Program Dešťovka: Jak získat dotaci na retenční nádrž?

kraus@zakra.cz Michal Kraus
31. 05. 2020
dotace dešťovka - projekt ČOV

Zprávy o vysychání krajiny a nedostatku pitné vody mají na svědomí zvýšený zájem o zachytávání vody dešťové a její následné využití na zahradě či v domácnosti. Retenční nádrž na dešťovou vodu vám nejen z dlouhodobého hlediska ušetří peníze, ale díky dotačnímu programu Dešťovka vás může přijít až o 50 % levněji. Jak dotační program funguje a můžete příspěvek na retenční nádrž získat právě vy?

Obsah článku

Co je retenční nádrž a k čemu slouží

dotace na retenční nádržNa většině zahrad se setkáte s plechovými barely na zachytávání dešťové vody. Dříve vyhovující řešení je ale stále méně účinné v boji s prohlubujícím se suchem. Vody se v barelech nashromáždí maximálně 100–200 litrů a navíc se rychle kazí. 

Retenční nádrž disponuje objemem několika jednotek až desítek m³ a díky tomu pojme zásoby vody až na 3 týdny. Jestliže navíc zvolíte podzemní nádrž, voda se v ní díky relativnímu chladu a tmě nebude kazit. Instalujete ji do nezámrzné hloubky? Pak ji dokonce můžete využívat celoročně!

Jak na výpočet velikosti akumulační nádrže na dešťovou vodu
Související článek Jak na výpočet velikosti akumulační nádrže na dešťovou vodu

TIP: Přečtěte si, jak funguje retenční nádrž a co od ní očekávat?

Akumulovaná srážková voda najde své uplatnění především na zahradě k zálivce záhonů nebo napouštění bazénu. Mnohem zajímavější je ale její využití v domácnosti k splachování WC, praní prádla nebo k běžnému úklidu. V takovém případě je ale nutné, aby byl rozvod dešťové vody striktně oddělen od vodovodního řadu, který nesmí být ohrožen kontaminací.

Dotační program Dešťovka

Dotační program Dešťovka vznikl pod záštitou Ministerstva životního prostředí za účelem podpory využívání dešťové vody a šetření zdrojů vody pitné. Jak můžete o dotaci zažádat a jakou část nákladů spojených s pořízením retenční nádrže pokryje?

Pro koho je dotace Dešťovka určena?

O dotaci mohou žádat majitelé a stavitelé rodinných a bytových domů a nově i majitelé rekreačních zařízení, kteří zde ale mají hlášený trvalý pobyt.

Dotace na dešťovou vodu (Dešťovka) v roce 2024
Související článek Dotace na dešťovou vodu (Dešťovka) v roce 2024

Co když máte retenční nádrž již postavenou a o dotačním programu slyšíte poprvé? Ani pak nemusíte věšet hlavu. Příspěvek je určen i pro již započaté nebo dokončené stavby nádrží. Podmínkou je, aby realizace projektu nebyla v době podání žádosti dokončena déle než jeden rok.

Do třetice všeho dobrého – máte-li na zahradě nepoužívanou žumpu a rozhodnete se ji využít za účelem akumulace dešťové vody, dotace se bude vztahovat i na výdaje na její vyčištění a nezbytné úpravy.

TIP: Přečtěte si, jak zrušený septik vyčistit a vytvořit z něj funkční nádrž na vodu?

jak získat dotaci Dešťovka na retenční nádrž

Kolik činí dotační příspěvek?

Přesná výše dotačního příspěvku záleží na vícero faktorech, z nichž tím hlavním je objem retenční nádrže a způsob využívání srážkové vody. V každém případě činí příspěvek maximálně 50 % celkových způsobilých výdajů, které jste schopni doložit.

Příspěvek se vždy skládá z fixní částky (pohybuje se v rozmezí od 20–60 tisíc korun), ke které se připočítává částka 3 500 korun za každý metr krychlový nádrže (jejíž minimální objem je stanovený na 2 m³).

3 varianty dotačního programu aneb Za jakým účelem chcete shromažďovat dešťovou vodu

 • Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady – Tato dotace je k dispozici pouze pro majitelé již stávajících domů, kteří si chtějí pořídit retenční nádrž výhradně za účelem zálivky zahrady. Příspěvek v tomto případě tvoří fixní část 20 000 korun, ke které se připočítává 3 500 korun za každý kubický metr nádrže. Získat tak můžete příspěvek ve výši až 55 000 Kč. 

 • Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady – Druhá varianta je k dispozici také majitelům novostaveb, kteří chtějí srážkovou vodu využívat nejen na zahradě, ale i v domácnosti ke splachování toalety. Nezbytnou podmínkou je striktní oddělení rozvodu srážkové vody od rozvodu vody pitné. Dotace se může vyšplhat až na 65 000 Kč.

 • Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody – Třetí varianta podporuje využití takzvané šedé vody (odpadní voda ze sprchy, vany a umyvadla), která je po přečištění použita ke splachování toalety. Jestliže se kromě šedé vody rozhodnete v domácnosti využít i vodu srážkovou, dotace dosáhne až k 105 000 korun. 

Jak podat žádost o dotaci Dešťovka

retenční nádržeKaždý rok je v programu k dispozici částka, která může být na základě podání žádosti přerozdělena investorům do retenčních nádrží. Jak žádost podat? 

Prvním krokem je zpracování posudku a odborného projektu, který musí splňovat stanovené podmínky. Hledáte spolehlivou firmu, která vám projekt vypracuje? Společnost Zakra má bohaté zkušenosti nejen s projekty retenčních nádrží, ale také se samotným dotačním programem Dešťovka. Kontaktujte nás a společně vymyslíme nejlepší řešení pro vaši situaci.

Potřebuji projektMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Druhým krokem je samotné podání žádosti. To probíhá on-line formou přímo na stránkách dotačního programu. K žádosti je nutné připojit další nezbytné dokumenty včetně vyplněného a podepsaného formuláře žádosti s podpisem. 

Co je potřeba doložit k podané žádosti?

 • (ručně nebo elektronicky) podepsaný formulář žádosti,

 • odborný posudek obsahující projektovou dokumentaci.

 • případně další dokumenty:plná moc (pouze v případě zastupování třetí osobou),vyjádření souhlasu ostatních spoluvlastníků (pouze v případě, že obytný dům má více vlastníků),dokumenty prokazující, že je rekreační zařízení využíváno k trvalému pobytu 

Po schválení žádosti máte na realizaci projektu 12 měsíců u stávajících domů a 24 měsíců u novostaveb. V určitých případech lze zažádat o prodloužení této lhůty.

Doložení realizace projektu

Dotace se vyplácí až zpětně, proto je nutné počítat s tím, že celý projekt zpočátku financujete z vlastní kapsy. Aby vám byla dotace zpětně přiznána, je nutné po dokončení realizace projektu doložit náklady s ním spojené a připojit odpovídající doklady:

 • formulář doložení dokončení realizace a žádost o uvolnění finančních prostředků,

 • faktury za realizaci díla a zhotovení odborného posudku,

 • soupis provedených prací

 • potvrzení o úhradě (např. výpis z bankovního účtu),

 • dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele

 • ve specifických případech také platné povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

Na základě rozhodnutí s vámi bude uzavřena písemná smlouva, která stanovuje konkrétní podmínky poskytnutí dotace (především její výši, účel použití, lhůty a způsob čerpání dotace) a ta vám bude následně vyplacena na bankovní účet. 

Dotace dešťovka: 13 nejčastějších dotazů, které vás trápí
Související článek Dotace dešťovka: 13 nejčastějších dotazů, které vás trápí

Nejčastější dotazy ohledně dotace

 • Jaká je návratnost investice do retenční nádrže?

Návratnost investice se liší u každého projektu. V modelových příkladech lze počítat s návratností 20 let bez dotace a cca 10 let s dotací, a to v případě, že velkou část pitné vody z vodovodu nahradíte dešťovou vodou. Vždy je potřeba si ale uvědomit, že jedním z cílů programu je dostupnost vody v suchých obdobích.

 • Musím žádost vyřizovat osobně, nebo mohu nechat vyřízení dotace na dodavatelské firmě?

Dotaci za vás může vyřídit i zplnomocněná osoba či firma. V takovém případě je nutné společně se žádostí doložit také plnou moc. Pokud byste i vy měli zájem o vyřízení dotace, neváhejte se obrátit na naši projekční kancelář Zakra.

 • Mohu si pomocné práce (obsypání nádrže zeminou) obstarat svépomocí?

Ano, je to možné, avšak v takovém případě bude jako způsobilý výdaj uznán pouze nákup použitého materiálu a zapůjčení nezbytných nástrojů.

 • Existují povinné seznamy certifikovaných výrobků a dodavatelů?

Nikoliv, žádné seznamy certifikovaných výrobků či dodavatelů nejsou pro tento program zavedeny.

 • Je možné mezi způsobilé výdaje zařadit také výdaje za nákup nových okapů a svodu včetně jejich uchycení do fasády?

Ne, mezi způsobilé výdaje je možné zařadit pouze takové součásti, které by se v případě nerealizace podporovaného systému neinstalovaly, tj. zejména rozvody za lapačem střešních splavenin, filtry apod.

 • Musím pro akumulaci dešťovky používat pouze podzemní nádrže?

Podzemní nádrže jsou preferovanou variantou, jelikož dokáží zajistit dlouhodobě dobrou kvalitu akumulované vody. Program však konkrétní typ či umístění nádrží neurčuje, pokud ochráníte akumulovanou vodu před účinky denního světla, zámrzu a výkyvům teplot, můžete použít např. nádrže umístěné ve sklepě či nadzemní řádně izolované nádrže.

 • Mohu do nádrže svést vodu i z dalších ploch – například ze stodoly či garáže?

Ano, je to možné, tyto plochy se pak zahrnují do výpočtu minimálního objemu akumulační nádrže.

 • Pokud se rozhodnu využívat srážkovou vodu ke splachování toalety a v domě se nachází toalety hned tři, kolik jich musím k systému připojit?

V případě stávajících domů musí být napojena alespoň jedna toaleta v obytné části, u novostaveb pak všechny toalety v obytné části.

 • Máme instalované měděné okapy a svody, mohu přesto zachycenou vodu použít k zálivce?

Podmínky programu mezi jednotlivými typy okapů a svodů nerozlišují, tj. dotaci je možné získat i v případě měděných okapů a svodů. Její vhodnost pro zálivku však nelze jednoznačně určit – obecně dostupné zdroje se rozcházejí. Pro kvalitu vody pro závlahu existuje technická norma ČSN 75 7143, která stanoví limitní hodnoty pro obsah mědi (podmíněně vhodná voda 2 mg/l; vhodná voda 0,5 mg/l). Konkrétní koncentraci mědi, a tedy i vhodnost vody pro zálivku, je možné s jistotou určí pouze chemickým rozborem.

Proč si pořídit retenční nádrž

 • ekologické využití dešťovky

 • snížení výdajů za stáčenou vodu

 • dostatek užitkové vody i během období sucha

 • celoroční využívání vody (při instalace nádrže do nezámrzné hloubky)

 • možnost získání pitné vody pomocí filtrace

Kdy je vhodné pořídit si retenční nádrž na dešťovou vodu?

 • Běžné barely na zachytávání dešťové vody pro vaše účely nejsou dostačující, jelikož mají malý objem nebo se v nich voda rychle kazí.

 • Máte obavy, že během suchých letních měsíců nebudete mít dostatek užitkové vody k zalévání zahrady.

 • Rádi byste ve své domácnosti využívali ekologický zdroj vody.

 • Rádi byste snížili své výdaje za stáčenou vodu.

10 tipů, jak vybrat nádrž na dešťovou vodu
Související článek 10 tipů, jak vybrat nádrž na dešťovou vodu

Jestliže uvažujete nad pořízením retenční nádrže, dotační program Dešťovka je skvělou příležitostí, jak ušetřit až polovinu veškerých nákladů spojených s realizací nádrže. Máte pochybnosti, zda se vám i přesto investice do nádrže vyplatí nebo potřebujete vypracovat odborný posudek a projekt? Obraťte se na nás a využijte konzultaci zdarma.

Pokud by vás zajímalo, zda je možné získat dotaci také na domovní čističku odpadních vod, odpověď najdete zde: Domovní čistírna odpadních vod: Lze na ni získat dotaci?

dotace Dešťovka na retenční nádrž Dešťovka

Mohlo by vás také zajímat:

Uvažujete nad pořízením retenční nádrže? Vše, co by vás mohlo zajímat, jsme pro vás rozebrali v článku: Retenční nádrž na vodu: Vše, co potřebujete vědět.  Nenecháme vás ve štychu, ani pokud jde o samotný výběr nádrže. Inspirovat se můžete v jednom z našich nedávných praktických návodů:

 • Jak vybrat retenční nádrž? – Chcete si udělat jasný obrázek o tom, co vše je potřeba brát v potaz? Přečtěte si ucelený návod na to, jak postupovat při výběru retenční nádrže.

 • Jak vybrat velikost retenční nádrže? – Jak velká retenční nádrž pro vaši domácnost bude ideální? Poradíme vám, jak si jednoduše spočítat, jaký objem by akumulační nádrž měla mít, abyste měli stále dostatek užitkové vody.

 • Nadzemní, nebo podzemní nádrž? – Kam umístit retenční nádrž? Je vhodnější instalovat ji nad zem, nebo pod zem? Zjistěte, jaké jsou výhody a nevýhody obou variant.

 • Jaký materiál retenční nádrže zvolit? – Plastová, betonová nebo sklokeramická? Každá z variant má svá specifika a vlastnosti, díky kterým se hodí do určitých podmínek.

 • Jak vybrat čerpadlo do retenční nádrže – Zjednodušte si využívání akumulované dešťové vody díky správně zvolenému čerpadlu. Je vhodnější ponorné, nebo povrchové čerpadlo? A k čemu se hodí domácí vodárna?

 • Cena retenční nádrže – Zajímá vás, kolik zaplatíte za retenční nádrž a vše, co s její realizaci souvisí? Podívali jsme se výdajům na zoubek a detailně vám v článku popsali, za co a kolik zaplatíte.

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma