Legislativa kolem domácích čistíren aneb povolení ČOV (2024)

kraus@zakra.cz Michal Kraus
15. 02. 2020
legislativa a povolení čov

Zajímá vás, jaké všechny zákony upravují problematiku domovních čistíren odpadních vod a s čím je potřeba počítat pro získání povolení ČOV v roce 2024? Připravili jsme pro vás přehled toho nejdůležitějšího, s čím se setkáte a co může ovlivnit získání povolení pro stavbu ČOV.

Obsah článku

Jaká legislativa reguluje domácí ČOV

Domovní ČOV jsou primárně regulovány zákonem č. 254/2001 o vodách. Zákon definuje čistírnu v §55 odst. 1, písm. c) jako vodní dílo, což má dopad na další správní úkony. Ke stavbě domovní ČOV je zapotřebí získat kladné rozhodnutí správních orgánů a následně splňovat požadavky na její provoz. Nezbytnou součástí tohoto procesu je vytvoření projektové dokumentace od autorizovaného inženýra vodohospodářských staveb.

Potřebuji projekt ČOVMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Požadavky na projektovou dokumentaci ČOV

Jak již víte, domácí ČOV je vodním dílem. Na rozdíl od vodovodní a kanalizační přípojky vám musí projekt domovní ČOV připravit projektant vodohospodářských staveb. Nelze si tedy projekt nechat zpracovat od známého architekta či souseda, který má zálibu v kreslení v AutoCADu. Na projektu se bude muset objevit kulaté razítko autorizované osoby v oboru stavby vodního hospodářství.

Projektová dokumentace k ČOV se řídí vyhláškou č. 405/2017 Sb. k zákonu č. 405/2017. Typicky zahrnuje následující části:

 1. Průvodní zpráva

 2. Souhrnná technická zpráva

 3. Situační výkresy

 4. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

 5. Specifikace domácí ČOV

 6. Hydrogeologický posudek (pokud je potřeba)

TIP: Více o projektové dokumentaci k ČOV si můžete přečíst v článku Co má obsahovat projektová dokumentace domácí ČOV.

Krok za krokem k úspěšnému povolení ČOV

Pokud si chcete vyřizovat povolení ČOV sami, čeká na vás série úkonů a běhání po úřadech. V následujících řádcích vám prozradíme, co vás určitě nemine.

Dobře si rozmyslete, co chcete

Domovní ČOV je skvělá technologie, ale nese s sebou i trochu starostí, se kterými je potřeba na začátku počítat. Například budete muset myslet na to, co do ČOV pouštíte. Biologický proces čištění mají totiž na starosti bakterie, kterým logicky nesvědčí antibakteriální a dezinfekční přípravky používané na úklid. Stejně tak si bakterie neumí moc dobře poradit s nepravidelným provozem, nedoporučujeme pořizovat si ČOV na chatu nebo chalupu. Myslete ale i na to, že odcestovat na dva měsíce znamená pravděpodobně restart ČOV.

Na druhou stranu platí, že domovní ČOV je nejlepším řešením likvidace odpadních vod v případě, že není možné napojení na kanalizaci a jedná se o trvale obydlený objekt.

Jak se starat o ČOV, aby vám sloužila dlouhé roky?
Související článek Jak se starat o ČOV, aby vám sloužila dlouhé roky?

Zmapujte si okolí

Než se pustíte do shánění projektanta a koupě ČOV, zjistěte si, zda je váš záměr realizovatelný. Nejlépe uděláte, pokud se zeptáte svých sousedů, jak vyřešili problém s odpadem. Pokud kanalizační přípojkou, pak je pravděpodobné, že vám jinou možnost úřad nepovolí. Pokud ale sousedé budovali čističku nebo septik, pak máte vyhráno.

Nemáte-li sousedy, pak doporučujeme zajít na vodoprávní úřad, kde svůj záměr předestřete úředníkovi. Je také vhodné zajít na obecní úřad a zeptat se, zda obec neplánuje v nejbližších letech vybudovat kanalizaci poblíž vašeho místa. Pokud ano, pak by se čistička stala pouze přechodným řešením, do kterého není zapotřebí investovat tolik peněz.

ČOV vs. kanalizační přípojka: Kdy je povinné připojení ke kanalizaci?
Související článek ČOV vs. kanalizační přípojka: Kdy je povinné připojení ke kanalizaci?

Spojte se s projektantem

Pokud již víte, že čističku budete moci na svém pozemku vybudovat, spojte se s projektantem vodohospodářských staveb.

Projekt domácí ČOV: Co vše musí obsahovat?
Související článek Projekt domácí ČOV: Co vše musí obsahovat?

Pokud si projekt poptáte u nás, zajistíme za vás veškeré potřebné projekční podklady od úřadů. Vyžádáme si vyjádření správců podzemních i nadzemních inženýrských sítí (voda, plyn, kanalizace, elektřina). Pokud budete potřebovat hydrogeologický posudek (chcete-li zasakovat přečištěné vody do terénu), pomůžeme vám hydrogeologa sehnat.

Aby se projektant mohl pustit do práce, bude od vás potřebovat následující informace:

 • Katastrální určení místa, parcelní číslo pozemku případně adresu.

 • Preferované umístění ČOV na pozemku

 • Označení vývodu kanalizace z objektu (popř. místo, kde se nyní nachází žumpa/septik…)

 • Kolik osob bude ČOV pravidelně užívat

 • Vybraný typ ČOV (pokud si nevíte rady, rádi vám pomůžeme vybrat)

 • Preferovaný způsob likvidace odpadních vod (do vod podzemních nebo povrchových), zda chcete přečištěné vody akumulovat a využívat na zálivku apod.

V případě, že jde o novostavbu (ve fázi projektu), bude potřeba dodat situaci od projektanta domu (pokud je již k dispozici), kde by měl být naznačený vývod kanalizace z objektu a přibližné umístění sestavy ČOV

Potřebuji projekt ČOVMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Projekt je hotový a konečně se dostanete na úřad

V momentě, kdy máte od projektanta hotovou dokumentaci, přichází čas na návštěvu úředníků. Každý druh vypouštění vod z ČOV má maličko odlišné náležitosti, ale v zásadě se jedná o ty samé úkony. Nejprve vás čeká první kontakt se všemi dotčenými orgány:

 • Stanovisko správce vodního toku/kanalizace. Bude ho zajímat projekt, ale nebojte, nic odborného po vás chtít nebude. Stanovisko správce vodního toku potřebujete, pokud je správcem toku někdo jiný, než příslušné povodí a pokud bude vypouštět přečištěné vody do blízkého vodního toku.

 • Souhrnné závazné stanovisko odboru životního prostředí (OŽP). Na OŽP podáte žádost, ke které přiložíte projektovou dokumentaci. OŽP se k tomu vyjádří z pohledu ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší, ochrany vod a atd.

 • Závazné stanovisko orgánu územního plánování. Podává se vždy na územní plánování a je potřeba i pro zastavěné území.

 • Stanovisko správce povodí (někde se možná dočtete, že stanovisko povodí je potřeba jen při ohlášení stavby, ale ze zkušenosti víme, že je po nás ve většině případů vyžadováno i při klasickém řízení). Opět přiložíte projektovou dokumentaci a správce posoudí, jak provoz čističky ovlivní povodí.

 • Stanovisko obce. Jedná o formální žádost o vyjádření k vašemu záměru. Obecní úřad vás bude oficiálně informovat, zda není možné napojení do kanalizace či jestli není např. naplněna kapacita obecní ČOV apod. Pokud byste křížili obecní komunikaci, je potřeba na obci žádat ještě "souhlas s uložením sítí do komunikace" a následně vyřešit s obcí věcné břemeno.

 • Souhlas majitelů všech pozemků, na kterých je stavba. Se stavbou musí logicky souhlasit všichni, kteří budou záměrem dotčeni. Když jde stavba přes cizí pozemky, je nutné uzavřít buď smlouvu o věcném břemenu (obec, státní pozemkový úřad, jiná státní organizace), nebo získat souhlas vlastníka pozemku. Tento souhlas postačí vyznačit podpisem dle stavebního zákona § 184a na situačním koordinačním výkresu stavby ČOV.

Je potřeba upozornit, že povolovací fáze se v každém okrese lehce liší a to, co po vás bude chtít doložit vodoprávní úřad např. ve Zlíně, nemusí chtít v Chebu.

Ohlášení vs. vodoprávní řízení? Nově máte jasno

Máte již oběháno, co šlo, ale stále vás ještě čeká to nejdůležitější, a to získání povolení od místně příslušného vodoprávního úřadu. Ještě donedávna jste měli na výběr ze dvou typů možností – ohlášení stavby a rozhodnutí o povolení stavby vodoprávním řízením. Od července 2024 existuje však pouze jediná možnost povolení, a to vodoprávním řízením. Ohláška jako možnost povolední skončila.

Stejná novela stavebního zákona navíc znatelně zvýšila poplatek za povolení domovní ČOV. Ten nyní činí 10 tisíc korun.

Nový stavební zákon: Co je nového u studní a domácích ČOV od 1. července 2024
Související článek Nový stavební zákon: Co je nového u studní a domácích ČOV od 1. července 2024

Vlastnost

Ohlášení (ukončeno)

Vodoprávní řízení

Lhůta na vyřízení

30 dnů

60 dnů

Kontrola kvality

1x za 2 roky revize ČOV

2x ročně

Správní poplatek

500,-

10 000,-

Co je potřeba sehnat k ohlášení a vodoprávnímu řízení ČOV

Typ řízení

Co je potřeba

Vodoprávní řízení

 • Přehled okolí podle katastrální mapy v měřítku 1:10 000/50 000 (toto by měl obsahovat každý autorizovaný projekt)

 • Kopii katastrální mapy se zakreslením polohy jednotlivých objektů

 • Vyjádření správce vodního toku NEBO vyjádření správce kanalizace NEBO vyjádření hydrogeologa

 • Souhlas obecného stavebního úřadu

 • Doklad prokazující vlastnické právo k dotčenému pozemku

 • Vyjádření správců podzemních a nadzemních vedení a zařízení

 • Plná moc k zastupování (v případě že řeší projektant)

 • Speciální stanoviska

Ohlášení (od 1. 7. 2024 ukončeno)

 • Přehled okolí podle katastrální mapy v měřítku 1:10 000/50 000 (toto by měl obsahovat každý autorizovaný projekt)Kopii katastrální mapy se zakreslením polohy jednotlivých objektů

 • Vyjádření správce vodního toku NEBO vyjádření správce kanalizace NEBO vyjádření hydrogeologa

 • Souhlas obecného stavebního úřadu

 • Doklad prokazující vlastnické právo k dotčenému pozemku

 • Vyjádření správců podzemních a nadzemních vedení a zařízení

 • Plná moc k zastupování (v případě že řeší projektant)

 • Speciální stanoviska

- Vyjádření správce povodí

- Písemný souhlas vlastníků sousedních pozemků

- Provozní řád ČOV

- Informaci, kdo bude dozorovat stavbu ČOV

V případě dokumentace je míč na straně vodoprávního řízení.

Ohlášení sice vypadalo na první pohled skvěle, ale jednak jste museli oběhat sousedy sami (a ne vždy jsou sousedské vztahy dokonalé), jednak bylo potřeba stavebního dozoru. Bez známého, který vám dozor udělal, vás ohlášení stálo další peníze. V neposlední řadě pak platilo, že pokud jste chtěli ohlášením povolovat vsak do podzemních vod, bylo nutné koupit čistírnu s certifikátem CE, která je samozřejmě o něco dražší než ČOV bez certifikátu.

Ve výsledku tak bylo ohlášení mnohdy dražší a složitější proces. Navíc nebylo zajištěno, že po 2 letech prošla revize ČOV bez újmy (jelikož postrádala pravidelnou kontrolu). Tak či tak, novela stavebního zákona dilema s výběrem způsobu povolení ukončila a nyní je cesta jasná – vodoprávní řízení.

Chci konzultaci zdarmaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Co dál po získání povolení ČOV

V momentě, kdy získáte kladné povolení vodoprávního úřadu, můžete začít stavět. Osobně doporučujeme začít ČOV kupovat a budovat až v momentě, kdy máte pravomocné povolení v ruce. Nemá smysl, aby vám čistička stála na zahradě, a postavit ji načerno před rozhodnutím taktéž nemůžeme doporučit. Většina našich klientů si čističku staví svépomocí, popřípadě zavolá na pomoc bagr či stavební firmu. Samotné zapojení a zprovoznění ČOV pak provádí zaměstnanec výrobce ČOV.

TIP: Domovní ČOV můžete zakoupit u nás na e-shopu Zakra. Pokud u nás navíc objednáte i projekt nebo povolení, dáme vám na čistírnu odpadních vod slevu.

Chci slevuMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Následuje už jen kolaudace domovní ČOV, o kterou je potřeba zažádat na stavebním úřadě. K tomuto již formálnímu procesu si připravte následující dokumenty:

 • Projektovou dokumentaci ČOV

 • Veškerou dokumentaci k vámi vybrané čistírně odpadních vod. Patří sem prohlášení o shodě, certifikáty, nepropustnost, zprovoznění ČOV, provozní řád apd.

 • Vyjádření správce toku (v případě, že přečištěné vody vypouštíte do povrchových vod)

Jak dlouho trvá získat povolení ČOV

Povolení ČOV rozhodně není žádný sprint. Ano, je pravdou, že zákon definuje určité lhůty, ale ty raději berte obrazně. Navíc je potřeba počítat s tím, že než začne řízení o povolení ČOV, nějaký čas vám zabere posbírat všechny důležité podklady.

Realistický scénář z naší zkušenosti je následující:

Sehnání podkladů pro projektanta

1 až 2 týdny

Hydrogeologický posudek (je-li třeba)

až 2 měsíce

Vypracování projektu

3 týdny

Sehnání všech vyjádření pro řízení

2 až 3 měsíce

Správní řízení

až 3 měsíce

Doručení ČOV a stavební práce

3 týdny

Celkem

cca 7–10 měsíců od prvního kroku

Bojíte se úřadů? Pomůžeme vám

Nemáte s jednáním na úřadech žádné zkušenosti nebo převládají ty negativní? K našim projektům nabízíme služby tzv. inženýringu. K projektu si od vás necháme dát plnou moc a následně již úřady oběhneme za vás. Služba končí získáním společného povolení (územního + stavebního) a povolení s nakládáním s odpadními vodami. Máte-li zájem o projekt k ČOV s inženýringem, neváhejte se na nás obrátit a my vám rádi připravíme individuální nabídku.

Kontaktujte násMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Mohlo by vás také zajímat:

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci nezávaznou nabídku