Pokuta za vypouštění odpadních vod a jak se ji vyhnout

kraus@zakra.cz Michal Kraus
27. 01. 2023
Pokuta za vypouštění odpadních vod

Pokuta za vypouštění odpadních vod je sankce, kterou mohou úřady udělit každému (podnikateli i fyzické osobě) v případě, že odpadní vody z nemovitosti nelikviduje předepsaným způsobem. Byť to vypadá logicky, tak v českých krajinách nejde o věc, až tak neobvyklou. Pojďme se společně podívat na to, jak se pokutě vyhnout a jak správně vypouštět odpadní vody.

Obsah článku

Jak se likviduje odpadní voda

Pojďme začít od toho, jak by se měla odpadní voda likvidovat dle zákona. Odpověď najdeme hned v §5 vodního zákona:

… je stavebník povinen podle charakteru a účelu užívání těchto staveb je zabezpečit zásobováním vodou a odváděním odpadních vod kanalizací k tomu určenou. Není-li kanalizace v místě k dispozici, odpadní vody se zneškodňují přímým čištěním s následným vypouštěním do vod povrchových nebo podzemních. V případě technické neproveditelnosti způsobů podle vět první a druhé lze odpadní vody akumulovat v nepropustné jímce (žumpě)...

Vodní zákon nám trochu obšírně říká, jaké máme možnosti k likvidaci odpadních vod a kam je možné je vypouštět.

Pokuta za vypouštění odpadních vod se uděluje při porušení pravidel vodního zákona. Typicky jde o přestupek. Výše pokuty začíná na 20 000 a může dosáhnout až 500 000 v případě právnických osob.

Ideálem je kanalizace

Ideálním způsobem, jak vypouštět odpadní vody z objektu, je využití místní kanalizace. Tento způsob je jednak ideální pro majitele nemovitosti, tak pro úřady, se kterými je občas těžké pořízení.

Obecně platí, že existuje-li možnost připojení se ke kanalizaci nemá smysl hledat alternativy.

Ideální způsob, jak se vyhnout pokutě za vypouštění odpadních vod je připojit se ke kanalizaci.

Přímé čištění na pozemku

Není-li možná kanalizace, typicky z důvodu toho, že na místě není, přichází na řadu alternativy.

V České republice je tím nejčastěji myšlena domovní čistírna odpadních vod nebo tříkomorový septik s dodatečným filtrem. Více o těchto možnostech níže.

Bezodtoká jímka (žumpa) je krajní řešení

V krajních situacích, kde nelze postupovat jinak, se ke slovu dostává stará dobrá žumpa. Ta má, ale spíše, než benefity, samé nevýhody.

Jednak vyjde extrémně draho pravidelný vývoz a za druhé za nedodržení pravidel o vývozu hrozí majitelům pokuta.

Jaké stavby se pro vypouštění odpadních vod využívají

Už víme, jak bychom měli vypouštět odpadní vody z objektu, ještě možná nemáme jasno, jak to konkrétně udělat.

Když kanalizace, tak kanalizační přípojkou

Jak, víte, tak nejlepším způsobem, jak se vyhnout pokutě za vypouštění odpadních vod, je využít kanalizaci. K té se připojuje pomocí tzv. kanalizační přípojky.

Podle zákona o vodovodech a kanalizacích jde o samostatnou stavbu, k jejíž realizaci je potřeba projekt a povolení.

K rodinnému domu vždy domovní čistírnu odpadních vod

U rodinného domu se nikdy finančně nevyplatí vyvážení jímky. Z toho titulu je vhodné hledat variantu. Starou jímku navíc můžete využít pro sběr dešťové vody.

Domovní čistírny odpadních vod fungují na principu mechanického a biologického čištění. Jejich výhodou je vysoká kvalita přečištění černých vod, které se pak dají využít pro zálivku. Pro toto řešení je nutné dokoupit za čističku akumulační nádrž.

Domovní čistírna se postará o odpadní vody všude tam, kde není možné připojení ke kanalizaci.

Septik je dobrý na chatu

Jako alternativu k domovní čistírně odpadních vod lze zvolit tříkomorový septik s filtrem. Ten funguje bez elektřiny, primárně za pomoci mechanického a filtračního čištění.

Z pohledu zákona jde stejně jako v případě domovní čistírny o vodní dílo, ke kterému je nutný projekt od autorizovaného vodohospodáře.

Za zvážení ještě stojí kořenová čistička odpadních vod

Poslední možností, jak dosáhnout na přímé čištění, v momentě, kdy není možnost napojení na kanalizaci, je kořenová čistírna odpadních vod.

Funkčně jde o kombinaci mezi septikem a klasickou domovní čistírnou. Nevýhodou těchto čistíren je náročnost na plochu, kterou zabírají a vyšší pořizovací náklady. Na druhou stranu získáte čističku, která bude fungovat bez elektřiny.

Konzultace zdarmaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Kdy hrozí pokuta za vypouštění odpadních vod

Teď už víme, jak se mají vypouštět odpadní vody i pomocí, jakých staveb. Zjednodušeně tedy můžete říct, že děláte-li to jinak, hrozí vám pokuta za vypouštění odpadních vod. Pojďme se podívat, jak to vidí vodní zákon.

Příklady z praxe, kdy hrozí pokuta za vypouštění odpadních vod

Vypouštění septiku na zahradu

Vypouštění septiku na zahradu je jednou z neduh, kdy dochází k porušení zákona. Klasickým příkladem je buď vyčerpání přebytečného kalu z komor septiku do zahrady nebo rovnou celý obsah.

Tento postup není dovolený a hrozí za něj pokuta za vypouštění odpadních vod. Správným postupem je objednání fekálního vozu a likvidace černých vod na centrální čistírně odpadních vod.

Hnojení zahrady splaškami ze žumpy

Další pozůstatkem doby je vybírání žumpy a nošení odpadní vody ke stromům. Inu tento způsob vypouštění odpadních vod si pamatuji z 90. let i já. Spousta zahrádkářů tak činí dodnes, přeci jen přírodní hnojivo je zdarma a funguje dokonale.

V tomto článku se však díváme na legálnost takového počínání a vzhledem k tomu, že vodní zákon stanovuje povinnost vyvážet bezodtoké jímky na centrální čistírnu, není ani tato varianta košer. I za takovýto postup tedy hrozí pokuta.

Za nesprávné vyvážení žumpy hrozí také pokuta

Děravý septik nebo jímka

Není neobvyklé, že od klientů slyšíme příběhy o tom, jak často vyváží žumpu. Naposledy to byl případ 4 kubíkové jímky pro 4 osoby. Klient takovou jímku vyvážel dvakrát ročně vždy po naplnění.

Při průměrné spotřebě vody na osobu cca. 100 litrů na den, však bylo jasné, že i když klient vyváží žumpu poctivě, pravděpodobně mu značná část odpadních vod vytéká někde svévolně.

Přeci by jen by na základě kupeckých počtů měla být plná za 10 dní ( 4000/4x100). V tomto případě jde o vypouštění odpadních vod do vod podzemních bez příslušného povolení, a jak už tušíte, může za něj být uložena pokuta.

Nepovolené připojení ke kanalizaci

Těžko uvěřitelný příklad, ale také jsme s ním setkali. Naposledy do konce v Praze. Klient byl dlouhá léta připojen ke kanalizaci načerno. Odpadní vody předčišťoval ve starém septiku bez dodatečného filtru.

Na obranu klienta, šlo o nemovitost, kterou koupil. Nebylo tedy jeho záměrem připojit se na černo ke kanalizaci. I v takovýchto případech hrozí pokuta.

Nepovolené vsakování do trativodu nebo jinam

Stejně jako v prvních dvou případech se zákon staví k řešením, kdy splašky ze septiku či žumpy vypouštíte na sousední pozemek. Běžně například na pole nebo škarpy v blízkosti nemovitosti.

