 možná řízení.

Chcete-li bezodtokový septik, který odpadní vody nečistí, respektive nikam nevypouští, ale primárně jen akumuluje. Půjde o povolení, které je shodné s povolením žumpy nebo jímky.

Hledáte-li alternativu k domovní čistírně odpadních vod, tedy septik, který bude s pomocí biologického nebo pískového filtru čistit odpadní vody, pak vás čeká povolení ohláškou nebo vodoprávním řízením.

Povolení septiku s filtrem je stejné jako povolení domovní čistírny odpadních vod

Tříkomorový septik s filtrem od A do Z
Související článek Tříkomorový septik s filtrem od A do Z

Pozor na pokutu za septik

Než se pustíme do jednotlivých alternativ septiku, nabízí se připomenout legislativní požadavky, které klade vodní zákon na majitele bezodtokých jímek. Ten v novele s účinností od roku 2021 stanovil povinnost vyvážet žumpy a jímky odbornou společností.

Navíc musí majitel žumpy uchovávat doklady až 2 roky zpětně pod pohrůžkou pokuty. Možnost kontrolovat pravidelný vývoz septiku historicky patřila místně příslušným odborům životního prostředí a inspekci životního prostředí. Nově tuto kompetenci získaly i vodoprávní úřady, za účelem zvýšení kontrol septiků, žump a jímek. Není tedy dovoleno např. vypustit obsah septiku na zahradu.

Je nebo není septik vodní dílo?

Rozhodujícím faktem pro účely povolení je poznat, zda je konkrétní septik vodní dílo nebo není. K určení je nutné nahlédnout opět do vodního zákona, konkrétně na §55.

Septik, který čistí, je vodní dílo

(1) Vodní díla jsou stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání s vodami, ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaným tímto zákonem, a to zejména

 1. a) přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže,

 2. b) stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků,

 3. c) stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních stok, kanalizačních objektů, čistíren odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací,

Budete-li povolovat septik doplněný o filtr s účelem likvidace odpadních vod do vod povrchových či podzemních, půjde o vodní dílo, které se povoluje stejně jako domovní čistírna odpadních vod.

Žumpa a jímka nejsou vodní díla

Logicky tedy druhá alternativa, kdy se odpadní vody na místě nečistí, nevzniká povinnost povolovat septik jako vodní dílo. V tomto případě je pouze nutné stavbu ohlásit a dodržovat pravidla spojená s vyvážením viz výše.

Konzultace zdarmaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Jak povolit tříkomorový septik s filtrem?

Povolení septiku s filtrem bude stejné jako povolení domovní čistírny. Rozlišujeme tedy dva druhy řízení ohlášku a klasické řízení. Oba typy řízení mají své pro a proti.

Hlavní rozdíly mezi ohláškou a povolením

Vyřízení povolení k ČOV

Rozhodnutí

Ohlášení

Doba řízení

až 90 dnů

30 dnů

Správní poplatek

300,-

500,-

Celkový počet nezbytných dokumentů

5

8

Časové omezení rozhodnutí

10 let

neomezeně

Následné revize ČOV

2x ročně vzorek vyčištěné vody

každé 2 roky

Povolení septiku ohláškou

Povolení septiku je teoreticky možné, ale prakticky skoro neproveditelné. Jednak se setkáváme s nevolí úřadů povolovat septiky ohláškou a za druhé je nutná pro tento typ řízení CE certifikace septiku. U povolení septiku s filtrem, proto vždy jdeme cestou klasického povolení. 

Začněte oznámením záměru a konzultací s úředníkem

Prvním krokem v povolení septiku jakožto vodního díla, je vždy předjednání na vodoprávním úřadě. Sice to není povinný krok, ale dopředu zjistíte, jak na tom jste. Tu a tam se nám stane, že investor chcete septik nebo ČOV a přitom má možnost připojit se ke kanalizaci kanalizační přípojkou. V takovém případě vám úřad septik nepovolí.

Pro jednání na úřad se již vyplatí přinést projektovou dokumentaci, případně i s hydrogeologickým posudkem.

Před povolením septiku se vždy vyplatí probrat stavební záměr s úředníkem

Následuje sběr podkladů

Pokud je vše v pořádku a úředník na první dobrou nic nenamítá, můžete se pustit do sběru nezbytných vyjádření, která budou k ohlášce nezbytná. Konkrétně se jedná o tyto:

 • Přehled okolí podle katastrální mapy v měřítku 1:10 000/50 000

 • Kopii katastrální mapy se se zakreslením místa vypouštění

 • Vyjádření správce vodního toku NEBO vyjádření správce kanalizace NEBO vyjádření hydrogeologa NEBO vyjádření správce povodí

 • Doklad prokazující vlastnické právo k dotčenému pozemku

 • Vyjádření správců podzemních a nadzemních vedení a zařízení

 • Speciální stanoviska

 • Plus navíc oproti povolení:

  • Vyjádření správce povodí (občas úřad požaduje i u povolení)

   • jde buď o povodí Labe, Vltavy, Moravy, Ohře, nebo Odry

 • Písemný souhlas vlastníků sousedních pozemků

 • V případě ohlášení septiku nedochází k řízení, proto si takové jednání musíte se sousedy odehrát sami a přinést úřadu jejich souhlas. Pokud by se soused stavěl “na zadní”, budete muset projít vodoprávním řízením.

 • Provozní řád domovní septiku

 • Informaci o tom, kdo bude dozorovat stavbu

 • Významná část klientů si septik buduje sama. Úřad si v tomto případě žádá prohlášení stavbyvedoucího, že dohlédne na stavbu.

Pokud si nejste jisti, jaká všechna vyjádření budete potřebovat můžete se obrátit na nás.

Zahájení řízení

Po získání všech vyjádření se na vodoprávní úřad podává společné oznámení záměru a ohlášení vodního díla. Do 30 dnů by pak měl úřad vydat povolení septiku ohláškou.

Povolení septiku vodoprávním řízením

Vzhledem k povinnostem spojeným s ohláškou se septik v 99,9% případů povoluje klasickým řízením. To sice trvá delší dobu, ale je méně byrokraticky náročné a šance úspěch výrazně vyšší.

Opět začněte předjednáním

Vždy je tím nejlepším postupem začít povolení septiku jednáním na úřadu. Opět vezměte s sebou projekt a hydrogeologický posudek ( v případě, že bude likvidovat odpadní vodu vsakem).

Sběr vyjádření

Pro klasické povolení budete potřebovat tyto podklady:

 • Přehled okolí podle katastrální mapy v měřítku 1:10 000/50 000

 • Kopii katastrální mapy se se zakreslením místa vypouštění

 • Vyjádření správce vodního toku NEBO vyjádření správce kanalizace NEBO vyjádření hydrogeologa NEBO vyjádření správce povodí

 • Doklad prokazující vlastnické právo k dotčenému pozemku

 • Vyjádření správců podzemních a nadzemních vedení a zařízení

 • Speciální stanoviska

Povolení septiku je velké papírování a trvá od 3 do 6 měsíců

Zahajte povolení septiku

Posledním krokem je zahájení řízení, to startuje podáním dokumentu: Společné územní a stavební řízení. Úřad má v tomto případě 60 dní na vydání povolení.

Pomoc s povolenímMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Jak povolit septik, žumpu a jímku k vyvážení?

V případě, že septik není vodním dílem, je celé řízení výrazně jednodušší. Tentokrát se povolení septiku nebude řídit vodním zákonem, ale stavebním zákonem.

Ve většině případů je septik, žumpa nebo jímka menší než 300m2 a nesahá hlouběji než 3 metry. V těchto případech není nutné stavební povolení, ale postačí ohlášení stavby.

Co udělat před povolením septiku

Před povolením septiku je nutné nechat si připravit projekt od autorizovaného vodohospodáře. To platí v případě, že se bavíme o septiku, který odpadní vody čistí.

Budete-li přečištěné vody vsakovat přímo na pozemku, budete také před zahájením povolení potřebovat hydrogeologický posudek. Pro oba dokumenty se můžete obrátit přímo na nás.

Jde-li o septik nebo žumpu není potřeba projekt. Doporučujeme si však pro všechny případy ověřit, že není možné napojení na kanalizaci.

K septiku vám rádi připravíme projektovou dokumentaci

Septik bez povolení

Při pohledu na složitý proces povolení septiku, může někoho napadnout, zda se nevyplatí postavit septik bez povolení. Ani v jednom případě totiž nejde o stavbu, která nevyžaduje minimálně oznámení stavebnímu úřadu. Jednalo by se tak o černou stavbu.

Pokuta za černou stavbu může dosáhnout částky až 500 000 a nemá smysl příliš riskovat. Náklady na povolení septiku a legální realizaci jsou výrazně nižší, než případná pokuta.

Kolaudace septiku

Kolaudace tříkomorového septiku probíhá stejně jako u domovní čistírny odpadních vod. Stačí podat žádost na stavební úřad, který vám přidělí termín.

Ke kolaudaci si připravte projekt septiku a dokumenty ke konkrétnímu septiku.

V případě žumpy a jímky není potřeba kolaudace.

Kdy vybrat septik a kdy domovní čistírnu odpadních vod?

Žumpu a jímku doporučujeme výjimečně

Pořízení žumpy nebo jímky se nevyplatí prakticky nikomu. Náklady na pravidelné vyvážení během 2 let výrazně převýší náklady na realizaci domovní čistírny na klíč nebo septiku.

Toto řešení se výjimečně hodí do velmi málo navštěvovaných míst nebo do lokalit, kde není jiné řešení možné, například národní parky.

Septik je fajn na chatu

Výhodou septiku oproti domovní čistírně je vyšší odolnost vůči nepravidelnému provozu, což už ale neplatí také absolutně a ČOV se dá pořídit i na chatu.

Druhou výhodou je práce bez nutnosti elektřiny. To oceníte primárně v dnešní době. I když spotřeba elektřiny u čistírny není nikterak závratná. Chytré řídící jednotky u ČOV mají naprogramovaný režim “chata” a v obdobích, kdy na chatě nejste se přepínají do úsporného režimu.

V ostatních případech vždy volíme ČOV

U rodinných domů, kde není možná kanalizační přípojka vždy doporučujeme domovní čistírnu. Septiky s filtrem mají nevýhodu v pravidelné výměně filtru a nečistí tak kvalitně jako ČOV.  Přečtěte si, jak vybrat domovní čistírnu odpadních vod.

K rodinným domům vždy doporučujeme domovní čistírnu odpadních vod

Časté dotazy k povolení septiku

Je potřeba projekt?

V případě, že jde o septik s filtrem, budete potřebovat projekt. Rádi vám projekt připravíme.

Jak dlouho trvá povolení septiku?

Povolení septiku, stejně jako povolení čistírny trvá v průměru 3 až 6 měsíců.

Jaká je cena za povolení septiku?

U nás je cena za vyřízení povolení septiku 9 990,- včetně DPH.

Jaké povinnosti vznikají s povolením septiku?

V případě povolení septiku klasickým řízením vzniká povinnost 2x ročně odebírat vzorky a posílat je do akreditované laboratoře. Výsledek vzorků se následně posílá na odbor životního prostředí.

Budu potřebovat hydrogeologický posudek?

Hydrogeologický posudek je nutný v případě, kdy přečištěné vody likvidujete přímo na svém pozemku vsakem. S hydrogeologickým posudkem vám rádi pomůžeme.

Nabízíte i septik na klíč?

Ano. Septik na klíč nabízíme po takřka celém území České republiky. Celá služba začíná ohledáním místa a nezávazným naceněním. Součástí dodávky na klíč je vše od projektu, přes povolení až po spuštění přímo na místě.

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma