Kanalizační přípojka: 9 věcí, které musíte vědět

kraus@zakra.cz Michal Kraus
07. 12. 2022
Co je kanalizační přípojka aneb přípojka odpadu

Kanalizační přípojka patří neodmyslitelně ke každému rodinnému domu, který se nachází na zasíťovaném pozemku. Jde o část kanalizace, která spojuje kanalizační síť neboli kanalizaci s nemovitostí. V tomto článku jsme pro vás připravili nejčastější dotazy spojené právě s připojením odpadu k rodinnému domu nebo jinému typu nemovitosti.

Obsah článku

Co je kanalizační přípojka

!!! Moc se omlouváme, ale z kapacitních důvodů v současné době nenabízíme projekty vodovodní a kanalizační přípojky.

Kanalizační přípojka je část potrubí, která spojuje vaši nemovitost s kanalizací. Buduje se za účelem odvodu odpadních vod z nemovitosti.

Z pohledu variant řešení odpadu u nemovitosti, je kanalizační přípojka ideálním řešením. Alternativou jsou ještě domovní čistírny odpadních vod, tříkomorové septiky nebo žumpa, Oproti zmíněným alternativám je přípojka odpadu nejméně náročnou na údržbu.

Co je kanalizační přípojka z pohledu zákona

Kanalizační přípojku, stejně jako tu vodovodní definuje zákon o vodovodech a kanalizacích jako:

...samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem.

Z citovaného paragrafu 3, odst. 2) plynou dvě klíčové věci. Jednak, že jde o samostatnou stavbu a bude tedy nutná projektová dokumentace s povolením.

Dále, že na rozdíl třeba od domovní čistírny nejde o vodní dílo. Projekt tedy kromě vodohospodáře může zpracovat i autorizovaný projektant pozemních staveb.

Kanalizační přípojka je tvořena revizní šachtou a potrubím. Spojuje nemovitost s kanalizací.

Kolik stojí přípojka kanalizace

Cena přípojky kanalizace se primárně odvíjí od délky přípojky. Celkovou cenu kanalizační přípojky jsme do detailu zpracovali v tomto článku. Nicméně rádi připomene základní ceny přípojky.

Největší rozdíl v pořizovací ceně dělá vzdálenost od kanalizačního řadu a terén, kterým se kope.

Služba

Cena (s DPH)

Konzultace

0,-

Projekt kanalizační přípojky

11 990,-

Správní poplatky spojené s povolením

2 000,-

Vytyčení sítě

500,-/kus

Hodinová sazba pracovníka správce sítě

1 500,-

Hodinová sazba bagristy

1 000 až 1 500,-/hodina

Výkop asfaltové komunikace

6 000,-/bm

Výkop chodník - asfalt

5 000,-/bm

Výkop chodník - dlažba

5 000,-/bm

Výkop zatravněné plochy

3 500,-/bm

Povolení kanalizační přípojky

9 990,-

Zaslání projektové dokumentace

0,-

Cena za připojení kanalizační přípojky

10 000,-

Výše uvedené reprezentativní ceny jsou spíše vyšší. Jejich účelem není vytvoření konkrétní cenové nabídky, ale spíše pomoci si udělat představu, kolik pořízení kanalizační přípojky může stát.

Co je potřeba k připojení na kanalizace

Cesta k nové kanalizační přípojce se skládá z několika kroků. Před samotnou realizací je nezbytné projít si úředním šimlem.

Projekt přípojky

Prvním krokem při pořizování kanalizace nebo kanalizační přípojky je projekt. Projektovou dokumentaci k přípojce typicky připravují vodohospodáři, jako je Zakra. Připravit projekt kanalizační přípojky běžně nezabere více, než 3 týdny od získání všech podkladů.

Povolení kanalizační přípojky

Projektant vám připraví tzv. projektovou dokumentaci k povolení stavby. S tou následně můžete zahájit povolovací proces. K úspěšnému získání povolení kanalizační přípojky je potřeba souhrnné stanovisko k projektu a dále územní souhlas stavebního úřadu.

Smlouva se správcem kanalizace

Získáním povolení ještě byrokracie nekončí. S povolením kanalizační přípojky je potřeba vyrazit zpět ke správci sítě kanalizace.

Ten s vámi uzavře smlouvu o odvádění odpadních vod z nemovitosti. Tu je nutné uzavřít ještě před samotnou stavbou přípojky.

Vaše povolení dále poputuje k provozním technikům správce kanalizace, kteří přijedou následně zkontrolovat realizaci kanalizační přípojky.

Stavba přípojky odpadu

Po podpisu smlouvy a úspěšném získání povolení už konečně přichází na řadu stavba kanalizační přípojky. Tu je vhodné svěřit do ruky odborníkům.

Jak vypadá kanalizační přípojka

Teoreticky už každý tuší, jak taková přípojka vypadá. Jde o kus potrubí, který spojuje kanalizační řad s nemovitostí. Blíže podobu kanalizační přípojky naznačuje její schéma.

Schéma kanalizační přípojky

Na schématu kanalizační přípojky je vidět revizní šachta, která se k přípojce umisťuje pro budoucí kontrolu a údržbu. Z té pak vede potrubí, typicky nejkratší možnou cestou, do kanalizace.

Jak vypadá kanalizační přípojka přibližuje její schéma.

Jak připojit dům na kanalizaci

Máte-li štěstí nachází se kanalizace v těsné blízkosti vašeho nového bydlení nebo se buduje v obci nová kanalizace. V takovém případě je to velmi jednoduché stačí poptat projekční kancelář a začít projektem kanalizační přípojky.

Tu vám u nás připraví autorizovaný vodohospodář. Projektová dokumentace obsahuje následující náležitosti:

  • Průvodní zpráva

  • Souhrnná technická zpráva

  • Situační výkresy

  • Dokumentace jednotlivých objektů

  • Dokumentace stavebních objektů

  • Dokladová část

Následně přichází na řadu povolení, které si buď můžete zajistit sami nebo vám ho vyřídí projektant. My se snažíme většině našich klientů vyřídit i povolení. Máme dlouhodobé know-how a interní systém, který za nás hlídá všechny termíny a podání. Doručujeme tak nejrychleji možné povolení kanalizační přípojky.

Pak již nic nebrání podpisu smlouvy s místním správce kanalizací. Pokud nevíte, kdo to je, můžete to zjistit tady nebo to najdete v naší projektové dokumentaci.

Posledním krokem je stavba kanalizační přípojky.

Kdo platí připojení na kanalizaci a opravu

Novou přípojku platí nový majitel

Kdo platí novou kanalizační přípojku určuje opět zákon o vodovodech a kanalizacích:

Vodovodní přípojku a kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak; vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila.

Ze zákona plyne, že sice může být dohodnuto jinak, například tak, že obec, která buduje centrální čistírnu odpadních vod a řeší kanalizaci v obci a zaplatí přípojky obyvatelům. Běžně, ale ve většině případů platí přípojku odpadu majitel nemovitosti, která se připojuje a stává se jejím vlastníkem.

Kdo platí opravu kanalizační přípojky

V případě, že technický stav přípojky nevyhovuje, je nutná její oprava. Opět obecně platí, že opravu přípojky platí její majitel (viz povinnosti majitele přípojky níže). Provozovatel sítě kanalizace platí pouze opravu a údržbu přípojek na veřejném prostranství.

Kdo platí jakou část přípojky je přehledně vymezeno v tomto dokumentu. Základní myšlenku, ale dostatečně dobře vysvětlí tento obrázek.

Kdo platí opravu přípojky odpadu? Na veřejných prostranstvích to je správce sítě.

Jak zjistit jestli je v obci kanalizace

Kupujete nový pozemek a zajímá vás, jak je to v obci s inženýrskými sítěmi? Rozhodně je vždy lepší dopředu vědět, jak budete řešit odpadní vody, než to začít vymýšlet po koupi. Zasíťování pozemku, popřípadě obce lze zjistit relativně jednoduše. Nejrychleji to zjistíte telefonátem na obecní úřad, ideálně pak místně příslušný vodoprávní úřad.

Komu patří kanalizační přípojka

Vlastnictví kanalizační přípojky nám opět určuje zákon o vodovodech a kanalizacích, ze kterého plynou 2 možnosti podle stáří přípojky.

Právní domněnka pro přípojky odpadu postavené před rokem 2001

Zákon explicitně stanoví, že vlastníkem kanalizačních přípojek, jež byly postaveny před rokem 2001 je majitel pozemku, který přípojka spojuje s kanalizací.

Vlastník přípojky postavené po roce 2001

Mladší přípojky pak podle zákona patří investorovi do přípojky, není-li dohodnuto jinak. Typicky tedy opět půjde o majitele pozemku, který se spojen s kanalizací.

Povinnosti majitele přípojky

Ze zákona o vodovodech a kanalizacích plynou majiteli kanalizační přípojky následující povinnosti:

  • Přípojka musí být provedena jako vodotěsná

  • Nová přípojka nesmí zmenšit průtočný profil stoky

  • Je-li to technicky možné, má obecní úřad možnost uložit jako povinnost se ke kanalizaci připojit.

Co dělat, když se nelze připojit kanalizační přípojkou

Ne každý má to štěstí, že v obci je nebo se staví kanalizace. V takovém případě je nutné poradit si s odpadními vodami jinak. K rodinnému bydlení vždy doporučujeme domovní čistírnu odpadních vod.

Primárně z důvodu nejvyšší možné kvality přečištění. Navíc můžete vyčištěnou odpadní vodu využít pro zalévání zahrady a výrazně ušetřit za pitnou vodu. K tomuto řešení je nutné nechat pozemek prověřit hydrogeologem a získat hydrogeologický posudek.

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci nezávaznou nabídku