Návod, jak vyřešit vodu na každé chatě

kraus@zakra.cz Michal Kraus
01. 12. 2022
Jak vyřešit vodu na chatě a chalupě

Jak vyřešit vodu na chatě, aby víkendy mimo město nebyly otrava? Pitnou vodu na chatě lze zajistit několika způsoby. V ideálním případě pomůže vodovodní přípojka, alternativně pak studna. Na chatě navíc můžete využít i dešťovou vodu, která je zdarma a výrazně tak ušetříte vaší peněžence za zalévání zahrady. V tomto článku se podíváme, jaká jsou řešení pitné a užitkové vody na chatě, a jak postupovat při jejich realizaci.

Obsah článku

Ideálním řešením na chatě je přípojka vody

Přirozeně není lepší možné řešení, jak vyřešit zásobování pitnou vodou na chatě, než připojení na vodovod. To vám zajistí dostatek vody po celý rok, navíc bez obav o kvalitu vodu. Ne ve všech lokalitách je však napojení inženýrských sítí možné.

Vodu na chatě lze řešit vodovodní přípojkou nebo studnou, typicky vrtanou. Obě stavby vyžadují projekt a povolení. Vedle zajištění pitné vody na chatě, lze doporučit i pořízení nádrže na dešťovou vodu, která vám poskytne zdroj užitkové vody pro zalévání zahrady.

Co je vodovodní přípojka

Vodovodní přípojka je stavba, která spojuje vodovodní řad s vaší nemovitostí. Konkrétní definici přináší i zákon o vodovodech a kanalizacích v §3:

Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem.

Vodovodní přípojka na chatu je ideálním řešením, ne všude je však možná realizace

Co je potřeba k pořízení přípojky vody

Před pořízením přípojky vody na chatu je nezbytné nechat si připravit projekt. Projekt přípojky vám připraví buď autorizovaný vodohospodář nebo inženýr pozemních staveb s kulatým razítkem. Pokud se nemáte na koho obrátit můžete poptat nás, rádi vám projekt vodovodní přípojky připravíme.

Po vyhotovení projektu je nezbytné projít byrokratickým kolečkem a vyřídit si povolení. Ta se nejčastěji povoluje územní souhlasem. Naše společnost tuto službu také nabízí, pokud se nechcete pouštět do projednávání s úřady, rádi to uděláme za vás.

Posledním krokem k vyřešení vody na chatě je pak realizace. I s tím vám dokážeme pomoci, poptejte u nás nezávazné nacenění vodovodní přípojky na klíč.

Jak zjistím, zda je přípojka možná

Jak stojí na začátku článku, přípojka vody na chatu není možná ve všech lokalitách. V případech, kdy není vodovod v blízkosti chaty a přípojka by byla několik desítek metrů dlouhá, nevyplatí se do ní investovat. Minimálně tedy z finančního pohledu.

Ověření, zda je přípojka vody možná můžete nechat na nás nebo si sami zjistit, jaké inženýrské sítě vedou kolem vašeho pozemku. Nejčastěji se využívá portál Mawis, pokud však za informaci nechcete platit, není nic jednoduššího, než zavolat na obecní úřad a na vodovod se zeptat. Tak to koneckonců děláme i my, když vymýšlíme jak klientům vyřešit vodu na chatě.

Kolik stojí připojení na vodovod

V případě, že máte “štěstí” a voda jde řešit připojením na řad, přichází druhá neméně důležitá otázka, jaká bude cena za přípojku. Cenu za vodovodní přípojku nejvíce ovlivňuje vzdálenost od vodovodu a terén, kterým se kope. Níže uvedená tabulka ukazuje orientační ceny za výkop a materiál vodovodní přípojky.

Služba

Cena (včetně DPH)

Konzultace

0,-

Projekt vodovodní přípojky

11 990,-

Správní poplatky spojené s povolením

2 000,-

Vytyčení jedné sítě

500,-

Hodinová sazba bagristy

1 000 až 1 500,-

Výkop asfaltové komunikace

6 000,-/bm

Výkop chodník - asfalt

5 000,-/bm

Výkop chodník - dlažba

5 000,-/bm

Výkop zatravněné plochy

3 500,-/bm

Cena za připojení vodovodní přípojky

10 000,-

Studna je dražší řešení, ale vyplatí se

Studna ideálně vrtaná je řešením všude tam, kde se nelze připojit na vodovodní řad nebo chce majitel chaty alternativní zdroj vody.

Co je studna

Vysvětlovat, co je studna sáhodlouze nemusíme. Klíčové je, že jde o vlastní zdroj pitné nebo užitkové vody a nabízí se tak, jako skvělé řešení vody na chatě. Mimo to, je nutné podotknout, že jde o vodní dílo, k jehož stavbě je potřeba projekt, v tomto případě výhradně od autorizovaného vodohospodáře.

Studna je relativně drahé řešení, jak na chatě získat vodu, ale vyplatí se.

Vrtanou nebo kopanou

Studna může vzniknout 2 způsoby, buď se tradičně kope nebo se dnes nejčastěji vrtá. Kopaná studna má výhodu v případném prohloubení a větším jednorázovém odběru. Na druhou stranu, voda z kopané studny bývá méně kvalitnější.

Vrtaná studna je vhodná v místech, kde se pramen nachází hluboko, její realizace je sice o něco dražší, než v případě kopané, ale získáte kvalitnější vodu. Stavba je relativně rychlá a na výběr máte z desítek realizátorů.

Konkrétní záměr, je nutné vždy posoudit individuálně, ale obecně lze doporučit spíše studnu vrtanou, před kopanou.

Potřebuji poraditMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Jak si pořídit studnu

V případě studny se začíná hydrogeologickým posudkem, který prozradí, zda je v dané lokalitě studna možná. Nemá cenu vrtat v místech, kde voda není a nebude. Zároveň je nutné posoudit, že stavbou nové studny nebude ohrožena studna sousedů.

Po hydrogeologickém posudku je na řadě projekt studny a povolení.

V případě, že není znám stav podzemních vod v dané lokalitě, startuje celé byrokratické kolečko povolení průzkumného vrtu, až pak následuje projekt. Chcete-li studnou řešit vodu na chatě a nevíte, jak začít můžete se obrátit na nás a celým procesem vás provedeme.

Jaká je cena vrtané studny

Cena vrtané studny se odvíjí od její hloubky a způsobu, jakým budete vodu ze studny využívat. Vodou ze studny můžete jen zalévat nebo ji využívat i uvnitř nemovitosti. V případech, kdy je voda ze studny využívána uvnitř společně s vodou pitnou z vodovodu, je nutné předělat vnitřní rozvody tak, aby jednotlivé zdroje byly oddělené.

Cena vrtané studny určené pro zálivku zahrady vyjde v průměru na 150 000,-. Dražší varianta včetně vnitřních rozvodů na 180 000,-. Tyto ceny berte jako orientační, vždy záleží na místních podmínkách, hloubce vrtu, podloží pozemku a další parametrech, ale jako základní představa postačí.

Dešťová voda

Poslední možností, jak vyřešit vodu na chatě, je instalace nádrže na dešťovou vodu, kterou lze využít pro zalévání zahrady, ale i splachování toalety.

Jak využít dešťovou vodu na chatě?

Chataři primárně využívají dešťovou vodu pro zalévání zahrady. U nových chat není výjimkou i napojení na toalety, ale jde spíše o výjimečné situace, protože spotřeba vody v rekreačním objektu není tak vysoká, jako u rodinných domů.

Dešťová voda se zachytí na střeše a akumuluje se v nádrži na dešťovou vodu. K tomuto řešení lze běžně čerpat dotaci Dešťovka, v případě, že na chatě trvale bydlíte. V ostatních případech bohužel dotaci nezískáte, ale i tak se vyplatí do instalace nádrže investovat.

Dešťová voda se ukládá do podzemní nádrže, která je uložena v nezámrzné hloubce a voda se nekazí působením slunečního záření. Vodu z nádrže můžete využít pro zálivku zahrady během letních měsíců.

I na chatě dává smysl sbírat dešťovou vodu

Kolik peněz ušetří

K výpočtu úspory je potřeba znát cenu vody. Ta podle všech dostupných predikcí poroste, v roce 2023 se počítá až s 30% zdražením. Budeme-li počítat s průměrnou cenou vody 117,- (vodné + stočné) a spotřebou vody 10m3 na 100m2 zahrady během letních měsíců dostaneme na zajímavé hodnoty.

  • Během teplých měsíců (duben až říjen) průměrně naprší 470 mm srážek na 1m2.

  • V dubnu a říjnu počítáme s 50% zálivkou

  • Od května do září se 100%

  • Odečteme-li od celkové potřeby zahrady dešťové srážky, která naprší “zadarmo” zjistíme, kolik vody musíme dotovat z vlastní kapsy.

Plocha zahrady v m2

Kubíky vody na zálivku

Průměrně naprší

Objem potřebné vody na zálivku

Cena za zalévání v roce 2022

Cena v roce 2023

100

60

47

13

1 267,89 Kč

1 521,47 Kč

200

120

94

26

2 535,78 Kč

3 042,94 Kč

300

180

141

39

3 803,67 Kč

4 564,40 Kč

400

240

188

52

5 071,56 Kč

6 085,87 Kč

500

300

235

65

6 339,45 Kč

7 607,34 Kč

600

360

282

78

7 607,34 Kč

9 128,81 Kč

U velkých zahrad jde o úsporu v řádu vyšších jednotek tisíc ročně. Úspora navíc každým rokem poroste kvůli průběžnému zdražování pitné vody.

Je sběr dešťové vody povinný i na chatě?

Posledním bodem k zamyšlení, proč řešit dešťovou vodu na chatě je novela vodního zákona, která v §5 říká:

Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich užívání je stavebník povinen podle charakteru a účelu užívání těchto staveb je zabezpečit zásobováním vodou a odváděním odpadních vod kanalizací k tomu určenou. Není-li kanalizace v místě k dispozici, odpadní vody se zneškodňují přímým čištěním s následným vypouštěním do vod povrchových nebo podzemních. V případě technické neproveditelnosti způsobů podle vět první a druhé lze odpadní vody akumulovat v nepropustné jímce s následným vyvážením akumulovaných vod na zařízení schválené pro jejich zneškodnění. Dále je stavebník povinen zabezpečit omezení odtoku povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby (dále jen „srážková voda“) akumulací a následným využitím, popřípadě vsakováním na pozemku, výparem, anebo, není-li žádný z těchto způsobů omezení odtoku srážkových vod možný nebo dostatečný, jejich zadržováním a řízeným odváděním nebo kombinací těchto způsobů. Bez splnění těchto podmínek nesmí být povolena stavba, změna stavby před jejím dokončením, užívání stavby ani vydáno rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nebo rozhodnutí o změně v užívání stavby.

V případě, že tedy stavíte novou chatu nebo měníte stávající tak, že bude potřeba nového stavebního povolení budete muset nádrž na dešťovou vodu pořídit.

Zakra za vás vyřeší vodu na chatě

Stále přemýšlíte, jak vyřešit vodu na chatě? Co to nechat na nás. Využijte naší bezplatné konzultace a my pro vás najdeme řešení. Zjistíme si inženýrské sítě v okolí a navrhneme nejlepší řešení, ať už půjde o studnu nebo vodovodní přípojku.

Pomůže vám i v případě nádrže na dešťovou vodu, poradíme, jak velkou vybrat, zjistíme zda je možné využít dotace a připravíme vám výhodnou cenovou nabídku na nádrž.

Potřebuji poraditMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma