Vše, co potřebujete vědět o ČOV na ohlášení

kraus@zakra.cz Michal Kraus
02. 02. 2020
projektant čov

Pokud jste se rozhodli budovat vlastní domovní čističku odpadních vod (ČOV), asi už tušíte, že se nevyhnete kontaktu s vodoprávním úřadem, a to kvůli získání povolení. Co možná netušíte je, že existují dva způsoby, jak povolení čistírny vyřídit. První klasická varianta formou správního řízení a druhá, na první pohled jednodušší, formou ohlášení. Co ale zdánlivě jednodušší varianta obnáší? To se dočtete v tomto článku, kde jsme vám shrnuli vše, co potřebujete vědět o ČOV na ohlášení.

Obsah článku

Proč je potřeba povolení domovní ČOV

Domovní ČOV je podle zákona o vodách považována za vodní dílo. To znamená nutnost vytvoření projektové dokumentace k ČOV od autorizovaného inženýra vodohospodářských projektů, ale také jednání se správními úřady o povolení čistírny.

Čistička odpadních vod: Srovnání, recenze a ceny [2024]
Související článek Čistička odpadních vod: Srovnání, recenze a ceny [2024]

Tento článek se týká situace, kdy čistírnu povolujete jako samostatnou stavbu nikoliv jako stavbu přidruženou ke stavbě hlavní (např. k rodinnému domu), což je také možnost.

Proces povolení se primárně řídí stavebním zákonem, který je v řeči právníků generálním zákonem. Vodní zákon, který pak čističky zmiňuje, je v tomto případě zákonem speciálním a dotýká se tematiky do většího detailu.

Povolení ČOV tedy není úplná formalita. Ve výsledku vypouštíte odpadní vody do přírody a pokud by nebyly kvalitně přečištěny, hrozí nejen poškození přírody, ale také újma na zdraví.

Jakým způsobem lze čistírnu povolit

Na samém začátku celého procesu je zapotřebí obrnit se pevnými nervy a počítat s tím, že zákonné lhůty sice stojí v zákoně, ale úředníci je mají trochu na háku, a že získat povolení ČOV trvá v reálném světě 3–8 měsíců.

Na výběr nám dává zákon ze dvou možností, jak čistírnu povolit. Prvním způsobem je klasičtější vodoprávní řízení, které počítá s větší invencí úřadů. To znamená, že některé povinnosti v řízení přebírá úřad ve prospěch klienta. Druhý způsobe představuje dnes tolik oblíbené (často z neznalosti) ohlášení, které v mnoha lidech vyvolává dojem, že úmysl budovat čističku stačí pouze ohlásit na daném úřadě. Jak ale uvidíte – tak jednoduché to skutečně není.

Projekt septiku je nutným dokumentem, který předkládáte úřadům, když chcete žádat o povolení se stavbou septikuJe lepší klasické povolení, nebo ohlášení?

Obě varianty mají svá pro a proti a na internetových fórech naleznete zastánce obou variant. Nenechte se mýlit, nelze určit jednoznačného vítěze. Začněme tím, že si obě varianty srovnáme, a to hned v několik ohledech.

Vyřízení povolení k ČOV

Rozhodnutí

Ohlášení

Doba řízení

až 90 dnů

30 dnů

Správní poplatek

300,-

500,-

Celkový počet nezbytných dokumentů

5

8

Časové omezení rozhodnutí

10 let

neomezeně

Následné revize ČOV

2x ročně vzorek vyčištěné vody

každé 2 roky

Na první pohled se může zdát, že ohlášení je jasnou volbou. Je rychlejší a na dobu neurčitou. Těch pár dokumentů navíc už se nějak sežene. Jaké nevýhody z něj ale plynou?

Kdy se mohu rozhodnout pro řízení ohlášením?

Byť se vám již možná způsob povolení přes ohlášení líbí více než vodoprávní řízení, není vždy možné jít touto cestou. Vodní zákon vymezuje v paragrafu 15a podmínky pro ohlášení. Jednak musí jít o domovní ČOV využívanou pro čištění odpadních vod do kapacity pro 50 EO, druhak platí, že daná čistička musí mít certifikaci CE.

Buďte v klidu, pokud budujete domovní ČOV pro rodinné bydlení či rekreaci a budete kupovat čistírnu od ověřených prodejců, splníte obě kritéria, aniž byste se zapotili.

Top 5 domácích čističek odpadních vod (ČOV) na rok 2024
Související článek Top 5 domácích čističek odpadních vod (ČOV) na rok 2024

ČOV na ohlášení: Krok za krokem

Pojďme se s celým procesem povolení domovní ČOV na ohlášení seznámit krok za krokem.

Spojte se s projektantem aneb Projektem ČOV to začíná

Ať se rozhodnete pro jakoukoliv formu povolení, vždy k jeho získání budete potřebovat projektovou dokumentaci k domovní čistírně odpadních vod. Takovýto projekt by vám měl zpracovat autorizovaný projektant, který projekt opatří na úřadech tolik oblíbeným kulatým razítkem.

Zkušený projektant vás dopředu připraví na všechna úskalí budoucího procesu a zpravidla zajistí i další potřebné dokumenty, jako je např. hydrogeologický posudek. Doporučujeme s projektantem taktéž konzultovat výběr domovní ČOV. Z vlastních zkušeností vám totiž dokáže poradit, na co si při výběru dát pozor, kam zařízení na pozemku umístit nebo jak nakládat s přečištěnou vodou z čističky.

Co se týká projektů, které tvoříme my v Zakra, vždy se snažíme do projektu dávat již konkrétní, s klientem vybraný typ ČOV, aby v budoucnu nevznikaly problémy například při kolaudaci apod.

Ověřte si, že nebudete potřebovat hydrogeologický posudek

To, zda potřebujete hydrogeologický posudek, zjistíte snadno. Pokud se chystáte vyčištěnou vodu z ČOV vypouštět do podzemních vod, např. vsakem na pozemku, schůzka s profesionálem vás nemine.

4 možnosti vypouštění odpadních vod z domovní ČOV
Související článek 4 možnosti vypouštění odpadních vod z domovní ČOV

Hydrogeolog vám připraví zprávu, kde zhodnotí, zda je půda kolem čističky vhodná pro vsakování vyčištěné vody a jestli nedojde ke zhoršení kvality podzemní vody. Zprávu hydrogeologa pak využijete při jednání s úřady.

Při shánění hydrogeologa umíme našim klientům pomoci. Oslovíme za ně několik odborníků z blízkého okolí a získáme jejich cenové nabídky, ze kterých si naši klienti sami vyberou tu, která jim nejvíce vyhovuje.

Potřebuji hydrogeologický posudekMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Schvalujete jen ČOV, nebo ČOV s domem?

Zde je na místě připomenout novelu zákona, která je účinná od 1.1.2018 a přináší rozdíl ve schvalování domovních ČOV. Nově lze o povolení požádat pro jednu stavbu, kdy potřebujete schválit pouze ČOV, nebo na povolení, kdy chcete schválit projekt i s rodinným domem. Ve druhém případě jde totiž o soubor staveb.

Jdeme ohlašovat na úřady

Pokud jste se dostali až do této fáze, otřelí úředník vás již nepřekvapí. Nyní držíte v ruce projekt a případně hydrogeologický posudek a víte, co všechno budete povolovat.

Vyjádření dotčených orgánů

Když pomineme způsob likvidace vsakováním na vlastním pozemku, může vyčištěná voda z vaší čistírny vytékat do kanalizace, povrchové vodoteče či do jiného vodního útvaru – a právě podle toho vyberete místo vaší návštěvy. Buď půjdete za správcem kanalizace nebo správcem vodního toku.

TIP: Kam vyrazit lze vyhledat zde: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/cevt.html

 • Správce vodního toku, případně kanalizace – V této fázi je dobré mít hotový projekt ČOV již v ruce. Musíte vědět, jak budete likvidovat přečištěné vody (do podzemních, povrchových vod či kanalizace). Správce si porovná vaše řešení s podmínkami, které mu ukládá zákonná norma, a zjistí technickou správnost vašeho řešení. Případné připomínky správce bude potřeba zahrnout do projektu (úprava projektové dokumentace je u nás samozřejmě zahrnuta v domluvené ceně).

 • Odbor životního prostředí – Ke koordinovanému stanovisku odboru životního prostředí budete opět potřebovat projektovou dokumentaci. Tento odbor je zajímavý tím, jaké kolečko tam vaše dokumentace udělá. K projektu se musí vyjádřit všichni od ochránců přírody, ovzduší až po odpadové hospodářství. Celý proces zabere zcela určitě 30 dnů.