Ani tato varianta není dovolena. Vsakování je sice jako likvidace odpadních vod přípustná, ale jen za určitých podmínek. Odpadní voda musí nejprve dostatečně předčištěná (například v domovní čistírně) a na základě hydrogeologického posudku musí dojít k povolení takové činnosti.

Vypouštění odpadních vod do potoka bez přečištění

Posledním, také relativně běžným způsobem likvidace odpadních vod, za který hrozí pokuta, je vypouštění splašek do okolního potoka. Opět jde o činnost relativně běžnou. Ne jednou jsme řešili situaci, kdy soused posílal splašky potokem.

Jakou pokutu lze udělit za nedodržení správné likvidace odpadních vod

Pokuta za vypouštění odpadních vod se uděluje, jak podnikatelům, tak fyzickým osobám. Samozřejmě se liší výše pokuty, kdy je zákon tradičně přísnější na právnické osoby.

Fyzické osoby: Pokuta za vypouštění odpadních vod

Pokuta spojená s vypouštění odpadních vod je ustanovena v §116 vodního zákona. Zákon takové jednání klasifikuje jako přestupek.

Nedovolené jednání spojené s vypouštěním odpadních vod, za které hrozí pokuta.

Zákonné ustanovení

Pokuta

Příklad jednání

a) nedodrží rozhodnutí nebo opatření obecné povahy vydané za účelem úpravy, omezení nebo zákazu obecného nakládání s povrchovými vodami podle § 6 odst. 4,

až 20 000,-

Vypouštění odpadních vod do potoka rovnou ze žumpy

b) nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 odst. 1 bez povolení k nakládání s vodami,

až 100 000,-

Vypouštění odpadních vod do potoka z domovní čistírny postavené bez povolení

k) nepředloží doklady o odvozu odpadních vod podle § 38 odst. 8,

až 20 000,-

Nevyváží žumpu, tak jak by se mělo.

Právnické osoby: Pokuta za vypouštění odpadních vod

Podobně jako u fyzických se pokuta za vypouštění odpadních vod vztahuje i na podnikatele a právnické osoby. Opět vybíráme ty nejrelevantnější ustanovení vodního zákona.

Blíží informace najdou podnikatelé v ustanovení 125a.

Zákonné ustanovení

Pokuta

Příklad jednání

a) nedodrží rozhodnutí nebo opatření obecné povahy vydané za účelem úpravy, omezení nebo zákazu obecného nakládání s povrchovými vodami podle § 6 odst. 4,

až 20 000,-

Vypouštění odpadních vod do potoka rovnou ze žumpy

b) nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 odst. 1 bez povolení k nakládání s vodami,

až 500 000,-

Vypouštění odpadních vod do potoka z domovní čistírny postavené bez povolení

l) nepředloží doklady o odvozu odpadních vod podle § 38 odst. 8,

až 100 000,-

Nevyváží žumpu, tak jak by se mělo.

Jak vyřešit vypouštění odpadních vod dle zákona

Pokutu za vypouštění odpadních vod nelegálním způsobem nechce dostat nikdo. Je tedy vždy nutné postupovat v mezích zákona.

Ke všem typům staveb, o kterých jsme se v článku zmínili je potřeba projektová dokumentace a následně povolení. Odpadní vody tedy řešte vždy:

  1. Primárně kanalizační přípojkou

  2. Případně domovní čistírnou odpadních vod nebo septikem

  3. V krajní nouzi pak jímkou

Nevsakujte odpadní vody bez povolení, ani nevypouštějte splašky do potoka v těsném okolí. Při dodržení těchto pravidel vám nehrozí pokuta za vypouštění odpadních vod.

Chcete-li změnit způsob, jak pracujete s odpadními vodami aktuálně, není nic jednoduššího, než nás požádat o konzultaci zdarma.

Konzultace zdarmaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci konzultaci zdarma