Likvidace a čištění odpadních vod u rodinných domů od A do Z

kraus@zakra.cz Michal Kraus
15. 09. 2023
1.png

Likvidace a čištění odpadních vod u rodinných domů je možné vyřešit několika způsoby. Důležité je však dodržet zákonnou preferenci. Prim hraje vždy kanalizace, potažmo kanalizační přípojka. Není-li možná vstupuje do hry domácí čistička odpadních vod (ČOV), potažmo septik s filtrem. Teprve v krajních situacích je možné uvažovat o bezodtoké jímce neboli žumpě.

Obsah článku

Možnosti likvidace a čištění odpadních vod

Každý nový rodinný dům, stejně jako rekreační objekt, musí mít vyřešen:

Vodní zákon nám v tomto aspektu nabízí 3 možnosti, jak odpadní vody čistit, respektive likvidovat. Dané možnosti řadíme dle preference zákona:

 1. Kanalizační přípojka (kanalizace)

 2. Přímé čištění odpadních vod (domácí ČOV nebo septik s filtrem)

 3. Nelze-li jinak, tak bezodtoká jímka (žumpa)

Zákonná preference likvidace odpadních vod

Jak bylo řečeno výše, vodní zákon v §5, odst. 3 nabízí tento složitý odstavec:

Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich užívání je stavebník povinen podle charakteru a účelu užívání těchto staveb je zabezpečit zásobováním vodou a odváděním odpadních vod kanalizací k tomu určenou. Není-li kanalizace v místě k dispozici, odpadní vody se zneškodňují přímým čištěním s následným vypouštěním do vod povrchových nebo podzemních. V případě technické neproveditelnosti způsobů podle vět první a druhé lze odpadní vody akumulovat v nepropustné jímce (žumpě) s následným vyvážením akumulovaných vod…

Kanalizační přípojka

Kanalizace a kanalizační přípojka hraje vždy prim. Existuje-li možnost připojení ke kanalizaci, pak není možné uvažovat o jiné variantě. Možnost připojení lze jednoduše ověřit přes 2 vyjádření:

Jsou-li obě vyjádření kladné, pak se pokračuje přípravou projektu kanalizační přípojky a vyřízením povolení

Domácí čistička odpadních vod

Druhou preferovanou variantou u rodinného bydlení je domácí čistička odpadních vod. Ta se nabízí v situaci, kdy v místě není kanalizace dostupná, ať už z důvodu toho, že neexistuje nebo je plná kapacita obecní čističky odpadních vod. 

Dále je možné realizovat domovní ČOV v momentě, kdy je nezbytné prodloužení kanalizační stoky, jejíž realizační náklady by výrazně převyšovaly náklady na realizaci ČOV na klíč.  

Septik s filtrem

Variantou přímého čištění je taktéž tříkomorový septik s filtrem. Ten se typicky umisťuje na chaty a chalupy. Oproti domácím čističkám je septik lépe uzpůsoben na nepravidelný provoz, na druhé straně vykazuje nižší hodnoty přečištění, než čistička. 

Pro rodinné bydlení tedy preferujeme domovní ČOV.

Odpadní jímka (žumpa)

Odpadní jímka (žumpa) je krajní možností řešení likvidace a čištění odpadních vod. Dle platné legislativy je možné odpadní bezodtokou jímku nelze-li odpady řešit jinak. Z praxe jde např. o tyto situace:

 • Vysoká hladina podzemní vody

 • Odpadní vody nelze likvidovat odtokem do povrchových vod a zároveň není možné vsakování 

 • V oblasti se nachází ochranné pásmo vodní zdroje, které neumožňuje jinou alternativu

Jednotlivá řešení čištění odpadních vod

Kanalizační přípojka pod drobnohledem

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou. Majitelem kanalizační přípojky jen ten, kdo financoval výstavbu kanalizační přípojky. K vyhotovení nové přípojky odpadu je nezbytný projekt a stavební povolení.

Níže uvádíme další důležitá témata ke kanalizační přípojce:

Domovní ČOV

Domácí čistička funguje na principu biologického čištění odpadních vod. V ČOV dochází k mechanickému předčištění, aeraci odpadních vod, nitrifikace, denitrifikace a odtoku přečištěných odpadních vod. 

Z pohledu zákona se na rozdíl od přípojky jedná o vodní dílo, ke kterému musí připravit projekt autorizovaný vodohospodář. 

Potřebuji projektMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Likvidace přečištěné odpadní vody z ČOV

Přečištěná voda z ČOV se likviduje těmito způsoby, opět je řadíme dle preference zákona:

 1. Jednotná kanalizace určená pro likvidaci přečištěných odpadních vod

 2. Povrchové vody - vodní tok, trvale tekoucí

 3. Vsakování - v tomto případě je nutný hydrogeologický posudek

4 možnosti vypouštění odpadních vod z domovní ČOV
Související článek 4 možnosti vypouštění odpadních vod z domovní ČOV

Výběr domovní ČOV

Správnému výběru domovních čistíren podle různých kritérií jsme věnovali v několika článcích. Zde nabízíme výběr těch nejdůležitějších:

Septik s filtrem

Septik s filtrem je spíše krajní variantou řešení čištění a likvidace odpadních vod u rodinného bydlení (viz výše). Byť jde z pohledu zákona o tutéž technologie přímého čištění odpadních vod, pak z pohledu úředního aparátu se tato varianta u trvalého bydlení nepreferuje. 

Pro likvidaci přečištěných odpadních vod se uplatní tatáž pravidla jako u domovní ČOV.

Důležité informace k septiku s filtrem

Postup při rozhodování o likvidaci a čištění odpadních vod u rodinných domů

 1. Zjistěte si, zda je v místě splašková kanalizace

 2. Pokud ano, pak zda je možné se připojit (dotazem na správce kanalizace)

 3. Není-li kanalizace, pak je možná instalace domácí čističky

 4. Před tím však doporučujeme ověřit:

  1. Znění aktuálního územního plánu

  2. Ochranné pásmo vodního zdroje

  3. Záplavové území

  4. Zavolat na příslušný odbor životního prostředí

  5. Zjistit stav podzemních vod na pozemku (hydrogeologický posudek)

Konzultace zdarmaMinulý měsíc jsme ve vašem okrese v okrese připravili .

Časté dotazy klientů

Chci ČOV, ale nutí mě k prodloužení kanalizační stoky

Pokud je skutečně nutné vybudovat prodloužení stoky a nejde jen o jednoduchou přípojku, pak je možné s úřadem polemizovat o stavbě ČOV, jakožto dočasné stavbě. V tomto případě vám tedy povolí domovní čistírnu na dobu určitou s možností prodloužení, do doby, než dojde k vybudování kanalizační stoky v obci.

Klíčové je předjednání s úředníkem a dokázání výrazně vyšších nákladů na výstavbu kanalizační stoky. 

Povinnost vybudovat ČOV a kanalizaci: Kdy? Jak? A proč?
Související článek Povinnost vybudovat ČOV a kanalizaci: Kdy? Jak? A proč?

Je možné pořídit ČOV na chatu

Ano, dokonce jsme pro vás připravili výběr domácích čističek odpadních vod na chatu. Na trhu aktuálně existují 2 ČOV, které jsou licencované na přerušovaný provoz. Jde o Topas S5 z dílny TopolWater a AT6 PLUS nebo CONTROL od Aquatec

Nutno podotknout, že ne každý chatový provoz je vhodný. Domácí ČOV na chatu doporučujeme v momentě, kdy jde skoro celoroční provoz, byť třeba jen víkendový. Na chaty, kde od října do března nikdo není, stále raději navrhujeme septik s filtrem. 

Existuje dotace na kanalizační přípojku nebo domovní ČOV

Na kanalizační přípojky dotace neexistuje. Respektive setkáváme se s případy, kdy obec ze své vůle podporuje výstavbu, ale není to podmínkou.

Na domovní ČOV dotace existuje, ale není určena koncovým majitelům čističek. Dotace míří na obce, které nemají finanční prostředky na vybudování centrální čističky, a místo toho využijí decentrální čištění odpadních vod = soustava domácích čističek. 

Jak je to s DPH u ČOV 

Domácí ČOV pro rodinný dům je možné nakoupit ve snížené sazbě za 15%. V ostatních případech je nutné využít běžnou sazbu 21%. 

Je možné udělat ČOV nebo septik v záplavové oblasti

Ano, ale je nutné tento záměr projít ideálně s povodím. V aktivní záplavové oblasti je to vždy nejsložitější a realizace čističky se posuzuje individuálně. 


- 1000

Sleva 1 000 Kč na naše služby

Vyžádejte si konzultaci a získejte slevu 1 000 Kč.

Chci nezávaznou nabídku