 • Správce povodí – Správce povodí nemusíte kontaktovat v případě, že řešíte ČOV standardním procesem (správní řízení zakončené povolením). Naopak při ohlášení je potřeba oslovit i tento úřad. Správce povodí potřebuje mít pod kontrolou, že nepoškodíte toky, které má ve správě. Nejedná se zejména o ovlivnění hladiny v toku, to je věc kterou ČOV zcela jistě neovlivní, ale správce řeší i konstrukční řešení výústního objektu, tedy jakým způsobem potrubí do toku napojíte a podobně.

 • Stanovisko obce – V podstatě se jedná o formální žádost o vyjádření k vašemu záměru. Obecní úřad vás bude oficiálně informovat, zda není možné napojení do kanalizace či jestli není např. naplněna kapacita obecní ČOV apod.

 • Souhlas majitelů všech pozemků, na kterých se stavba umisťuje – Se stavbou musí logicky souhlasit všichni, kteří budou záměrem dotčeni.

 • Odbor územního plánování – Stavební úřad posoudí, zda je váš záměr v souladu s územním plánem obce. Toto je blíže popsáno níže.

 • Výjimečné situace –Pokud si domovní ČOV stavíte například v chráněné krajinné oblasti nebo blízko kolejí, budete potřebovat vyjádření spravujících orgánů.

Vydání povolení k domácí čističce odpadních vodÚzemní souhlas/rozhodnutí stavebního úřadu

Poprvé si vyzkoušíte, jak těžká je volba mezi jednotlivými typy řízení. Obecně platí, že územní souhlas je jednodušší varianta správního řízení a zároveň rychlejší, což vyvolává dojem, že jde o jasnou volbu. Nic však není černobílé. Podobně jako při první úvaze, zda jít cestou rozhodnutí či ohlášení, se budete rozhodovat i v této fázi.

 • Územní souhlas je procesem na 30 dnů, což je relativně rychlé, avšak nelze po této variantě sáhnout pokaždé. Volíte-li územní souhlas, je nutné, abyste domovní čistírnu stavěli na zastavěném území. Je také nutné, aby se všichni úředníci shodli jednohlasně, že navrhované umístění je v pořádku. Problém se občas objevuje v marných pokusech o dosažení souhlasu od vašich sousedů.

 • Rozhodnutí stavebního úřadu (územní řízení) – Jestliže se vám nepodaří získat souhlas všech sousedů, stále máte možnost podstoupit úřední řízení. Příslušný stavební úřad nejprve oznámí zahájení řízení všem dotyčným stranám a svolá jednání na vašem pozemku, kde se jednotliví účastníci vyjadřují k vašim plánům. Setkat se můžete také s projednáním bez setkání, kdy se pouze stanoví lhůta, během které lze vznášet námitky. Následně už stavební úřad vydává rozhodnutí do 60 dnů. V případě negativního stanoviska samozřejmě existuje opravný prostředek, ale než se k tomu rozhodnete, doporučujeme probrat situaci s odborníky, třeba s námi, a případně najít jinou cestu.

Pokud již v ruce držíte souhlas či rozhodnutí, zbývá poslední krok před návštěvou vodoprávního úřadu. Stavební úřad vám musí potvrdit, že projektová dokumentace odpovídá a je v souladu s předchozím řízení. Přesně tyto služby společnost Zakra nabízí, připravíme pro vás projektovou dokumentaci k domovní ČOV a pokud nechcete absolvovat kolečko s úřady, tak to za vás vyřídíme.

Chci konzultaci zdarmaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Finále se blíží a jde se na vodoprávní úřad

Vzpomínáte, že tyto řádky čtete, protože jste se rozhodli pro vyřízení domovní ČOV na ohlášení? Zatím platí, že cesta sem je stejná jak pro rozhodnutí, tak pro ohlášení.

ČOV na ohlášení se od rozhodnutí liší nejen právní formou, ale i dokumenty, které bude potřeba připravit pro vodoprávní úřad:

 • Přehled okolí podle katastrální mapy v měřítku 1:10 000/50 000

 • Kopii katastrální mapy se se zakreslením místa vypouštění

 • Vyjádření správce vodního toku NEBO vyjádření správce kanalizace NEBO vyjádření hydrogeologa

 • Územní souhlas NEBO územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci

 • Souhlas obecného stavebního úřadu

 • Doklad prokazující vlastnické právo k dotčenému pozemku

 • Vyjádření správců podzemních a nadzemních vedení a zařízení

 • Plná moc k zastupování

 • Speciální stanoviska

Jak již bylo řečeno výše, k samotnému ohlášení je zapotřebí zakoupit domovní ČOV s certifikací CE. Oproti řízení, ke kterému stačí doložit výše uvedené dokumenty, si budete muset ještě připravit následující:

 • Vyjádření správce povodí

  • jde buď o povodí Labe, Vltavy, Moravy, Ohře nebo Odry

 • Písemný souhlas vlastníků sousedních pozemků

  • V případě ohlášení ČOV nedochází k jednání, proto si takové jednání musíte se sousedy odehrát sami a přinést úřadu jejich souhlas. Pokud by se soused stavěl “na zadní”, budete muset projít vodoprávním řízením.

 • Provozní řád domovní ČOV

  • Ten si můžete vyžádat u výrobce domovní ČOV, případně se obraťte na nás.

 • Informaci o tom, kdo bude dozorovat stavbu

  • Významná část klientů si ČOV buduje sama, úřad si v tomto případě žádá prohlášení stavbyvedoucího, že dohlédne na stavbu

Nyní už můžete podat žádost s projektovou dokumentací a všemi doklady výše uvedenými. Úředníci si přečtou veškeré dokumenty a vydají souhlas s ohlášením. Teď už můžete stavět a až budete mít hotovo, nezapomeňte ČOV zkolaudovat.

Jaké plynou závazky z ČOV na ohlášení

Obecně platí, že provozováním domovní ČOV vám vznikají závazky. Klienti nejčastěji řeší to, zda mu bude čistírnu někdo kontrolovat a bude ho to stát nějaké peníze. Jak to tedy je doopravdy?

Pokud se rozhodnete pro domovní ČOV na ohlášení, zavazujete se k tomu, že každé 2 roky si pozvete k sobě domů akreditovanou osobu Ministerstva životního prostředí, která u vás provede revizi. Pokud je nalezena závada na vaší čistírně, je potřeba ji na své vlastní náklady nechat opravit. Počítejte s tím, že takováto kontrola vás vyjde na cca 4 000,-.

Kdy doporučujeme ČOV na ohlášení

Jednoznačnou výhodou ČOV na ohlášení je rychlost (resp. může být o několik týdnů rychlejší, ale také nemusí). Pokud nechcete procházet šesti měsíčním procesem s úředníky, pak se vždy vyplatí ohlášení. Rozdíl v ceně správního řízení nám nepřijde zásadní (rozdíl 200,- při nákupu ČOV za několik desítek tisíc není rozhodující).

Navíc ani volbou vodoprávního řízení se nevyhnete závazkům. Úřad po vás bude chtít rozbor kvality vody. Počítejte s tím, že i v případě řízení vás čekají návštěvy akreditované osoby, která bude odebírat vzorky 2x ročně. Jeden rozbor stojí kolem 1 500,-, takže ve výsledku je řízení dražším typem procesu, co do údržby.

A nakonec poslední argument proti řízení je ten, že se rozhodnutí vydává na dobu určitou, a to 10 let. Po této době se vám může teoreticky stát, že přijdete o možnost provozovat domovní ČOV.

Nezapomeňte ještě nakonec stavbu zkolaudovat, k tomu je potřeba podat žádost o kolaudaci na stavebním úřadě. Ta probíhá na osobním setkání a budou se vám hodit dokumenty, které jste v celém procesu posbírali. Více o kolaudaci domovní ČOV naleznete zde.

Shrnutí

Doufáme, že vám tento průvodce ČOV na ohlášení pomůže se zorientovat a minimálně se rozhodnout, jakou cestou se vydáte. Pokud nechcete trávit několik měsíců jednáním s úřady, klidně se na nás obraťte, ve svém repertoáru máme vyřízení povolení pro všechny typy domovních ČOV.

Pokud vám ani po přečtení článku není něco zcela jasné, neváhejte se nám ozvat.

Kontaktujte násMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci nezávaznou nabídku