Cena za hydrogeologický průzkum a jak ho získat?

kraus@zakra.cz Michal Kraus
29. 11. 2020
hydrogeologický průzkum studny

Stavíte nový dům? Chcete postavit na svém pozemku studnu nebo domácí čističku odpadních vod? Pak budete potřebovat hydrogeologický průzkum. Chcete znát cenu na práci hydrogeologa? Jak dlouho to bude trvat a jak takový průzkum a finálně hydrogeologický posudek vypadá?

Obsah článku

Hydrogeolog hledající vodu

Co je hydrogeologický průzkum

Hydrogeologický průzkum je proces prováděný odborně způsobilou osobou - hydrogeologem, jehož cílem je zjistit zdroj vody nebo vliv vsaku na podzemní vody. Výsledkem hydrogeologického průzkumu je hydrogeologický posudek.

Zjednodušeně řečeno je hydrogeologický průzkum dokumentace, která se Vám dostane do rukou od hydrogeologa. Hydrogeologický průzkum potřebují klienti, kteří se rozhodlo budovat vrtanou studnu nebo domácí čističku odpadních vod se vsakem či zálivkou zahrady.

Jaká je cena za hydrogeologický průzkum

Cena za hydrogeologický průzkum se pohybuje v řádech jednotek tisíců korun. Běžná cena za průzkum je tak v rozpětí 5 000,- až 17 000,-. Na internetu se setkáte s následujícím cenovým rozpětím.

Položka

Cena

Nejlevnější hydrogeologický průzkum

3 400,-

Nejdražší hydrogeologický průzkum

17 000,-

Doprava hydrogeologa

10,-/km

Chcete ČOV či studnu a sháníte nejlevnějšího hydrogeologa? Pomůžeme Vám.

Kdy se hydrogeologický průzkum dělá

Hydrogeologický průzkum pro vsak u domácí čistírny odpadních vod

Rozhodli jste se pro domácí čističku odpadních vod (ČOV) a chcete přečištěné vody likvidovat vsakem nebo využívat pro zalévání zahrady? Pak Vás čeká hydrogeologický průzkum, bez něhož se projektant ČOV nepohne.

Co je vsak

Vsakem odpadních vod z domácí čistírny odpadních vod je myšleno vsakování do půdy. Přečištěná voda z čističky v momentě, kdy opustí čistírnu natéká do vsakovacího objektu a je likvidována bez dalšího využití.

Hydrogeologa bude při průzkumu primárně zajímat, zda jsou v okolí nějaké studny, které by mohly být vsakem ohroženy. A také zda je podloží na pozemku vhodné pro vsakování, zda například nebude docházet k promáčení povrchu apod. Závěry z hydrogeologického průzkumu, pak hydrogeolog uvede do posudku.

Co je vsak se zálivkou

Vsak se zálivkou neboli vsakování do akumulační (retenční nádrže) k domácí čističce odpadních vod je řešení, při kterém přečištěné vody z čistírny natékají do nádrže, která je umístěna za čističku. Z té pak dochází k čerpání této vody při zalévání. Nevyužitá voda z akumulační nádrže se pak vsakuje, stejně jako při samotném vsaku.

Hydrogeologický průzkum zkoumá stejné parametry jako v případě vsaku. Tedy zda nedojde k poškození kvality vody v blízké studně a zda je povrch vhodný pro vsak.

4 možnosti vypouštění odpadních vod z domovní ČOV
Související článek 4 možnosti vypouštění odpadních vod z domovní ČOV

Hydrogeologický průzkum pro studnu

I v případě nové vrtané studny je potřeba udělat hydrogeologický průzkum. Ten začíná tzv. hydrogeologickým ohledáním, kdy hydrogeolog zjistí podmínky pro vrt. Primárně ho zajímají okolní zdroje vody jakou jsou studny např. u sousedů, potoky, ale i například žumpy a jímky v okolí.

Po zevním průzkumu většinou projde hydrogeolog pozemek s proutkem a začíná hledat vodní zdroj pro Vaši studnu. Na ideálním místě, pak dochází k průzkumnému vrtu. Dnes už se při průzkumu dbá na to, aby Vaši sousedé nepřišli o vodu a nevznikaly tak zbytečné konflikty.

Výsledkem ohledání je průzkumný vrt.

jak vyčistit studnu

Co je průzkumný vrt

Průzkumný vrt se využívá v momentě, kdy není zřejmé, zda je na pozemku dostatečný zdroj vody. Aby nedocházelo ke vzniku tzv. černých studní je zapotřebí požádat o souhlas vodoprávní úřad, ke kterému již přiložíte vypracovaný hydrogeologický průzkum.

6 nejčastějších dotazů na průzkumný vrt u vrtané studny
Související článek 6 nejčastějších dotazů na průzkumný vrt u vrtané studny

K provedení průzkumného vrtu od 1. 1. 2019 budete potřebovat:

 • před započetím prací na průzkumném hydrogeologickém vrtu bude muset žadatel o tento vrt (investor) požádat o souhlas příslušný vodoprávní úřad. K žádosti o souhlas bude muset doložit mimo obecně závazných dokumentů i projekt geologických prací (dle zákona o geologických pracích), kde budou popsány parametry tohoto vrtu, způsob jeho provedení atd. Postup pro převedení takového vrtu na studnu se oproti současnému stavu nemění.

Co když je zdroj vody pro studnu zřejmý

Pokud je jasné, že na pozemku se nachází dostatečný vodní zdroj. Pak hydrogeolog rovnou připraví hydrogeologický posudek, na základě kterého vznikne projekt vrtané studny a je možné zahájit povolení studny.

Hydrogeologický průzkum pro dešťové vody u rodinného domu

Dešťové vody je dle zákona nutno likvidovat na pozemku u nemovitosti. Pro získání stavebního povolení bude zapotřebí nechat udělat hydrogeologický průzkum. Dešťové vody se u novostaveb běžně vsakují, ne vždy je to však možné a právě to hydrogeolog posuzuje. Hydrogeologický průzkum nejčastěji probíhá pomocí sondy, která zmapuje podloží.

Hydrogeologický průzkum pro vsakování dešťové u rodinného domu

Běžně se pak vsak dešťových vod řeší pomocí jámy vysypané štěrkem, popřípadě pak retenční nádrží na dešťovou vodu.

Odvod dešťové vody: Co říká zákon?
Související článek Odvod dešťové vody: Co říká zákon?

Kdo může dělat hydrogeologický posudek a kdo je hydrogeolog

Hydrogeologický průzkum a posudek může vydávat pouze hydrogeolog, to je jasné, ale kdo je hydrogeolog a jak ho poznáte?

Co je hydrogeologie podle zákona

Hydrogeologie je podle zákona č.62/1988 Sb. o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu zařazena mezi geologické práce, viz. § 2 zákona.

zjišťování a ověřování inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů území, zejména pro účely územního plánování, dokumentace a provádění staveb včetně stabilizace sesuvných území,

Kdo je hydrogeolog?

Další paragraf ve stejném zákoně, pak implicitně zmiňuje, kdo je hydrogeolog. Slovo hydrogeolog je v zákoně nahrazeno slovním spojením odborně způsobilá osoba nebo odborný řešitel geologických prací. Způsobilým se hydrogeolog stává složením zkoušky s neomezenou platností u Ministerstva životního prostředí.

V běžném jazyce to znamená, že hydrogeolog osoba s vysokoškolským vzděláním, praxí a kulatým razítkem.

Co obsahuje hydrogeologický posudek (průzkum)

Hydrogeologický posudek pro domácí čistírnu odpadních vod

 • Úvod

 • Geologická charakteristika zájmového území

 • Hydrogeologie lokality

 • Návrh odvodu a vsaku odpadní vody

 • Ovlivnění okolních vodních zdrojů

 • Závěr

Úvod

V této části obsahuje hydrogeologický posudek záměr celého průzkumu. Tedy o jaký jde pozemek, jaký je účel a jakou čistírnu odpadních vod si klient vybral.

Geologická charakteristika zájmového území

V této části se hydrogeolog věnuje především geologickým poměrům. O jaký jde typ vrchoviny, v jaké nadmořské výšce apod.

Hydrogeologie lokality

Zde již hydrogeolog řeší možnosti vsaku na základě předchozího průzkumu. V této části posudku se rozepíše o podloží na vašem pozemku.

hydrogeolog dělá hydrogeologický průzkum

Návrh odvodu a vsaku odpadní vody

Hydrogeolog zhodnotí, zda je či není možný vsak a popíše řešení včetně nezbytných výpočtů. Navrhne řešení, jak technicky zajistit vsak.

Ovlivnění okolních vodních zdrojů

Zhodnocení, zda jsou v blízkosti např. studny a zda jsou dodržena ochranná pásma.

Závěr

Doporučení či nedoporučení postavit domácí čistírnu odpadních vod se vsakovacím zařízením.

Hydrogeologický průzkum pro vrtanou studnu

 • Úvod

 • Přírodní poměry

 • Projektové práce

 • Ovlivnění okolních studní

 • Pozice projektované studny vůči možným zdrojům znečištění

 • Závěr

Úvod

V úvodu posudku hydrogeolog popisuje, co je předmětem řešení. Tedy, že jde o vrtanou studnu, která bude sloužit pro zásobování domácnosti vodou na tom a tom pozemku. Dále popisuje faktické jevy, například zda je či není místo napojeno na vodovod, jak jsou využívány vodní zdroje v okolí apod.

Přírodní poměry

V sekci o přírodních poměrech se hydrogeolog věnuje

  • Klimatickým změnám - průměrné množství srážek na daném území

  • Morfologickým poměrům - nadmořské výšce a podložním horninám

  • Hydrologickým poměrům - okolní vodní zdroje apod.

  • Geologickým a hydrogeologickým poměrům

hydrogeologické poměry

Projektové práce

Zhodnocení návrhu projektu a popis stavebních prací při zhotovení vrtané studny.

Ovlivnění okolních studní

Popis, zda a kde se v okolí nacházejí další studny. Výpočet odběru vody na domácnost a zhodnocení, zda dojde k ovlivnění vydatnosti okolních zdrojů

Pozice projektované studny vůči možným zdrojům znečištění

Zhodnocení, jak daleko se od plánované vrtané studny nacházejí případné zdroje odpadních vod, jakou jsou:

Závěr

Doporučení či nedoporučení vybudovat vrtanou studnu.

Jak sehnat hydrogeologa

Sehnat hydrogeologa a zajistit si tak hydrogeologický průzkum není zdaleka jednoduchá věc. Jednak je hydrogeologů poskrovnu, část z nich nemá internetové stránky a díky poptávkám z referencí je ani nepotřebuje.

Projekt domácí čistírny odpadních vod nebo projekt vrtané studny se tak často zpozdí kvůli čekání na hydrogeologa. Proto jsme se rozhodli ulehčit našim klientům cestu, jak získat hydrogeologický průzkum.

V případě, že projekt domovní čističky nebo studny objednáte u nás. Nabízíme zdarma zajištění hydrogeologa. Máme kontakt na 95% všech hydrogeologů po celé republice. U každé zakázky poptáme několik hydrogeologů s žádostí o předložení nabídky. Našim klientům pak předložíme ty nejvýhodnější. Veškerou komunikaci a výběr hydrogeologa, tak zajistíme my. Vám tak odpadne veškerá administrativa při zajišťování hydrogeologického průzkumu.

Mapa hydrogeologů

Druhou variantou je shánění průzkumu na vlastní pěst. Čeká Vás tedy googlování a nahánění hydrogeologů, kteří budou mít čas přijet udělat hydrogeologický průzkum.

Za jak dlouho hydrogeolog připraví průzkum

Běžná čekací doba na hydrogeologický průzkum je 2 měsíce. Nezřídka se setkáme s nabídkou za 3 až 4 měsíce. Díky oslovení více hydrogeologů jsme však schopni zajistit rychlejší vyhotovení průzkumu, běžně do měsíce od zadání poptávky.

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma