Jaké jsou podmínky dotace Dešťovka pro její získání?

kraus@zakra.cz Michal Kraus
15. 08. 2023
dotace dešťovka - projekt ČOV

Dotace Dešťovka prošla v září roku 2023 dramatickou proměnou. Z oblíbeného programu na nádrže na dešťovou vodu se stalo opatření, které je možné realizovat pouze v kombinaci s jiným dotačním titulem. Jak tedy aktuálně vypadají podmínky dotace Dešťovka? A jak se získání Dešťovky ztížilo oproti předchozím rokům.

Obsah článku

Změny v podmínkách dotace od září 2023

Podmínky dotace Dešťovka se v září 2023 výrazně proměnily. O dotaci na nádrž lze nově žádat pouze v kombinaci s dalším opatřením.

Podmínky dotace Dešťovka prošly zásadní změnou. O většině z nich jsme informovali v samostatném článku. Toto je přehled těch nejdůležitějších:

 • Dotace Dešťovka již není samostatným dotačním titulem, ale její načerpání je podmíněno kombinací s dalším opatřením (např. fotovoltaika, tepelné čerpadlo, zateplení apod.)

 • Odborný posudek v širokém rozsahu už nebude potřeba

 • Není podporované řešení dříve nazvané jen “Šedá voda”, kdy se dotovalo pořízení čističky šedých vod. Nově musí jít o kombinaci s dešťovou vodou.

Ostatní klíčové podmínky zůstávají prakticky nezměněny.

Kdo může žádat o dotaci Dešťovka?

O dotaci Dešťovka mohou žádat majitelé rodinných a bytových domů, které slouží k trvalému bydlení. Rodinným domem se rozumí dům o maximálně jednom podzemním a nejvýše dvou nadzemních podlažích + podkroví. V domě smí být nejvýše tři samostatné bytové jednotky. Bytovým domem se rozumí budova o čtyřech a více bytových jednotkách.

Podmínky dotace Dešťovka splňují také stavby pro rodinnou rekreaci nebo budovy bez čísla popisného, pokud jsou používány k trvalému bydlení. Majitel však musí prokázat, že na dané adrese má vedené trvalé bydliště po dobu nejméně 2 roky před podáním žádosti o dotaci.

Zda je majitel nemovitosti fyzickou, či právnickou osobou, nehraje roli.

Na co se dotace Dešťovka vztahuje?

Dotační program Dešťovka má za cíl podpořit šetrné hospodaření s vodou. Rozdělen je přitom do tří variant viz tabulka:

Typ dotace

Způsob hospodaření s vodou

Kdo může o dotaci žádat

Výše dotace

Minimální výše dotace

Maximální výše dotace (maximálně však 50 % nákladů)

1. varianta dotačního programu

Akumulace dešťové vody s využitím pouze pro zálivku

Pouze majitelé stávajicích domů

Až 20 000,- + (počet kubíků nádrže) x 3 500,-.

27 000,-

55 000,-

2. varianta dotačního programu

Akumulace dešťové vody s využitím pro zálivku a splachování

Majitelé stávajících domů i novostaveb

Až 30 000,- + (počet kubíků nádrže) x 3 500,-.

37 000,-

65 000,-

3. varianta dotačního programu

Využití šedé vody pro zálivku a splachování (s možností využití dešťové vody)

Akumulace dešťové vody s využitím pro zálivku a splachování

Až 60 000,- + 10 000 na projektovou dokumentaci + (počet kubíků nádrže) x 3 500,-.

62 000,-

105 000,-

Základní podmínky dotace Dešťovka

 • Dotaci je možné čerpat pouze pro rodinné a bytové domy nebo rekreační zařízení, která slouží k trvalému bydlení.

 • Žadatel musí být finančně solventní, to znamená že nemůže mít:

  • nesplacené závazky u finančního úřadu,

  • nesplacené závazky u správy sociálního zabezpečení,

  • nesplacené závazky u jiného orgánu veřejné správy,

  • dům v exekuci, policejním obstavení nebo jako součást insolvenčního řízení.

 • Abyste na dotaci dosáhli, musíte odvádět alespoň 50% střechy obytného domu.

 • Maximální finanční podpora je 50 % z celkově investované částky.

 • Na jeden projekt lze dotaci čerpat pouze jednou.

 • Minimální velikost nádrže na dešťovou vodu je 2 m3.

 • Preferovanou variantou je pořízení podzemní nádrže. Je potřeba zamezit přístupu světla a výkyvům teplot.

 • V případě využití dešťové vody/přečištěné vody na splachování musí být u stávajících obytných domů napojena alespoň jedna toaleta a u novostaveb všechny.

 • Nárok na 10% bonus máte v případě, že jste ze znevýhodněného kraje (Moravskoslezský, Ústecký, Karlovarský).

 • Kombinační bonus (10 000 Kč pro rodinné domy a 20 000 Kč pro bytové domy, lze získat, pokud k zachytávání dešťové vody realizujete i další opatření (např. zateplení, zdroje energie, zelená střecha, elektromobilita).

Další podmínky dotace Dešťovka

Další podmínky dotace Dešťovka se liší v závislosti na tom, jakou variantu dotačního programu jste zvolili.

Podmínky dotace Dešťovka: Akumulace dešťové vody pro zálivku zahrady

 • O dotaci smí žádat jen majitelé stávajících domů, které jsou zkolaudované do 27. dubna 2017 včetně.

podmínky dotace dešťovka

Podmínky dotace Dešťovka: Akumulace dešťové vody pro zálivku zahrady a splachování

 • Dotace je určena nejen pro stávající rodinné a bytové domy, ale i pro novostavby.

 • U stávajících obytných domů musí být na systém napojena alespoň jedna toaleta umístěná v obytné části domu.

 • U novostaveb musí být na systém napojeny všechny toalety umístěné v obytné části domu.

 • Rozvody srážkové vody a pitné vody musí být odděleny a nesmí se vzájemně přímo spojovat.

podmínky dotace dešťovka

Podmínky dotace Dešťovka: Využití přečištěné odpadní vody pro zálivku zahrady a splachování s možným využitím dešťové vody

 • Dotace je určena nejen pro stávající rodinné a bytové domy, ale i pro novostavby.

 • U stávajících obytných domů musí být na systém napojena alespoň jedna toaleta umístěná v obytné části domu.

 • U novostaveb musí být na systém napojeny všechny toalety umístěné v obytné části domu.

 • Rozvody srážkové a přečištěné odpadní vody musí být odděleny od vody pitné a nesmí se vzájemně přímo spojovat.

 • Do systému šedých vod nesmí být napojena tzv. černá voda.

 • V případě vypouštění přečištěné odpadní vody do vod podzemních či povrchových má žadatel povinnost doložit platné povolení k vypouštění odpadních vod.

podmínky dotace dešťovka

Dokumenty, které potřebujete k žádosti o dotaci

 • Odborný posudek k dotaci DešťovkaJiž není potřeba (EDIT) . Jedná se o povinnou součást žádosti o dotaci, kterou vám vypracuje buď dodavatel systému, nebo autorizovaný projektant. Nevíte-li si rady, obraťte se na naši projekční kancelář Zakra. Vypracujeme odborný posudek a pomůžeme s podáním žádosti o dotaci.

 • Dokumenty prokazující vlastnictví bankovního účtu, na který bude později vyplacena podpora – Použít lze např. výpis z účtu nebo smlouvu o zřízení či vedení účtu.

 • Souhlasné prohlášení spoluvlastníků nemovitosti – Pokud nejste jediným vlastníkem domu, kde instalujete systém na využití dešťové vody, pak budete před podáním žádosti o dotaci potřebovat souhlas všech spolumajitelů.

 • Dokumenty prokazující, že stavba určená pro rodinnou rekreaci je využívána k trvalému bydlení – Dokládá se pouze v případě stávajících staveb, kdy je dotčená nemovitost v katastru nemovitostí zapsána jako stavba pro rodinnou rekreaci. Prokázat lze např. zápisem adresy místa realizace v občanském průkazu, výpisem z Registru osob. Touto v nemovitosti bydlící osobou může být i jiná osoba než žadatel. Je třeba doložit, že trvalý pobyt v nemovitosti trval nejméně 2 roky před podáním žádosti.

 • Dokumenty prokazující projednání záměru s provozovatelem kanalizace – Dokládají se pouze:

  • pokud bezpečnostní přepad z nádrže ústí do kanalizace nebo

  • pokud jsou srážkové a vyčištěné odpadní vody po opětovném využití odváděny do kanalizace

  • Hydrogeologický posudek a povolení vodoprávního úřadu – Vyžaduje se pouze v případě, že přečištěné odpadní vody necháváte zasakovat do vod podzemních nebo je používáte k zavlažování zahrady.

Co naopak nepotřebujete, je stavební povolení na samotnou podzemní nádrž. Jestliže její objem nepřesáhne 50 m3 a výška 3 metry, patří mezi zařízení, jejichž instalace nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení.

Podmínky dotace Dešťovka spojené s udržitelností projektu

Jestliže využijete dotaci Dešťovka, máte povinnost zajistit tzv. desetiletou dobu udržitelnosti projektu. To znamená, že dotovaný systém na zachytávání dešťové vody musí být v provozu po dobu alespoň 10 let.

Z této povinnosti navíc plynou následující podmínky:

 • Pokud rodinný dům, na který byla čerpána dotace, prodáte, změnu majitele musíte neprodleně ohlásit Státnímu fondu pro životní prostředí (SFŽP). Tato podmínka platí po celou dobu udržitelnosti projektu, tedy 10 let od vydání rozhodnutí o přidělení dotace.

 • S prodejem domu souvisí převod podmínek stanovených v rozhodnutí SFŽP na nového vlastníka. V opačném případě by odpovědnost za jejich plnění zůstala vám, a to po celou dobu udržitelnosti.

Kdy dotaci nelze získat?

 • Dotaci nelze čerpat na umístění nádrží ke stavbám, které nejsou se zemí spojené pevným základem, stavby dočasné a na výrobky plnící funkci stavby. To se týká i oblíbených mobilheimů.

 • Žádosti o dotace nebude vyhověno, jestliže máte jakékoliv nesplacené závazky u finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení, SFŽP, MŽP či jiného orgánu státní správy.

 • Dotaci není možné získat na dům, který je obstaven soudcovskou, exekutorskou, policejní nebo insolvenční zástavou nebo pokud je na dům přímo nařízena exekuce.

 • Dotace Dešťovku se nevztahuje na hotely, ubytovny, penziony, kancelářské budovy nebo na průmyslové objekty.

Pokud se však v rodinném či bytovém domě nachází provozovna nebo sídlo podnikání, není to při žádosti o dotaci na překážku. Podstatné je, aby nadpoloviční většina podlahových ploch v domě byla určena k trvalému bydlení.

Nejčastější otázky k dotaci Dešťovka

dotazy k dotaci dešťovka

 • Kdy můžu podat žádost o dotaci?

O dotaci je možné žádat před samotnou realizací, během realizace a ve lhůtě do 24 měsíců po dokončení prací.

 • Jak probíhá financování?

Dotace se vždy vyplácí až zpětně, veškeré náklady proto nejprve hradíte z vlastní kapsy. Až po schválení žádosti a doložení výdajů vám bude na bankovní účet vyplacena podpora.

 • Jak mám doložit způsobilé výdaje?

K doložení výdajů slouží především dodavatelské faktury a doklady o jejich uhrazení. Dále SFŽP vyžaduje doklad o tom, že jste vlastníkem bankovního účtu, na který má být připsána podpora.

 • Musím žádost vyřizovat osobně nebo mohu nechat vyřízení dotace na dodavatelské firmě?

Pro vyřízení dotace samozřejmě můžete zplnomocnit další osobu nebo dodavatelskou firmu – například naši projekční kancelář Zakra. V takovém případě nezapomeňte k žádosti doložit podepsanou plnou moc.

 • Mohu si pomocné práce (např. zemní práce, obsypání nádrže) realizovat svépomocí?

Ano, můžete. V takovém případě bude jako způsobilý výdaj uznán pouze nákup použitého materiálu a zapůjčení nezbytných nástrojů. Pokud vás toto řešení zaujalo, přečtěte si, jak na instalaci retenční nádrže svépomocí.

 • Kde zjistím, jak velkou retenční nádrž budu potřebovat?

Velikost retenční nádrže si můžete spočítat sami, jedná se ale spíše o orientační výpočet. Přesnější informace získáte, pokud použijete online kalkulačku, kam zadáte vaši lokalitu, velikosti a parametry střechy nebo plochu zavlažované zahrady.

 • Mohu k akumulaci dešťové vody využít již nepoužívanou žumpu?

Ano, je to možné. Dotace se v takovém případě vztahuje na výdaje na vyčištění a vyspravení a případné úpravy žumpy. Pokud vás tato možnost zaujala, přečtěte si, jak přeměnit starou žumpu na retenční nádrž.

 • Pokud se rozhodnu využívat přečištěnou odpadní vodu k zálivce zahrady nebo splachování, vztahuje se dotace také na pořízení domovní čistírny odpadních vod?

Dotace Dešťovka se bohužel nevztahuje na pořízení domovní ČOV. Podporu lze poskytnout pouze na další součásti systému jako například čerpadlo, filtraci, hygienizaci nebo instalaci rozvodů užitkové vody.

Shrnutí

Jde vám z toho hlava kolem? Ať už se chystáte žádat o dotaci k využití srážkové, nebo šedé vody, obraťte se na naše autorizované projektanty z projekční kanceláře Zakra. Máme všechna potřebná oprávnění k tomu, abychom vám připravili odborný posudek k jakékoliv variantě dotačního programu. A pokud budete chtít, vezmeme si na starost celý proces od podání žádosti až po vyplacení dotace na váš účet.

Nezávazná poptávkaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma