Vývoz jímky: Vyplatí se dnes ještě jímka na vyvážení

kraus@zakra.cz Michal Kraus
14. 11. 2020
jímka na vyvážení a náklady na vývoz jímky

Jímka na vyvážení je stále vyhledávané řešení pro odpadní vody. Dává ale vývoz jímky ekonomický a ekologický smysl? Nebylo by lepší jímku na vyvážení nahradit domácí čistírnou či septikem a vývoz jímky vyměnit za akumulační nádrž k zalévání zahrady? Co změnil leden roku 2021 pro majitele jímky na vyvážení?

Obsah článku

jímka na vyvážení

Co znamená vývoz jímky

Všichni majitelé jímek na vyvážení to znají. Pravidelně je potřeba kontrolovat plnost jímky a neustále se hlídá spotřeba vody na chatě či v domácnosti. Na vývoz jímky je pak potřeba volat společnost s licencí na odvoz fekálií, což má samozřejmě svou cenu.

Z mládí si pamatuji, jak prarodičům na zahradě vždy “hovnocuc” rozjel trávník a polámal tolik milované okrasné kvítí. Vývoz jímky tedy znamená příjezd fekálního vozu na váš pozemek a vyčerpání splaškových vod z jímky. Jde o řešení, které nemá ekonomický ani ekologický smysl.

Obecně lze říci, že řešit odpadní vody vývozem jímky se vyplatí pouze v extrémních případech, kdy je skutečně jímka vyvážena maximálně jedenkrát do roka a majitel nemovitosti nemá prostředky na jednorázovou investici. Ve všech ostatních případech se vyplatí investovat do udržitelnějšího řešení.

Vývoz jímky je proces, při kterém fekální vůz odčerpá odpadní vody z jímky a odveze do centrální čistírny odpadních vod, kde dojde k jejich přečištění.

vyčištěná jímka na vyvážení

Kdy se hodí jímka na vyvážení?

Jak jsme si již řekli, tak jímka na vyvážení dává smysl ve velmi unikátních případech. V Zakře se s jímkou na vyvážení setkáváme často u nemovitostí, kde architekt zanese do projektu jímku, protože nemá autorizaci na vodní díla a kanalizační přípojka není v obci dostupná, nebo u starých chat. V naprosté většině případů se pak vždy ukáže, že vývoz jímky je neekonomický.

Jak často se dělá vývoz jímky?

Četnost vývozu jímky závisí primárně na objemu jímky samotné, dnech kdy je zatěžována a počtu osob, které ji využívají. Počty jsou to však víceméně kupecké. Průměrná osoba denně vypotřebuje 120 litrů odpadních vod. V tomto případě můžeme počítat se 100 litry, protože bereme v potaz, že na chatě se člověk chová úsporněji, například nepere prádlo nebo nepouští myčku.

Můžeme také počítat minimalistický příklad, kdy na chatě jste ve 2 lidech. Za den tedy společně vyprodukujete 200 litrů odpadních vod, což je 0,2 m3 vody. Běžně se jímka na vyvážení dělá v objemu 4 kubíků neboli 4 000 litrů. První otázka, za kolik dní se jímka naplní? A jak se změní počet dní, pokud na chatě budete 3 nebo ve 4 lidech?

Za jak dlouho se naplní jímka na vyvážení a je potřeba vývoz jímky?

Jak je vidět na uvedeném grafu, tak v páru je čtyřkubíková jímka naplněna za 20 dní. Ve 4 lidech pak logicky za 10 dní. Počítejte, že průměrný vývoz čtyřkubíkové jímky bude za cenu 3 000,- (cena za samotný výcuc a dopravu).

Kdy nedává jímka na vyvážení smysl?

Jímka na vyvážení nedává smysl, pokud náklady na vývoz jímky přesáhnou investiční náklady na alternativní řešení v horizontu 10 let, alespoň tak by nám to jistě poradil ekonom. Jaké jsou tedy alternativy k jímce na vyvážení?

Jaké jsou alternativy jímky na vyvážení?

jímka na vyvážení

První možností je pořízení tříkomorového septiku s pískovým nebo biologickým filtrem. Jaká je cena septiku a jak ho vybrat jsme již psali. Septik má tu výhodu, že funguje bez závislosti na elektřině a za pomoci filtru přečistí odpadní vody až o 97 %. Vodu ze septiku pak lze využít pro zalévání zahrady.

Druhou možností je domácí čistírna odpadních vod. Jde o moderní řešení, kde pomocí aerobních proces dochází k vysoce kvalitnímu přečištění odpadních vod. Domácí čistírna se hodí především k rodinným domům, kde se pravidelně tvoří odpadní vody. Na rozdíl od septiku potřebuje k provozu elektřinu, která pohání dmychadlo. Jak vybrat čistírnu a jak funguje se taktéž dočtete v našem blogu.

domovní čistírna odpadních vod ASIO

Poslední alternativou je kanalizační přípojka. K té se dokonce musíte připojit, pokud obec vybuduje kanalizační řad. Tento příklad tedy nebudeme pro účely náhrady za jímku na vyvážení dále brát v úvahu, protože jde o případně nutnou investici.

Investice do tříkomorového septiku či domácí čistírny odpadních vod se prakticky vždy vejde do 100 000,-. Pokud tedy budeme brát v úvahu desetiletou návratnost investice, pak nesmí provoz vývoz jímky stát více než 10 000,- ročně.

Velikost jímky v litrech

Cena za 1 vývoz

Počet vývozů nad cenu 10 000,-

3000

3 000,-

3,33

4000

3 500,-

2,85

5000

4 000,-

2,5

Pokud cenu 10 000,- podělíme průměrnou cenou za vývoz odpadu, dostaneme limitní hranici, kdy ještě dává smysl mít jímku na vývoz. U tříkubíkové jímky to tedy je do 3 vývozů ročně, u čtyřkubíkové pak do 2 vývozů a u pětikubíkové také do dvou vývozů. Každý další vývoz již velmi pravděpodobně zvedne kumulativní náklady na jímku nad 10 000,- ročně.

Kolik dní užívání to tedy u čtyřkubíkové jímky znamená? Za jak dlouho pár, rodina o 3 členech a rodina o 4 členech dosáhne 12 000 litrů odpadních vod? To znamená, kdy bude potřeba třetí vývoz jímky?

za kolik dní je nutný vývoz jímky

Samozřejmě nejlépe četnost vývozu jímky vychází v situaci, kdy žijete ve dvou. V takovém případě přijde nutnost vývozu jímky po 60 dnech (200 litrů odpadních vod za den * 60 dnů - platí pro jímku s objemem 4 000 litrů).

V případě, že na své chatě strávíte ročně ve dvou méně než 60 dní, pak se dá říci, že se vám finančně nevyplatí hledat alternativu. Nicméně rozhodně doporučujeme ji minimálně zvážit, už jen kvůli svému pohodlí a zákonným povinnostem platným od ledna 2021, kdy musíte být schopni 2 roky zpětně doložit vývoz jímky autorizovanou společností viz níže.

V západních Čechách vám rádi nabídneme službu domácí čistírny odpadních vod na klíč. Ve službě nabízíme čističky od společnosti ASIO: Variocomp a Monocomp

Proč je vývoz jímky od roku 2021 problém?

Už v roce 2018 přinesli zákonodárci změnu v zákoně, která se primárně dotkne majitelů žump a dalších typů bezodtokých jímek. V zájmu ochrany podzemních vod a vegetace došlo ke zpřísnění zákonu, který má za cíl vymýtit praktiky některých spoluobčanů.

Běžnou praxí se totiž stávalo, že majitelé žump a jímek je tzv. “prokopli” a nechávali splašky vytékat do podzemních vod bez dalšího povolení. To ve svém důsledku prospělo pouze peněženkám majitelů takových jímek.

vývoz žumpy

Pokud měl soused například v blízkosti studnu, mohlo dojít v nejlepším případě ke znehodnocení vrtu. Prostě a jednoduše likvidace odpadních vod má svá pravidla, která je potřeba dodržovat.

Co se tedy konkrétně mění?

Majitelé žump a jímek na vyvážení budou od nového roku povinni prokázat, že si fekálie z jímky nechali vyvézt odbornou společností a navíc, že objem šedých vod odpovídal běžné spotřebě domácnosti.

Povinnost kontrolovat tyto doklady patří logicky místně příslušnému vodoprávnímu úřadu, který má možnost vyžádat si doklady k vývozu až 2 roky zpětně. Zákon umožňuje úředníkům vodoprávního úřadu vstoupit na pozemek, zkontrolovat žumpu a vyžádat si doklady.

Nebude-li vlastník jímky schopen doložit doklady k vývozu fekálií, pak může úřad udělit pokutu až do výše 100 000,-, což je na jednu malou žumpu na chatě docela vysoká částka.

Co nám říká novela zákona?

Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let. Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona. Ten, kdo provede odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, vydat doklad, ze kterého bude patrno jméno toho, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, lokalizace jímky, množství odvezených odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní vodu odvezla, a název čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny“.

Finanční srovnání: Jímka na vyvážení vs Septik vs Domácí čistírna odpadních vod u rodinného domu

Řekli jsme si, že pořizovací náklady na ČOV i septik jsou plus mínus 100 000,-. Provoz septiku a domácí čistírny odpadních vod, pak také něco stojí. U tříkomorového septiku budete během 10 let řešit pravděpodobně výměnu filtru. U čističky pak výměnu dmychadla a spotřebu elektřiny. Vycházet můžeme z finančního srovnání, které jsme připravili zde a zde.

jímka na vyvážení

Provoz domácí čistírny odpadních vod

Náklady u ČOV

Cena

ČOV + realizace svépomocí

100 000,-

Spotřeba elektřiny za 10 let

10 000,-

Odvoz kalu

20 000,-

Náhradní dmychadlo

6 000,-

Suma

136 000,-

Provoz tříkomorového septiku s filtrem

Náklady u Septiku

Cena

Septik + realizace svépomocí

100 000,-

Spotřeba elektřiny za 10 let

0,-

Odvoz kalu

20 000,-

Náhradní filtr

20 000,-

Suma

140 000,-

Pokud tu samou kalkulaci vezmeme pro jímku na vyvážení pro čtyřčlennou rodinu u rodinného domu, s tím že počítáme, že jímku již máte, dostáváme se k následujícímu číslu:

  • Za den vyprodukuje rodina 400 litrů odpadních vod

  • To je za rok 365*400 = 146 000 litrů

  •  To znamená vývoz 146 000/4 000 = 36,5

  • Průměrný náklad na 37 vývozů tedy bude: 37 * 3 500 = 129 500,-

U rodinného domu tedy jímka na vyvážení nemá smysl žádný, již druhý rok překonáte náklady na ČOV či septik na 10 let. Celkové náklady na vývoz jímky za 10 letu budou 1 295 000,-. 

Stejnou kalkulaci pro jímku na vyvážení pro čtyřčlennou rodinu můžeme spočítat i u chaty, s tím, že počítáme, že na chatě strávíte ročně 60 dnů.

  • Za den vyprodukuje rodina 400 litrů odpadních vod

  • To je za 60 dní: 60*400 = 24 000 litrů

  •  To znamená počet vývozů 24 000/4 000 = 6

  • Průměrný náklad na 6 vývozů tedy bude: 6 * 3 500 = 21 000,-

Za 10 let vás tedy vývoz jímky přijde na 210 000,-. Ani v tomto případě se tedy jímka na vyvážení nevyplatí.

Kolik ušetříte, když přestanete s vývozem jímky?

Z výše uvedených kalkulací se dá velmi jednoduše dopočítat úspora. Nahradíte-li jímku na vyvážení domácí čistírnou odpadních vod či tříkomorovým septikem dosáhnete v průměru následujících úspor.

Náhrada za jímku na vyvážení

Úspora za 10 let u rodinného domu

Úspora za 10 let na chatě

ČOV

1 159 000,-

74 000,-

Tříkomorový septik

1 155 000,-

70 000,-

Úspora u rodinného domu je skoro neuvěřitelná a upřímně neznáme jediného majitele rodinného domu, který by jímku na vyvážení nevyměnil již v prvním roce. Úspora u rekreačního objektu stojí často na pomezí rozlišovací schopnosti klienta a majitelům jímek se nechce jednorázově investovat, i tak je průměrná úspora 7 000,- ročně.

Jak se zbavit jímky na vyvážení?

Pro domácí čistírnu odpadních vod i pro tříkomorový septik platí, že jde o vodní díla, proto je nelze svévolně postavit, ale musí se projít fází projektu a povolení. Co vás tedy čeká na cestě za náhradou jímky na vyvážení?

Nalezení projektanta a analýza situace

Podle vodního zákona č. 254/2001 Sb je čistírna i septik vodní dílo. Pro projekt vodního díla je nutné sehnat autorizovaného projektanta. Takovým je i společnost Zakra, můžete se tedy s radostí obrátit na nás.

Projektant by s vámi měl probrat vaši situaci a představu o řešení. Pokud si nejste jisti, měl by navrhnout ideální řešení. Takovouto konzultaci a analýzu nabízíme našim klientům zdarma. Stačí se nám ozvat.

Hydrogeologický posudek

V případech, kdy bude chtít ještě více ušetřit a přečištěné vody z čistírny nebo septiku využívat pro zálivku zahrady nebo je jen zasakovat, budete potřebovat hydrogeologa. Hydrogeologický posudek zkoumá možnosti dané lokality pro likvidaci odpadních vod do vod podzemních, tak aby nedošlo k poškození kvality podzemní vody.

Nevíte-li, kde takového hydrogeologa shánět, nevadí. V Zakře sháníme hydrogeology za naše klienty. Máme partnery po celé České republice a rádi vám předložíme několik nabídek, ze kterých si vyberete.

Vypracování projektu domácí čistírny nebo septiku

Následně vám připravíme projekt domácí čistírny odpadních vod nebo projekt septiku. Projektovou dokumentaci vám po dokončení zašleme ve 4 vytištěných paré. Projekt septiku či ČOV nám zabere v průměru 3 týdny. Termín dodání vždy komunikujeme dopředu.

Povolení

Povolení domácí čistírny odpadních vod i septiku se řídí zákony. V první fázi povolovacího procesu se získávají nezbytné dokumenty a tzv. “vyjadřovačky” . Následně se zahajuje vodoprávní řízení nebo ohlášení, což je správní proces, na jehož konci dostáváte povolení.

Chcete-li o povolení vědět více, doporučujeme přečíst tyto články:

Nebo shlédnout naše video k povolení domácí čistírny odpadních vod, které je platné i pro tříkomorový septik.

Stavba

Po úspěšně získaném povolení přichází na řadu stavba. Co taková stavba obnáší, a že nejde o nic složitého se dočtete v tomto článku.

Dává smysl vývoz jímky?

Na závěr si shrňme, co chtěl básník říci. Jímka na vyvážení nedává smysl ve většině životních situací. Vývoz jímky se vyplatí pouze v okrajových případech, kdy je místo minimálně užíváno.

Cenou však i v tomto případě zůstává komfort a starost. Přihlédneme-li k faktu, že od roku 2021 je administrativně náročnější vlastnit jímku na vyvážení, pak lze říci, že každý majitel jímky na vyvážení by měl promyslet investici do domácí čistírny odpadních vod či tříkomorového septiku.

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma