Jak často vyvážet septik a žumpu

kraus@zakra.cz Michal Kraus
03. 12. 2022
Jak často vyvážet septik a žumpu

Pravidelně nám chodí dotazy, jak často vyvážet septik a žumpu? Samozřejmě, jde odpovědět, že v momentě, kdy je plný. To už, ale často bývá pozdě, protože je potřeba objednat vývoz septiku, což nebývá ze dne na den. Jak tedy zjistit četnost vývozů septiku a žumpy a také, zda ještě v dnešní době dávají finanční smysl.

Obsah článku

Jak funguje septik a jímka

Abychom mohli relevantně poradit, jak často septik vyvážet, musíme rozumět tomu, jak septik funguje.

Jak funguje klasický septik

Klasický tří nebo dvoukomorový septik z dávných dob, který se stále nachází u spousty nemovitostí, odpadní vodu pouze předčistí a následně přepadem pustí dál.

Na konci cyklu ze septiku odtéká předčištěná voda do kanalizace nebo trativodu. U těchto archaických řešení se často zanáší první komora septiku tuhým sedimentem, který následně potřeba vyvést.

Jak funguje septik s filtrem

Tříkomorový septik je již modernějším řešením, které často využíváme i v našich projektech. Princip je de facto stejný jako v prvním případě, s tím rozdílem, že odpadní vody neotékají pryč z pozemku, ale do dodatečného filtru.

Tříkomorový septik je skvělé řešení pro většinu chat a chalup

Filtr může být buď biologický nebo zemní (pískový). Výhodou tohoto řešení je možnost likvidace odpadních vod na vlastním pozemku legálně, v případě, že vám vyjde hydrogeologický posudek.

Tříkomorový septik s filtrem od A do Z
Související článek Tříkomorový septik s filtrem od A do Z

Jak funguje jímka (žumpa)

Zatímco septik, ať už samostatný či doplněný o filtr odpadní vody čistí. Jímka ani žumpa takovou ambici nemá. Jde o vodotěsnou nádrž, nejčastěji betonovou či plastovou, která pouze odpadní vody akumuluje.

V jímce tedy nedochází k čištění odpadních vod. Vody v nádrží stojí a k jejich likvidaci dochází až po odvozu fekálním vozem na centrální čistírně odpadních vod.

V tomto článku se dále zaměříme na otázku, jak často vyvážet septik bez filtru a žumpu.

Kdo může provádět vývoz septiku a žumpy

Vývoz septiku i žumpy je svěřen do rukou odborných společností, resp. společností, které mají v předmětu podnikání nakládání s nebezpečnými odpady. Povinnost svěřit vývoz septiku do ruky profesionálům lze vyčíst i z vodního zákona:

Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let. Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona.

Ze zákona tak explicitně plyne jednak povinnost vyvážet jímky, stejně jako, kdo je povolaný k vývozu septiku a žumpy. Nelze tedy například svévolně vypustit obsah septiku na zahradu.

Septik je potřeba nechat vyvážet, není možné jeho obsah vypustit na zahradu

Kdy a jak často se septik vyváží

“Většina septiků a žump se vyváží jednou měsíčně nebo po 30 dnech užívání v případě rekreačních objektů. K jejich vývozu je potřeba poptat licencovanou společnost, která má oprávnění nakládat s nebezpečnými odpady.”

Četnost vývozů je dána velikostí septiku a žumpy

Nejprve se vraťme k tomu, jak velký bezodtoký septik pořídit k rodinnému domu nebo na chatu?Před pořízením septiku nebo žumpy je dobré znát, alespoň teoretickou dobu, za kterou bude septik plný. K takovému výpočtu se nejčastěji využívá bývalá norma ČSN 75 6081, která definuje výpočet velikosti septiku následovně:

V = n * q * t (m³)

V – požadovaný užitečný objem

n – počet napojených obyvatel

q – specifická průměrná spotřeba vody v m³ / osoba

t – časový interval vyprazdňování žumpy ve dnech

Počet obyvatel asi zná každý, v našem případě můžeme počítat např. se 3. Denní spotřeba vody se liší, ale kdybychom vycházeli z dlouhodobých průměrů dostaneme se ke 100 litrům za den na osobu. Poslední údaj je na preferencích majitele, říká jak často chcete žumpu vyvážet. Běžně se doplňuje do vzorečku 1x za měsíc, tedy 30 dní.

Doplněním do vzorečku vznikne rovnice 3 x 0,1 x 30. Požadovaný objem V je tedy 9 kubíků. Protože se septik nebo žumpa často umisťuje na chatu (k rodinným domům doporučujeme domovní čistírny odpadních vod), je vhodné si spočítat, jak často budete vyvážet septik za rok. Toho dosáhnete tak, že odhadnete počet dnů strávených na chatě za rok, zkusme např. 60 (30 víkendů). Toto číslo vydělíme časovým intervalem (60 / 30) a zjistíme, že septik budeme vyvážet 2x ročně.

Kdy je ještě potřeba nechat vyvést septik

Kromě situací, kdy je septik plný nebo se blíží plnosti, mohou vznikat situace, kdy je dobré septik vyvést. Jde například o tyto situace:

  • Soused vyváží jímku a ve fekálním voze je místo i na část vašich odpadů. Snížíte tím náklady na objednání vývozu.

  • Septik rušíte a budete ho využívat jako nádrž na dešťovou vodu

  • Septik je plný viz. další odstavec.

  • Septik je dlouhodobě plný jen částečně a hladina se nemění. V takovém případě velmi pravděpodobně došlo k poškození septiku a již neplní svou funkci správnosti. Je potřeba ho nechat vyvést a opravit.

Záleží také, jaký septik máte

V dnešní době se již fakticky nedělají nové 3-komorové septiky, za které by se nedával dodatečný filtr. U starých řešení byl septik s komorami napojený do kanalizace nebo trativodu. Takové řešení už se dnes nepoužívá, buď je nemovitost propojena s kanalizací kanalizační přípojkou nebo se za septik přidává pískový či biologický filtr, který umožňuje vsak na pozemku.

U starého řešení septiku s přepadem se obyčejně sleduje míra tuhého sedimentu v první komoře. U žumpy samozřejmě stačí sledovat celkovou míru hladiny v nádrži.

Velikost septiku rozhoduje, jak často je potřeba vyvážet

Jak poznat, že je septik plný

Nejprve tedy, jak poznat, že je septik už plný a je potřeba ho vyvést. Už jsme si řekli, že u starých řešení sledujeme primárně sediment v první komoře. Pokud nemáte možnost vizuální kontroly, pak je zjevným indikátorem zápach.

V případě, že vám septik zapáchá i když je zavřený, něco není v pořádku. Další indikací je slabý odtok přímo v domácnosti. Pokud se tento jev vyskytuje u více odtoků, bude problém v septiku. Plný septik také poznáte, tak že přetéká a kolem poklopů jsou kaluže hnědé vody.

Tyto rady platí pouze pro majitele tří nebo dvou komorových septiků s přepadem. Tedy řešením, které se již dnes nepoužívá a mělo by být nahrazeno buď septikem s filtrem nebo domovní čistírnou odpadních vod.

Jak poznat, že je žumpa plná

U žumpy (jímky) je situace výrazně jednodušší. Vzhledem k tomu, že odpadní voda nikam neodtéká, pak postačuje vizuální kontrola. Často se stává, že majitelé žump nejsou schopni po vizuální kontrole odhadnout, za jak dlouho se jímka naplní.

Pomoci může malý trik s pet lahví, kterou pomocí např. struny od sekačky umístíte do žumpy jako plovák. Za nějaký čas už snadno poznáte, kolik máte ještě času na objednání fekálního vozu.

Kam vyvést septik a žumpu

Obsah žumpy i septiku se odváží na centrální čistírnu odpadních vod ve vašem okolí. Poplatek za přijetí odpadních vod je už zahrnutý v poplatku za vývoz fekálií, i proto je cena často tak vysoká.

V některých lokalitách bývá problém s kapacitou centrální čistírny odpadních vod, která není dimenzovaná na vývoz septiků a jímek z okolí. Vyvážení se pak může prodražit.

Znovu připomínáme, že není dovolené likvidovat odpadní vody jinak, než vývozem. Alternativu získáte pouze v případě, kdy za septik instalujete pískový či podzemní filtr, nebo septik nahradíte domovní čistírnou odpadních vod.

Je vývoz septiku povinný aneb vypouštění septiku na zahradu není dobrý nápad

Jak vyplývá z předchozího odstavce, rozhodně to není dobrý nápad. Celou problematiku vypouštění septiku a žumpy na zahradu jsme shrnuli v tomto článku. Vývoz septiku stejně jako žumpy je povinný.

U bezodtokých jímek platí, že si majitel musí schovávat doklady o vývozu a to až 2 roky zpětně. Za nedodržení těchto pravidel hrozí pokuta až do výše 20 000.

Většina bohužel septik ani žumpu nevyváží

Někomu možná nová pravidla spojená s vyvážením septiku či žumpy přijdou přehnaně tvrdá. Bohužel reagují na dnešní stav nakládání s odpadními vodami, kdy většina majitelů septiků a žump obsah nevyváží.

Toto známe i z praxe, když řešíme dotaci na domovní čistírnu odpadních vod. Většina domácností, které mění stávající septik za čistírnu, odpadní vody nevyváží a kontaminuje podzemní vody v těsném okolí.

Jaká je cena za vývoz

Cena za vývoz bývá hlavním argumentem, proč septik nebo jímku zrušit. Běžná cena například na Plzeňsku je dnes kolem 8 000,- za jeden vývoz.

K rodinnému se tak jímka ani archaický septik vůbec nehodí. Vyvážet septik každý měsíc při této ceně by rodinu stálo bezmála 100 000,- ročně. A to už se jednoznačně vyplatí investovat do domovní čistírny odpadních vod, třeba i na klíč. Ta totiž vychází na částku mezi 100 a 150 tisíci a finanční návratnost je tak nejpozději ve druhém roce. Vedle toho je navíc možné využít přečištěnou odpadní vodu na zalévání zahrady.

Pořizovat novou žumpu se finančně vyplatí pouze na chatách, kde nestrávíte příliš mnoho času. Vývoz by vás neměl přijít na více než 10 tisíc ročně. Nad tuto hodnotu se vyplatí investovat do kvalitnějšího řešení.

Zbavte se septiku a ušetřete

Nevyvážet septik je ideální řešení. Nesmí být však na úkor stavu podzemních vod. Starý septik nebo žumpa se dá využít jako nádrž na dešťovou vodu. K tomuto řešení je navíc možné získat dotaci Dešťovka, kterou s naším návodem vyřídíte velmi snadno.

Dá se využít i jako akumulační nádrž za domovní čistírnu odpadních vod. V případě velké žumpy se pak dá čistírna vložit přímo útrob objektu a výrazně se ušetří za výkopové práce.

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma